Klicken Sie auf die Bandnummer, um im entsprechenden Band-Register blättern zu können:

Sortieren nach:


Band 1, Einträge 10000 bis 12000 von insgesamt 12875; die Ausgabe ist sortiert nach Spalte.

Seite: 1 2 3 4 5 6 7

Wëgfertigung 1,1042

willfertig 1,1042

Schërdichfurt 1,1042

Fadūneⁿ 1,1043

Fatūneⁿ -ǖ- 1,1043

vort 1,1043

Fortūneⁿ 1,1043

Furt 1,1043

A(n)furt 1,1044

Ē(w)furt 1,1044

Ochse(n)furt 1,1044

Ī(n)furt 1,1045

Bachfurt 1,1045

Ūsfüert 1,1045

Ūsfurt 1,1045 o.

Vierzel (II) 1,1045

Färzeⁿ 1,1045

farzen -ä- 1,1045

Fuerx 1,1045

fürt 1,1045

furteⁿ 1,1045

Furtel 1,1045

fürtig 1,1045

furtlich 1,1045

Geisse(n)vierzel 1,1045

hinfürt 1,1045

Furz 1,1046

Henne(n)furz 1,1046

Jude(n)furz 1,1046

Chnodeⁿfurz 1,1046

Nunn(en)furz 1,1046

Pëchfurzer 1,1047

Brunne(n)fürzli 1,1047

Buebe(n)fürzleriⁿ 1,1047

Sunne(n)furzeleⁿ 1,1047

Sū(w)furz 1,1047

Donnerfurz 1,1047

Tǖfelsfurz 1,1047

Dunneⁿfurz 1,1047

Wolfeⁿfurz 1,1047

Faseⁿ (I) 1,1047

Fas 1,1047

Furzeⁿ 1,1047

furzeⁿ 1,1047

Furzereⁿ 1,1047

Furzi 1,1047

Fass I 1,1048

Fass II 1,1048

Imbe(n)fass 1,1049

Imbfass 1,1049

Achisfass 1,1049

Anke(n)fass 1,1049

Essigfass 1,1049

Fuederfass 1,1049

Fuerfass 1,1050

Fueterfass 1,1050

Giessfass 1,1050

Gnāde(n)fass 1,1050

Gülle(n)fass 1,1050

Gumpis(t)fass 1,1050

Handfass 1,1050

Handgiessfass 1,1050 M.

Harnischfass 1,1051

Ī(n)leg(g)fass 1,1051

Chalberfass 1,1051

Chǟsfass 1,1051

Chātfässli 1,1051

Lägerfass 1,1051

Landfass 1,1051

Lëckfass 1,1051

Leitfass 1,1051

Löffelfass 1,1051

Lō(w)fass 1,1051

Mëlchfass 1,1051

Mël(w)fass 1,1051

Milchfass 1,1051

Īnbeizfass 1,1052

Kindbetterfass 1,1052

Mostfass 1,1052

Mussierfass 1,1052

Muttelifass 1,1052

Nachtfass 1,1052

Badfass 1,1052

Bapfes 1,1052

Passante(n)fass 1,1052

Beizifass 1,1052

Plunderfass 1,1052

Botzenfass 1,1052

Brüejfass 1,1052

Būchfass 1,1052

Bucklerfass 1,1052

Bǖtelfass 1,1052

Rappis(s)erfass 1,1052

Reisfass 1,1052

Rīffass 1,1052

Rönschifass 1,1052

Rüerfass 1,1052

Rumpelfass 1,1052

Seigfass 1,1052

B(e)schüttfass 1,1053

B(e)schüttifass 1,1053

Salfis 1,1053

Salzfass 1,1053

Schämpfis 1,1053

Schänkfass 1,1053

Schlehfass 1,1053

Schotte(n)fass 1,1053

Schüeffass 1,1053

Schüefis 1,1053

Schwī(n)fass 1,1053

Spǟnfass 1,1053

Sūrfässli 1,1053

Bërgfasan 1,1054 u.

Sprängfass 1,1054

Standfass 1,1054

Stëge(n)fässli 1,1054

Steifis 1,1054

Stei(n)fass 1,1054

Stei(n)fis 1,1054

Stuckfass 1,1054

Trankfass 1,1054

Tränkfass 1,1054

Troche(n)fass 1,1054

Trȫlfass 1,1054

Wasserfass 1,1054

Weschfass 1,1054

Wetzfass 1,1054

Wetzstei(n)fass 1,1054

Windfass 1,1054

Wī(n)fass 1,1054

Zigerfass 1,1054

Zwangfass 1,1054

Fasān 1,1054

Fasian 1,1054

G(e)würzfass 1,1054

Fasandleⁿ 1,1055

Fasel 1,1055

Fischfasel 1,1056

Unfasel 1,1056

Bëttelfasel 1,1057

Pfaffe(n)fasel 1,1057

Wīberfasel 1,1057

fäseleⁿ (I) 1,1057

fasleⁿ I 1,1057

fäsleⁿ (I) 1,1057

a(n)fasleⁿ 1,1057

Faselī 1,1057

Fasler 1,1057

G(e)fasel 1,1057

G(e)meinfasel 1,1057

fāseⁿ I 1,1058

faselig 1,1058

Fāser 1,1058

fāsig 1,1058

Fasli 1,1058

fasseⁿ 1,1058

g(e)faslet 1,1058

faslig I 1,1058

Faseⁿ II 1,1058

fāseⁿ II 1,1058

g(e)schirrfasseⁿ 1,1059 u.

abfasseⁿ 1,1060

a(n)fassen 1,1060

verabfasseⁿ 1,1060

ī(n)fasseⁿ 1,1060

ūffasseⁿ 1,1060

gefasset 1,1060

verfasst 1,1061

verfasseⁿ 1,1061

Fasser 1,1062

Fasseteⁿ 1,1062

Fassi 1,1062

Fassiⁿg 1,1062

Verfassiⁿg 1,1062

vorfasseⁿ 1,1062

G(e)schir(r)fasser 1,1062

Holzfasser 1,1062

Kërnenfasser 1,1062

nā(ch)fasseⁿ 1,1062

Bettfassi 1,1062

Bettfassiⁿg 1,1062

Tafelifasser 1,1062

ūsfasleⁿ 1,1063

ūsfasmeⁿ 1,1063

fasleⁿ II 1,1063

faslig II 1,1063

fasleⁿ III 1,1063

Faschöleⁿ Fä- 1,1063

Fasē 1,1063

Vasi N. 1,1063

Fasleⁿ 1,1063

Fasmeⁿ 1,1063

fasmeⁿ 1,1063

Fasö 1,1063

Fasoleⁿ 1,1063

Fasō(n) 1,1063

Fasong 1,1063

fasoniereⁿ 1,1063

fasoniert 1,1063

Fischöleⁿ 1,1063

Fisoleⁿ 1,1063

g(e)fasönt 1,1063

G(e)fäss -e- 1,1063

G(e)fassiⁿg 1,1063 o.

abfäsereⁿ 1,1064

Abfäsereteⁿ 1,1064

fäseⁿ 1,1064

Fäsel -e- 1,1064

fäsereⁿ 1,1064

Fiseli-Fäseli 1,1064

G(e)fäsel 1,1064

g(e)fäsert 1,1064

G(e)fässi 1,1064

ī(n)fäseⁿ 1,1064

Nādleⁿfäser 1,1064

Bet(t)g(e)fäss -e- 1,1064

Bloderg(e)fäss -e- 1,1064

Ūsfäsereⁿ 1,1064

ūsfäsereⁿ 1,1064

Ūsfäsereteⁿ 1,1064

ūsfäserleⁿ 1,1064

ī(n)fäsmeⁿ 1,1065

Mängfäsi 1,1065

nācheⁿfässleⁿ 1,1065

ūsfäsleⁿ 1,1065

Ūsfäsleteⁿ 1,1065

ūsg(e)fäslet 1,1065

zerfäslen 1,1065

Fauz (I) 1,1065

fäseleⁿ (II) 1,1065

fäsleⁿ (II) 1,1065

Fäsle(n) II 1,1065

Fäseⁿ 1,1065

Fäs(e)ri 1,1065

Fäseteⁿ 1,1065

Fäsi 1,1065

Fäsle(n) I 1,1065

Fäsleteⁿ 1,1065

Fäsmeteⁿ 1,1065

fässlen 1,1065

Faus 1,1065

Fäusel -au- 1,1065

g(e)fäslet 1,1065

fauseⁿ 1,1066

fausereⁿ 1,1066

Fausleⁿ 1,1066

Filifausel 1,1066

ume(n)fauseⁿ 1,1066

Wīberfausleⁿ 1,1066

Fauseⁿ I 1,1066

fauseleⁿ (I) 1,1066

dur(ch)e(n)fauseⁿ 1,1066

ūffausleⁿ 1,1067

ume(n)fausleⁿ 1,1067

ūsfausleⁿ 1,1067

Fäusi I 1,1067

fauseleⁿ (II) 1,1067

a(n)fäuseleⁿ 1,1067

fäus(e)leⁿ 1,1067

Fäuseler 1,1067

fäuserleⁿ -au- 1,1067

Fäuserli 1,1067

Fausi 1,1067

fausleⁿ 1,1067

verfausleⁿ 1,1067

G(e)fäus 1,1067

Hēr(r)e(n)g(e)fäus 1,1067

fäusig 1,1068

Fes 1,1068

Fesel 1,1068

Fessel I 1,1068

Fisifäusi 1,1068

Fitze(n)fäusi 1,1068

Fitzifäus(el)i 1,1068

Füdifäusi 1,1068

Schandfessel 1,1068

Schindfessel 1,1068

Fauseⁿ II 1,1068

Fäusi II 1,1068

Fessel II 1,1068

Tragfessel -ä- 1,1069

Fërseⁿ II 1,1069

Fäscheⁿ (I) 1,1069

Fëscheⁿ 1,1069

Fëseⁿ 1,1069

Fessliⁿg 1,1069

Faste(n)fës 1,1070

Bruggfëseⁿ 1,1070

Rīsfësen 1,1070

Stilfëseⁿ 1,1071

feiss 1,1071

Feisses 1,1071 M.

feisst 1,1071

fēsereⁿ 1,1071

fēsleⁿ 1,1071

Fēsler 1,1071

Fēsleteⁿ 1,1071

gefëset 1,1071

ālfeiss 1,1072

halbfeiss 1,1072

Heimlichfeiss 1,1072 u.

heimlichfeiss 1,1072

spëckërdenfeiss 1,1072

knollfeiss 1,1073

lastfeiss 1,1073

balleⁿfeiss 1,1073

platschfeiss 1,1073 A

platzfeiss 1,1073

bockfeiss 1,1073

schwī(n)feiss 1,1073

sǖ(w)feiss 1,1073

tätschfeiss 1,1073

teigfeiss 1,1073

tigeⁿfeiss 1,1073

diggefeiss 1,1073

dotzfeiss 1,1073

erfeissen 1,1073

feiss(t)eⁿ 1,1073

Feiss(t)i 1,1073

g(e)schoppetfeiss 1,1073

hertfeiss 1,1073

Ärbsfisel 1,1074

Ëssärbsfisel 1,1074

Vaisel 1,1074

Feisel 1,1074

Feisen 1,1074

feisslächt 1,1074

feisslen 1,1074

Fisänder 1,1074

Fisenter 1,1074

Frëssärbsfisel 1,1074

G(e)fis 1,1074

Grūplifisel 1,1074

Chlei(n)ärbs(eⁿ)fisel 1,1074

Kuttelfeissi 1,1074

Mastfeisste 1,1074

Nā(ch)feissti 1,1074

Niere(n)feissi 1,1074

Brātensfeissi 1,1074

Rindfeisste 1,1074

Schwī(n)feissi 1,1074

Suppe(n)feissi 1,1074

Drǟiärbsfisel 1,1074

Fisel I 1,1074

fisleⁿ I 1,1074

Fisleteⁿ (I) 1,1074

Fistel 1,1074

Laggenfisel 1,1075

Munifisel 1,1075

Nā(ch)fisel(i) 1,1075

Ochse(n)fisel 1,1075

Fisel II 1,1075

G(e)fisel 1,1075

Hage(n)fisel 1,1075

fis(e)leⁿ 1,1076

Fis(e)ler 1,1076

Fiseleteⁿ 1,1076

fiselig 1,1076

Fiser 1,1076

Fisereⁿ 1,1076

fisereⁿ 1,1076

G(e)fiser 1,1076

g(e)fiseret 1,1076

Ungefisel 1,1076

ūsfisereⁿ 1,1077

ūspfisereⁿ 1,1077

Fisi I 1,1077

feiserleⁿ 1,1077

verfisereⁿ 1,1077

Fisereteⁿ 1,1077

fiserig 1,1077

fiserleⁿ 1,1077

fiserlig 1,1077

Vīsi 1,1077

fisig 1,1077

Vīsis 1,1077

Vǖsi 1,1077

g(e)fiserlig 1,1077

Fidibus 1,1078

Fidigūgger 1,1078

Filigux 1,1078

Fisibus 1,1078

Fisidor N. 1,1078

Visier 1,1078

visiereⁿ 1,1078

visierlich 1,1078

Visierung 1,1078

Fisigäuggis 1,1078

Fisigūgg 1,1078

Fisigūgges 1,1078

Fisigūggi -ǖ- 1,1078

Fisigunggi 1,1078

Fisigux 1,1078

Fisi II 1,1078

Monofisigug 1,1079

ūsfidigüxeⁿ 1,1079

ūsfisiguggereⁿ 1,1079

Fisibutz 1,1079 A

fisigüggleⁿ 1,1079

Phisiker 1,1079

Fisifatenteⁿ 1,1080

Fisimatenteⁿ 1,1080

fisi(n) 1,1080

Visitaz 1,1080

Visite(n) 1,1080

visitiereⁿ 1,1080

fīsleⁿ 1,1080

Fisle(n) 1,1080

Fīsler 1,1080

Fisslach 1,1080 A

Fissloch 1,1080 A

Hūsvisitaz 1,1080

Fischender 1,1081

Fischener 1,1081

Fisler 1,1081

fisligeⁿ 1,1081

fismeⁿ 1,1081

Fisner 1,1081

ūsfisleⁿ 1,1081

fisleⁿ (II) 1,1081

Fisleteⁿ (II) 1,1081

Chuchifosel -ö- 1,1082

pfoseleⁿ 1,1082

ume(n)stollfosereⁿ 1,1082

ūsfosleⁿ 1,1082

pfosereⁿ 1,1082

fieseⁿ 1,1082

Vogelfieser 1,1082

Foseleⁿ 1,1082

foseleⁿ 1,1082

Foseli 1,1082

fosereⁿ 1,1082

foserleⁿ 1,1082

Foserli 1,1082

Fosleⁿ 1,1082

fosleⁿ 1,1082

Foss 1,1082

G(e)fiess 1,1082

g(e)foslet 1,1082

verföseleⁿ 1,1083

Foseⁿ N. 1,1083

Fösechli 1,1083

Fösel 1,1083

föseleⁿ 1,1083

Föseler 1,1083

Fösi 1,1083

Fosli 1,1083

g(e)foseⁿ 1,1083

g(e)foslig (I) 1,1083

Hose(n)fösi 1,1083

Hose(n)füsi 1,1083

Hose(n)pfösi -pförsi 1,1083

Huere(n)fosli 1,1083

pfoseⁿ (I) 1,1083

pfoslig 1,1083

pfös(e)leⁿ 1,1083

pfoserächtig 1,1083

g(e)foslig (II) 1,1083

Wīberfüseler 1,1084

Fusel (II) 1,1084

Föseⁿ 1,1084

Fössli 1,1084

fuseⁿ 1,1084

Fūsel 1,1084

Fusel I [II] 1,1084

fus(e)leⁿ 1,1084

füseleⁿ 1,1084

Füseler 1,1084

Füseli 1,1084

vusi 1,1084

fusleⁿ 1,1084

Fusler 1,1084

Fiselier 1,1085

Fuess 1,1085

Füselier 1,1085

fǖseneⁿ 1,1085

Füsi 1,1085

Fǖsis 1,1085

Füsler 1,1085

Pfüsi 1,1085

Ofe(n)fuess 1,1090

Überfüess(li) 1,1090

Elendsfuess 1,1090

Fëdere(n)fuess 1,1090

Fül(l)ifuess 1,1090

Fül(l)ifüessleriⁿ 1,1090

Fürfuess -u- 1,1090

fürfuesseⁿ -üe- 1,1090

fürfüesseleⁿ 1,1090

Fürfüesser 1,1090

fürfüessgeⁿ 1,1090

Fürfüessi 1,1090

Fürfüessig 1,1090

fürfüessigleⁿ 1,1090

fürfuessneⁿ -üe- 1,1090

Flachfuess 1,1091

flachfüessig 1,1091 o.

Geissfuess 1,1091

Hämfesli 1,1091

Hampfez 1,1091

Hampfis 1,1091

Hane(n)fuess 1,1091

Hanfis 1,1091

Häufis 1,1091

Hënifuess 1,1091

Henne(n)fuess 1,1091

Herrgottsfüessli 1,1091

Heu(w)füessli 1,1091

Hōchfüessli 1,1091

Hocke(n)fuess 1,1091

Bölle(n)haneⁿfuess 1,1091 u.

Chälberfuess 1,1092

Chaste(n)fuess 1,1092

Chatze(n)fuess 1,1092

Chrǟje(n)fuess 1,1092

Kugelfuess 1,1092

Kunkelfüess 1,1092

Hase(n)fuess 1,1092

Hüenerfuess 1,1092

Krumbfuess 1,1093

barfis 1,1093

barfuess 1,1093

Parfuess 1,1093

barfuesseⁿ 1,1093

Barfuesser -üe- 1,1093 M.

barfüessleⁿ 1,1093

Bīfuess 1,1093

Blā(w)fuess 1,1093

blōssfüess 1,1093

Breitfuess 1,1093

Bruggfuess 1,1093

Rappe(n)fuess 1,1093

Rienfuess 1,1093

Rietfüessli 1,1093

Schāf(f)fuess 1,1094

Schrättelifuess 1,1094

Schuehfuess 1,1094

Sper(r)fuess 1,1094

Stëlzfuess 1,1094

Stollfuess 1,1094

Stollfüessler 1,1094 o.

Stüllfuess 1,1094

Tatzfuess N. 1,1094

Tolle(n)fuess 1,1094

Tollfuess 1,1094

Tollfüessler 1,1094

Drīfuess 1,1094

Trollfuess 1,1094

Tūbe(n)füessli 1,1094

Wellfuess 1,1094

Chaste(n)fuesseteⁿ 1,1095

Wiselfuess 1,1095

Wīssfuess 1,1095

wīssg(e)fuesset 1,1095

Z(e)fuesseteⁿ 1,1095

Fuesseⁿ 1,1095

fuesseⁿ -üe- 1,1095

Fuesseteⁿ 1,1095

Füessi N. 1,1095

fuessneⁿ 1,1095

Fuessneteⁿ 1,1095

g(e)fuesset 1,1095

Hornfüessi 1,1095

Vierfüessler 1,1096

vollfüessig 1,1096

füessleⁿ 1,1096

Füessler 1,1096

Füessliⁿg 1,1096

füessliⁿgeⁿ 1,1096

Geissfüessler 1,1096

Gël(w)füessler 1,1096

Barfüessler 1,1096

Rōtfüessler 1,1096

Wīssfüessler 1,1096

Wīssfüessleriⁿ 1,1096

z(e)säme(n)füessliⁿgeⁿ 1,1096

ī(n)färtscheⁿ 1,1097

ī(n)fäscheⁿ 1,1097

ī(n)fäschneⁿ 1,1097

pfäscheⁿ 1,1097

ūsfäscheⁿ 1,1097

Fǟsch I 1,1097

Fäscheⁿ II [I] 1,1097

fäscheⁿ (I) 1,1097

Fätsch (I) 1,1097

Färscheⁿ 1,1097

Faschīne(n) 1,1097

fätscheⁿ 1,1097

Fätsche(n) 1,1097

G(e)fäsch 1,1097

Fäschi 1,1098

Fīsch 1,1098

Fisch 1,1098

Fäscheⁿ III 1,1098

fäscheⁿ (II) 1,1098

Adelfisch 1,1099

Edelfisch 1,1099

Fleischfischli 1,1099 M.

Gangfisch 1,1100

Iserfisch 1,1100

U(n)fisch 1,1100

Sandgangfisch 1,1101

Sandgarnfisch 1,1101

Wīssgangfisch 1,1101

Gērfisch 1,1101

Grundfisch 1,1101

Halbfisch 1,1101

Heu(w)fisch 1,1101

Hornfisch 1,1101

Hundfisch 1,1101

Chǟsfisch 1,1102

Chātfischli 1,1102

Kuttelfisch 1,1102

Lëbchueche(n)fisch 1,1102

Lëbfisch 1,1102

Leichfisch 1,1102

Mandelfisch 1,1102

Mānfisch 1,1102

Midelfisch 1,1102

Mollifisch 1,1102

Muesfisch 1,1102

Nachtfisch 1,1102

Brōtfisch 1,1102

Buechfisch 1,1102

Brātfisch 1,1103

Brūnfisch 1,1103

Rīnfisch 1,1103

Rǖssfisch 1,1103

Schaubfisch 1,1103

Scheidfisch 1,1103

Setzfisch 1,1103

Silberfisch 1,1103

Sitter(e)ⁿfisch 1,1103

Sulzfisch 1,1103

Sursēfisch 1,1103

Schnīderfisch 1,1104

Schnötfisch 1,1104

Schwëbfisch 1,1104

Schwummfisch 1,1104

Spīsfisch 1,1104

Stadfisch 1,1104

Stockfisch 1,1104

Twër(ch)fisch 1,1104

Weidfisch 1,1104

Niderwässerfisch 1,1105

Oberwässerfisch 1,1105

Wattfisch 1,1105

Wellfisch 1,1105

Wīssfisch 1,1105

Zibelfisch 1,1105

Zigerfisch 1,1105

Zinsfisch 1,1105

Fischbächler 1,1106

fischeⁿ 1,1106

fischeleⁿ 1,1106

fischelig 1,1106

Fischenz 1,1106

Fischez(e) 1,1106

fischneⁿ 1,1106

G(e)fisch 1,1106

g(e)fischelig 1,1106

Fischer 1,1107

Rōrfischenz 1,1107

Schache(n)fischenz 1,1107

Königsfischer 1,1108

Bachfischet 1,1108

Burdenenfischer 1,1108

Trachtfischer 1,1108

Waldfischer 1,1108

Zigerfischeleⁿ 1,1108

Fistleⁿ (I) 1,1108

Fischele(n) 1,1108

Fischereⁿ 1,1108

Fischet 1,1108

Fischeteⁿ 1,1108

Fischi N. 1,1108

fischleⁿ 1,1108

Fischung 1,1108

Fisteleⁿ 1,1108

g(e)fischlet 1,1108

G(e)fischlets 1,1108

Vësper 1,1109

Vësperi 1,1109

fiescheⁿ 1,1109

Fischel 1,1109

Fischelin 1,1109

Fischi n. 1,1109

Fischǖ 1,1109

Fiskal 1,1109

füsche(le)ⁿ 1,1109

vësp(e)reⁿ 1,1110

fispeⁿ 1,1110

fispereⁿ 1,1110

fisperleⁿ 1,1110

Freudvësper(i) 1,1110

G(e)fisp 1,1110

Lobvësper(i) 1,1110

Sēle(n)vësper(i) 1,1110

Sēlvësper(i) 1,1110

Z(e)vësper 1,1110 o.

ī(n)fispereⁿ 1,1111

Fāst 1,1111

fast 1,1111

Fisperamentli 1,1111

Fisp(er)i 1,1111

fisperig 1,1111

G(e)fisper 1,1111

g(e)fisperig 1,1111

fester 1,1112 M.

bodeⁿfast 1,1112 M.

nōtfast 1,1113

Fasteⁿ 1,1113

fastlochtig 1,1113

Fromfasteⁿ 1,1113

Frō(n)faste(n) 1,1113

Goldfasteⁿ 1,1114

Mitteⁿfasteⁿ 1,1114

Mittelifasteⁿ 1,1114

Mitterfasteⁿ 1,1114

Bannfasteⁿ 1,1115

Älplerfëst 1,1115

fasteⁿ 1,1115

Fasteteⁿ 1,1115

Fastīdi 1,1115

Fastītis 1,1115

Fëst 1,1115

G(e)fëst 1,1115

Fänlifëst 1,1116

Josef(s)fëst 1,1116

Chiste(n)fëst 1,1116

Chnöpflifëst 1,1116

Mostfëst 1,1116

Narre(n)fëst 1,1116

Schutzengelfëst 1,1116

Nase(n)fëst 1,1117

Boge(n)schütze(n)fëst 1,1117

Schwingfëst 1,1117

Zërfëst 1,1117

G(e)schërfëst 1,1117

G(e)sērfëst 1,1117

fest 1,1118

festiglich 1,1118 o.

handfest 1,1118

unfest 1,1118

kapitelfest 1,1119

mauerfest 1,1119 M.

nagelfest 1,1119

nietfest 1,1119

nōtfest 1,1119

nuetfest 1,1119

bickelfest 1,1119

bodeⁿfest 1,1119

bummeⁿfest 1,1119

rëchtshandfest 1,1119

rëgenfest 1,1119

schrūbeⁿfest 1,1119 M.

festeⁿ 1,1119

festneⁿ 1,1119

g(e)nōtfest 1,1119

g(e)satzfest 1,1119

verfesteⁿ 1,1120

festereⁿ 1,1120

Festi 1,1120

grundfestnen 1,1120

Halbfesti 1,1120

Handfesti 1,1120

befesten 1,1120

handfesten 1,1121

handfestigen 1,1121

Fëstīfis 1,1122

Festiⁿg 1,1122

Fëstītiss 1,1122

Landfesti 1,1122

Landfestiⁿg 1,1122

Nōtfesti 1,1122

Standfesti(gkeit) 1,1122

Dūme(n)festi 1,1122

Wëgfestni 1,1122

Vester N. 1,1122

Fistleⁿ (II) 1,1123

Fistel 1,1123

Fist 1,1123

fistereⁿ 1,1123

Fīsterlin 1,1123

Fistīri 1,1123

Funst 1,1123

Fūst 1,1123

Ambōs(s)fūst 1,1124

a(n)fūsteⁿ 1,1124

Fūster 1,1124

Pfūster 1,1124

Schāf(f)fǖstli 1,1124 o.

Wīberfūst 1,1124

z(e)säme(n)fūsteⁿ 1,1124

z(e)wëgfūsteⁿ 1,1124

fūsteⁿ -ǖ- 1,1124

pfūsteⁿ 1,1124

Imbissfūst 1,1125

Tutelifūst 1,1125

Fust 1,1125

fǖsteleⁿ 1,1125

Fūsti 1,1125

fǖstig 1,1125

fǖstleⁿ 1,1125

Fǖstliⁿg 1,1125

fǖstliⁿg 1,1125

gefūstet 1,1125

Fāt 1,1126

fatal 1,1126

fatalisch 1,1126

Vater 1,1126

fertalisch 1,1126

Fusti 1,1126

Hundfust 1,1126

ūsfätteleⁿ 1,1126

Imbe(n)vater 1,1127

Stinkänivater 1,1127

Unservater 1,1127

Uranvater 1,1127

Aberelternväter 1,1127

Ältervater 1,1127

Altvater 1,1127

Ammvater 1,1127

Änivater 1,1127

Arme(n)vater 1,1127

Erzvater 1,1127

Fritschivater 1,1128

Frōnvater 1,1128

G(e)vatter 1,1128

G(e)vattereⁿ 1,1128

G(e)vatteriⁿ 1,1128

Änigrōssvater 1,1129

G(e)vatteriⁿg 1,1129

G(e)vatterschaft 1,1129

G(e)vatterte -i 1,1129

Girizeⁿvater 1,1129

Grōssvater 1,1129

Himmelivater 1,1129

Himmelvater 1,1129

Hūsvater 1,1129

Pfuchgrōssvater 1,1129

Urgrōssvater 1,1129

Chilche(n)vater 1,1130

Chindsvater 1,1130

Land(s)vater 1,1130

Mitvater 1,1130

Badvater 1,1130

Bīchtvater 1,1130

Bīe(n)vater 1,1130

Brōtvater 1,1130

Schlīssvater 1,1130

Schwärvater 1,1130

Schwëhervater 1,1130

Sēle(n)vater 1,1130

Senne(n)vater 1,1130

Stiefvater 1,1130

Weise(n)vater 1,1130

Zuchtvater 1,1130

vattereⁿ 1,1130

vätterleⁿ 1,1130

G(e)meinvater 1,1130

g(e)vattereⁿ -ä- 1,1130

g(e)vatterleⁿ 1,1130

vätterlich 1,1131

g(e)vätterleⁿ 1,1131

G(e)vätterler 1,1131 M.

G(e)vätterliⁿs 1,1131 o.

altvätlisch 1,1132

altvättisch 1,1132

a(n)fëtteⁿ 1,1132

Väckereⁿ 1,1132

Vättereⁿ -a- 1,1132

Vätterer 1,1132

Vätterling 1,1132

fëtt 1,1132

halbfëtt 1,1132

hundspudelfëtt 1,1132

Chǟsvättereⁿ 1,1132

stockfëtt 1,1132

sū(w)pluderfëtt 1,1132

Zigervättereⁿ 1,1132

Chlëbvetter 1,1133

Trǖbelvetter 1,1133

Witzvetter 1,1133

Fēteⁿ (II) 1,1133

Erbvetter 1,1133

fätsch 1,1133

Fēteⁿ (I) 1,1133

fēteⁿ 1,1133

Vetter 1,1133

vettereⁿ 1,1133

Fëtti 1,1133

fëttig 1,1133

fëttisch 1,1133

Gevettern 1,1133

Göttivetter 1,1133 M.

Fëcht (II) 1,1134

Fëchteⁿ 1,1134

fëtteren 1,1134

vetterleⁿ 1,1134

Fettich 1,1134

Vëttleⁿ 1,1134

Vīt N. 1,1134

bȫsfëttig 1,1134

unfëttig 1,1134

Perfutter 1,1135

Pfitteri 1,1135

ume(n)fittereⁿ 1,1135

ume(n)pfittereⁿ 1,1135

pfuttereⁿ (I) 1,1135

Viten 1,1135 A

fittereⁿ 1,1135

fittig 1,1135

Föt 1,1135

Föteⁿ 1,1135

Fötel 1,1135

futter 1,1135

futt(e)reⁿ 1,1135

fudi (II) 1,1136

fueteⁿ 1,1136

Fueter 1,1136

futi 1,1136

futiereⁿ 1,1136

Futtereteⁿ 1,1136

Futteri 1,1136

futterig 1,1136

futü 1,1136

ūsfutiereⁿ 1,1136

Chlemmfueter 1,1137

Churzfueter 1,1137

churzfuetereⁿ 1,1137

Langfueter 1,1137

Nase(n)fueter 1,1137

Nëstfueter 1,1137

Ortfueter 1,1137

Bock(s)fueter 1,1137

Überfueter 1,1137

Underfueter 1,1137

Acherfueter 1,1137

Atzfueter 1,1137

Vëhfueter 1,1137

Fënsterfueter 1,1137

Fürfueter 1,1137

G(e)lëckfueter 1,1137

Gīge(n)fueter 1,1137

erfuetereⁿ 1,1138

verfuetereⁿ 1,1138

Fueterāschi 1,1138

fuetereⁿ 1,1138

Fueterer 1,1138

ī(n)fuetereⁿ 1,1138

Bei(n)fueter 1,1138

Bettfueter 1,1138

Brūtfueter 1,1138

Stande(n)fueter 1,1138

Stei(n)fueder 1,1138

Stei(n)fueter 1,1138

Sǖ(w)fueter 1,1138

Türfueter 1,1138

ūsfuetereⁿ 1,1138

Wetzstei(n)fueter 1,1138

Zwische(n)fueter 1,1138

ringfueterig 1,1139

Füeteri II 1,1139

a(n)füetereⁿ 1,1139

füetereⁿ 1,1139

Füeterer 1,1139

Fueteri 1,1139

Füeteri I 1,1139

Fueteriⁿg 1,1139

fueterig 1,1139

G(e)füeter 1,1139

Fatsch 1,1140

fatsch -ä- 1,1140

fatscheⁿ 1,1140

fätschig 1,1140

fätschneⁿ 1,1140

fotsch 1,1140

Füeteriⁿg 1,1140

füeterleⁿ 1,1140

füetig 1,1140

Hose(n)füeteri 1,1140

Fätsch II [I] 1,1140

Fatschi I 1,1140

Fǟsch (II) 1,1140

ume(n)fäutscheⁿ -au- 1,1141

ume(n)fäuzeⁿ 1,1141

ume(n)fitscheⁿ 1,1141

ume(n)fitzeⁿ 1,1141

Fäutscheⁿ I 1,1141

Fatschi II 1,1141

Faschi 1,1141

Fäuscheⁿ 1,1141

Fäutsch 1,1141

Fäuze(n) 1,1141

verfetscheⁿ 1,1141

Fetsch N. 1,1141

Fētscheⁿ 1,1141

fëtschen 1,1141

Fitsch 1,1141

fitscheⁿ (I) 1,1141

G(e)fitsch 1,1141

Faxeⁿ 1,1142

verfitscheⁿ 1,1142

verfotschleⁿ 1,1142

fitschgeⁿ 1,1142

fitschig 1,1142

Fōtsch 1,1142

Fȫtscheⁿ 1,1142

fotschleⁿ 1,1142

Fuetscheⁿ 1,1142

futsch 1,1142

futscheⁿ 1,1142

Futscheli 1,1142

pfutsch 1,1142

Bierfax 1,1142

Spintifax 1,1142

Fäutscheⁿ (II) 1,1142

ūsvexiereⁿ 1,1143 M.

Fēx N. 1,1143

Vexar 1,1143

Vexatz 1,1143

Fexeⁿ 1,1143

vexiereⁿ 1,1143

fix 1,1143

flix 1,1143

g(e)fix 1,1143

g(e)flix 1,1143

Fatz 1,1144

Fazzelet 1,1144

Fazzenet 1,1144

Fazzenēzli 1,1144

fixeⁿ I 1,1144

fux 1,1144

Nēteli 1,1144

Nēzeli 1,1144

Nēzi 1,1144

pfëxeⁿ 1,1144

pfixeⁿ 1,1144

ūsfixeⁿ 1,1144

fuxeⁿ II 1,1144

Fux (Fuchs) 1,1144

fixeⁿ II 1,1144

Spūse(n)fazzelet 1,1145 M.

Hōchzītfazzenetli 1,1145 M.

fatzeⁿ 1,1146

Halsfazzoletli 1,1146

Halsnetli 1,1146

Handnezi 1,1146

Chopfnetli 1,1146

Schnūznetli 1,1146

Spanzefäuzi 1,1147

Spëndifäuzi 1,1147

Spensifäuzi 1,1147

Splendifäuzi 1,1147

Fauz II 1,1147

Fazi -ä- N. 1,1147

Fauz III 1,1147

Fatzikus 1,1147

fätzleⁿ 1,1147

Fätzler 1,1147

Fauzeⁿ 1,1147

fauzeⁿ -äu- 1,1147

Fauzi 1,1147

Fäuzi 1,1147

Fazēt 1,1147

Fitzikus 1,1147

Fëtz(eⁿ) 1,1148

Pfëtzeⁿ 1,1148

Spëndifȫzi(s) 1,1148

Spëndifürzi 1,1148

Kreditfëtzeⁿ 1,1149

Kuttenfëtzen 1,1149

Nase(n)fëtzli 1,1149 o.

Nol(l)fëtz 1,1149

Nǖ(w)jār(s)fëtzeⁿ 1,1149

Schnē(w)fëtzeⁿ 1,1149

Schnuderfëtzeⁿ 1,1149

Schuehfëtzeⁿ 1,1149

Schüsselfëtzeⁿ 1,1149

Spilfëtz(eⁿ) 1,1149

Widerfëtzeⁿ 1,1149

G(e)fëtz 1,1149

G(e)schirrfëtzeⁿ 1,1149

Handfëtzeⁿ 1,1149

abfëtzeⁿ 1,1150

fëtzeⁿ 1,1150

Fladerfëtzer 1,1150 u.

Glydenfëtzer 1,1150 u.

Claffotfëtzer 1,1150 u.

Klingenfëtzerin 1,1150 u.

Bosshartfëtzger 1,1150 u.

Briefelfëtzer 1,1150 u.

Rollfëtzer 1,1150 u.

Schöcherfëtzer 1,1150 u.

Ūfwäschfëtzeⁿ 1,1150

ume(n)fëtzeⁿ 1,1150

ūsfëtzeⁿ 1,1150

Ūsfëtzeteⁿ 1,1150

ūsfëtzleⁿ 1,1150 u.

Wunderfitz -fix 1,1151

wunderfitzeⁿ 1,1151

wunderfitzigeⁿ 1,1151

zerfëtzeⁿ 1,1151

verfëtzeⁿ 1,1151

Fëtzeteⁿ 1,1151

Vēzeⁿ 1,1151

Vitz N. 1,1151

Fitz 1,1151

viz 1,1151

Füdlochfitz 1,1151

g(e)fëtzet 1,1151

G(e)wunderfitz -fix 1,1151

abfitzeⁿ 1,1152 M.

erfitzeⁿ 1,1152 M.

fitscheⁿ (II) 1,1152 u.

Fitze(n) 1,1152

Pfitzeⁿ 1,1152

pfitzeⁿ (I) 1,1152 u.

dur(ch)eⁿfitzeⁿ 1,1152 M.

dur(ch)fitzeⁿ 1,1152 M.

ūsfitzeⁿ 1,1152 M.

wunderfitzig 1,1152

wunderfixig 1,1152

wunderwitzig 1,1152

zerfitzeⁿ 1,1152 M.

fitzeⁿ I 1,1152

Pfitzer 1,1153

Buebe(n)fitzer 1,1153

fitzereⁿ I 1,1153

Eselfitzer 1,1153

fitz(e)leⁿ 1,1153

fitzelig 1,1153

Fitzer 1,1153

fitzerleⁿ 1,1153

Fitzi 1,1153

fitzlig 1,1153

fitzocht 1,1153

Fizedel 1,1153

fīzelig 1,1153

verfitzt 1,1154

Vicënz N. 1,1154

fitzig 1,1154

Vize N. 1,1154

Viztuom 1,1154

Fotzeⁿ 1,1154

g(e)fitzt 1,1154

Gefitzti 1,1154

gibelifitzig 1,1154

Hārfotz(eⁿ) 1,1154

Chappe(n)fotz(eⁿ) 1,1154

ūsg(e)fitzt 1,1154

wolg(e)fitzt 1,1154

wolg(e)fixt 1,1154

Fotz II 1,1154

Fotz III 1,1154

Lūsfotzel 1,1155 u.

Schnē(w)fotzeⁿ 1,1155

Schor(r)fotz 1,1155

Spilfotz 1,1155

Fotzel -ö- 1,1155

abe(n)fotzeⁿ 1,1156

Forfotzleⁿ 1,1156

fotzeⁿ 1,1156

fotz(e)lig -ö- 1,1156

Fotzle(n) 1,1156

g(e)fötzelig 1,1156

g(e)fotzereⁿ 1,1156

g(e)fotzeret 1,1156

g(e)fotzet 1,1156

Häxe(n)fötzel 1,1156

Hellfötzleⁿ 1,1156

Hellfötzler 1,1156

Hōchmuet(s)fötzel 1,1156

pfotzereⁿ 1,1156

Pfutzleⁿ 1,1156

Meitlipfötzler 1,1157

Meitlipfützler 1,1157

Nǖ(w)jārfotzleⁿ 1,1157

Buebe(n)fötzleriⁿ 1,1157

Buebe(n)pfützleriⁿ 1,1157

ūsfötz(e)leⁿ 1,1157 u.

Ūsfötz(e)ler 1,1157

ūsfotzleⁿ 1,1157

zerfotzlet -ö- 1,1157

g(e)fötz(e)let 1,1157

verfotzleⁿ -ö- 1,1157

fötz(e)leⁿ 1,1157

Fötz(e)ler 1,1157

Fötzeli 1,1157

fotzleⁿ -ö- 1,1157

Fotzli 1,1157

g(e)fotzlet 1,1157

voze 1,1158

fözeⁿ 1,1158

vozet 1,1158

Futz 1,1158

fützeleⁿ 1,1158

Fützeler 1,1158

Futzerli 1,1158

fuzeⁿ 1,1158

G(e)sprǖrfützeⁿ 1,1158

hinderfützig 1,1158

Hōchfart(s)futz 1,1158

Chinde(n)fützeler 1,1158

Chnellfutz 1,1158

Matschfutz 1,1158

Meitlifützeler 1,1158

Wunderfutz 1,1158

Züri(ch)futz 1,1158 M.

Fotz I 1,1158 M.

flacheⁿ II 1,1159

flach 1,1159

flacheⁿ I 1,1159

Flächeⁿ 1,1159

flächeⁿ 1,1159

flächlingen 1,1159

Flaub 1,1159

Flaucheⁿ 1,1159

Flūcheⁿ 1,1159

Flūheⁿ 1,1159

fläukleⁿ 1,1160

flechnen 1,1160

flȫcheⁿ 1,1160

flȫchneⁿ 1,1160

flȫchteⁿ 1,1160

flȫkeⁿ 1,1160

flȫkleⁿ 1,1160

flȫleⁿ 1,1160

flȫzeⁿ (I) 1,1160

flȫhen 1,1161 o.

e(n)tflȫchen 1,1162

verflȫcheⁿ 1,1162

Flȫchner 1,1162

Flȫkeⁿ 1,1162

Flȫker 1,1162

Flȫketeⁿ 1,1162

flucher 1,1162

ūsflȫcheⁿ 1,1162

z(e)säme(n)flöchneⁿ 1,1162

Milzifluech 1,1163

Fluech (I) 1,1163

Abfluech 1,1163 M.

Fëldfluech 1,1163

fluecheⁿ 1,1163

flueheⁿ 1,1163

Galge(n)fluech 1,1163

Gugelfluech 1,1163

abfluecheⁿ 1,1164

verfluecheⁿ -üe- 1,1164

verfluecht -üe- 1,1164

verfluecht(l)ig 1,1164

verflüekeⁿ 1,1164

ine(n)fluecheⁿ 1,1164

Krotte(n)flachs 1,1165

Matte(n)flachs 1,1165

Mosflachs 1,1165

Bërgflachs 1,1165

Wettfluechet 1,1165

abflachseⁿ 1,1165 M.

erflachseⁿ 1,1165 M.

Flachs 1,1165

flachseⁿ 1,1165

Flachsereⁿ 1,1165

flächsiⁿ 1,1165

Flācht 1,1165

Flax (I) 1,1165

Flēcht 1,1165

Flëcht 1,1165

Fluecher 1,1165

Fluechi 1,1165

G(e)flüech 1,1165

Abflucht 1,1166

Flëchteⁿ 1,1166

Flucht 1,1166

fluchtsam 1,1166

Fluchtsami 1,1166

G(e)flëcht 1,1166

Hinflucht 1,1166

ī(n)flëchten 1,1166

Ī(n)g(e)flëcht 1,1166

Schnē(w)flucht 1,1166

Ūsflucht 1,1166

Wanne(n)flëchteⁿ 1,1166

Zueflucht 1,1166

rëchtflüchtig 1,1167

dingflüchtig 1,1167

Fëldflüchtige(r) 1,1167

abflüchtig 1,1167

e(n)tflüchtig 1,1167

fëldflüchtig 1,1167

Flade(n) 1,1167

flüchteⁿ 1,1167

flüchtig 1,1167

flüchtigen 1,1167

Flüchtikus 1,1167

Flader 1,1168

Īsfladeⁿ 1,1168

Chǟsfladeⁿ 1,1168

Krǖterfladen 1,1168

Chuefladeⁿ 1,1168

Mandelfladeⁿ 1,1168

Ōsterfladeⁿ 1,1168

Pfanne(n)flad 1,1168

Biberfladeⁿ 1,1168

Bire(n)fladeⁿ 1,1168

Raumfladeⁿ 1,1168

Wīberfladeⁿ 1,1168

Zigerfladeⁿ 1,1168

verfladereⁿ 1,1169

fladereⁿ 1,1169

flädeleⁿ 1,1170

Fläder 1,1170

fladerächtig 1,1170

Flädereⁿ 1,1170

flädereⁿ 1,1170

flad(e)rig 1,1170

fladerin 1,1170

G(e)fläder 1,1170

Nachtg(e)fläder 1,1170

Schindle(n)flader 1,1170 M.

Schindle(n)g(e)fläder 1,1170

überflädereⁿ 1,1171

Flädi II 1,1171

a(n)flädereⁿ 1,1171

verflädereⁿ 1,1171

fläderleⁿ 1,1171

Fläderliⁿg 1,1171

Flädi I N. 1,1171

Flauder 1,1171

Fläuder 1,1172

Flaudereⁿ -äu- 1,1172

flaudereⁿ -äu- 1,1172

Flauderi 1,1172

Fläud(e)ri 1,1172

flauderig -äu- 1,1172

fläuderleⁿ 1,1172

flaudi 1,1172

Flickflauder 1,1172

G(e)flauder -äu- 1,1172

verfläuderleⁿ 1,1173

fledereⁿ 1,1173

fleid 1,1173

Flider 1,1173

Floder 1,1173

flodereⁿ 1,1173

floderig 1,1173

Fluder 1,1173

G(e)fleder 1,1173

G(e)flöder 1,1173

G(e)fluder 1,1173

Hose(n)floder 1,1173

b(e)fleideⁿ 1,1173

Pfleder 1,1173

zerflodereⁿ 1,1173

Ofe(n)fluder 1,1174

Sē(w)fluder 1,1174

fluder 1,1174

Fludereⁿ 1,1174

fludereⁿ 1,1174

Flüder 1,1175

flüdereⁿ 1,1175

Fludereteⁿ 1,1175

fluderig 1,1175

Fludertschi 1,1175

G(e)flüder 1,1175

Schnē(w)flüder 1,1175

ūsfludereⁿ 1,1175

Pflügerst 1,1176

fläugeⁿ I 1,1176

Pflüderst 1,1176

Flagāneⁿ 1,1176

Flagōneⁿ 1,1176

Flaug 1,1176

Fläugel 1,1176

fläuggeⁿ 1,1176

Flegersteⁿ 1,1176

Flitterscheⁿ 1,1176

flüderig 1,1176

flüderleⁿ 1,1176

Flüderst(eⁿ) 1,1176

G(e)flaug 1,1176

verfläugeⁿ 1,1177

Fläuger 1,1177

fläugerleⁿ 1,1177

Fläugi 1,1177

fläugleⁿ 1,1177

Flieg(eⁿ) 1,1177

flīgen 1,1177

zerfläugen 1,1177

Pestfliegeⁿ 1,1178

Blagfliegeⁿ 1,1178

Rossfliegeⁿ 1,1178

Schmeizfliegeⁿ 1,1178

Schmeizifliegeⁿ 1,1178

Schnurrflieg(eⁿ) 1,1178

Späuzfliegeⁿ 1,1178

Speizeⁿfliegeⁿ 1,1178

Surrfliegeⁿ 1,1178

Surrifliegeⁿ 1,1178

Wëtterfliegeⁿ 1,1178

fläugeⁿ II 1,1178

fliegend 1,1178

flǖgeⁿ 1,1178

fliegeⁿ 1,1178

G(e)flieg 1,1178

a(n)fliegeⁿ 1,1179

verfliegeⁿ 1,1179

Fliegūf 1,1179 u.

darvo(n)fliegeⁿ 1,1179

überfliegeⁿ 1,1179

ūffliegeⁿ 1,1179

Ūfflieger 1,1179

underfliegeⁿ 1,1179

ūsfliegeⁿ 1,1179

fliegend 1,1179

Underflug 1,1180

zerflogen 1,1180

Anflug 1,1180

Verflug 1,1180

Flieger 1,1180

Fliegi N. 1,1180

Flug 1,1180

Vogelflug 1,1180

Hōchflug 1,1180

Falggetz 1,1181

Flag(g)etz 1,1181

Flanggez 1,1181

flug 1,1181

Flügel 1,1181

Flugenz 1,1181

fluger 1,1181

flugereⁿ 1,1181

Flugertschli 1,1181

flugg 1,1181

Fluggetz 1,1181

flügleⁿ 1,1181

G(e)flügel 1,1181

Blindflügel 1,1181

Brustflügel 1,1181

Schwarzflügel 1,1181

ume(n)flügleⁿ 1,1181

u(n)flugbar 1,1181

Wildflügel 1,1181

Windflügel 1,1181

beflüglen 1,1182

Wildflügling 1,1182

flieheⁿ 1,1182

flǖcheⁿ 1,1182

Flügler 1,1182

Flȫggi 1,1183

Flōh 1,1183

erflōheⁿ 1,1184

flōheⁿ -ȫ- 1,1184

Floheli -ö- 1,1184

ch 1,1184>flohelich 1,1184

flȫ(h)ig 1,1184

flōjeⁿ 1,1184

flōneⁿ -ȫ- 1,1184

Flueh 1,1184

Pülsflōh 1,1184

Pülzflōh 1,1184

Fluech (II) 1,1184

Lägerflueh 1,1186

Lëberflueh 1,1186

Nagelflueh 1,1186

Ofe(n)flueh 1,1186

Rigelflueh 1,1186

Riselflueh 1,1186

Sandflueh 1,1186

Schī(n)flueh 1,1186

Flack I 1,1186

Flackeⁿ (I) 1,1186

Nagelfluech 1,1186

Ackerflueh -fluech 1,1186

flackeⁿ 1,1186

flackleⁿ 1,1186

Flackt 1,1186

flackteⁿ 1,1186

G(e)riselflueh 1,1186

Hagelflueh 1,1186

Anderflacke(te)ⁿ 1,1187

verflackeⁿ 1,1187

Flackeleⁿ 1,1187

fläckleⁿ 1,1187

g(e)flackig 1,1187

Hundsflacketeⁿ 1,1187

Landeflaggeⁿ 1,1187

Landerflacketeⁿ 1,1187

Pflacketeⁿ 1,1187

Rande(n)flackeⁿ 1,1187

Flack II N. 1,1187

Flackeⁿ II [I] 1,1187

Flackeⁿ III [II] 1,1187

Flackeⁿ IV [III] 1,1187

Flëckeⁿ I 1,1188

Fläcklin 1,1188

Flauk 1,1188

flaukeⁿ 1,1188

Flëck 1,1188

Fürflëck 1,1189

Laubflëckeⁿ 1,1189

laubflëckig 1,1189

laubg(e)flëcket 1,1189 M.

Lëberflëck(eⁿ) 1,1189

Lǖgflëck(eⁿ) 1,1189

Lustflëck(eⁿ) 1,1189

Märze(n)flëck(eⁿ) 1,1189

Ölflëckeⁿ 1,1189

Belzflëck 1,1189

Bluetflëcken 1,1189

Brustflëck 1,1189

Rēflëckeⁿ 1,1190

Riselflëck(eⁿ) 1,1190

Rōtflëck 1,1190

Rufe(n)flëck(eⁿ) 1,1190

Schwindflëck 1,1190

Tōte(n)flëckeⁿ 1,1190

Wëgflëcklin 1,1190

Flëckeⁿ II 1,1190

Ēflëckeⁿ 1,1190 o.

flëckeⁿ 1,1190

flëckneⁿ 1,1190

abfleckeⁿ 1,1191

abflëckeⁿ 1,1191

Fleckeⁿ I [III] 1,1191

fleckeⁿ 1,1191

flëckig 1,1191

Flëckler 1,1191

Fleckliⁿg 1,1191

Flekeⁿ 1,1191

g(e)flëcket 1,1191

g(e)fleckt 1,1191

Fleckeⁿ II [IV] 1,1191

ī(n)flickeⁿ 1,1192 u.

abflickeⁿ 1,1192 M.

erflickeⁿ 1,1192 M.

fleckliⁿgeⁿ 1,1192

Flick 1,1192

flickeⁿ 1,1192

verflickt 1,1193

Flickliⁿg 1,1193

Furre(n)flicker 1,1193

Mensche(n)flicker 1,1193

Pfanne(n)flicker 1,1193

Räderflicker 1,1193

Dächliflicker 1,1193

Wanne(n)flicker 1,1193

Zeine(n)flicker 1,1193

Flockeⁿ II 1,1194

erfluckeⁿ 1,1194

Flockeⁿ I 1,1194

flockeⁿ 1,1194

flöckleⁿ 1,1194

flockleneⁿ 1,1194

Fluck N. 1,1194

Fluckeⁿ 1,1194

fluckeⁿ -ü- 1,1194

Fluckereⁿ 1,1194

fluckerlich 1,1194

gefluckt -ü- 1,1194

verfluckt 1,1195

Flaktur 1,1195

Flück 1,1195

flück 1,1195

Flücketeⁿ 1,1195

Flückteⁿ 1,1195

g(e)flǟmt 1,1195

Flāmeⁿ I 1,1195

Flāmeⁿ II 1,1196

Flam(m) 1,1196

flammatzgereⁿ 1,1196

Flammeⁿ 1,1196

Fǖrflamm(eⁿ) 1,1196 u.

Geflǟm 1,1196

g(e)flammet 1,1196

abflammeⁿ 1,1197

a(n)flammen 1,1197

flamändeⁿ 1,1197

flamändereⁿ 1,1197

flamäuseleⁿ 1,1197

Flämeli 1,1197

flammeⁿ 1,1197

flämmeⁿ 1,1197

Flammeteⁿ 1,1197

flamǖseleⁿ 1,1197

Flom 1,1197

Flū(m) 1,1197

ūsflämmeⁿ 1,1197 M.

verfluemelet 1,1198

verfluemeret -üe- 1,1198

verfluem(e)t -üe- 1,1198

verfluemiget 1,1198

flambe 1,1198

Flambeise 1,1198

flambiereⁿ 1,1198

flambis 1,1198

flemseⁿ 1,1198

flümeⁿ 1,1198

g(e)flǖmt 1,1198

Hose(n)flümer 1,1198

Flämsch 1,1199

flämsch 1,1199

Flämscheli 1,1199

flämschig 1,1199

Flanelleⁿ 1,1199

flenneⁿ 1,1199

fliemsch 1,1199

flimseⁿ 1,1199

flumseⁿ 1,1199

Fornelleⁿ 1,1199

Franelleⁿ 1,1199

halbflämsch 1,1199

pflenneⁿ 1,1199

Flandereⁿ I 1,1200

Flenneriⁿ 1,1200

flandereⁿ 1,1200

Fländ(e)rig 1,1200

fländerleⁿ 1,1200

Fleiner N. 1,1200

Flenner 1,1200

Flenneteⁿ 1,1200

Flenni 1,1200

G(e)flenn 1,1200

Flangg 1,1201

Flanggīneⁿ 1,1201

Flangīneⁿ 1,1201

Flanggeⁿ I -ä- 1,1201

Flandereⁿ II N. 1,1201

pflanggig 1,1202

ume(n)flanggeⁿ 1,1202

Flanggeⁿ II 1,1202

flanggeⁿ 1,1202

flänggeleⁿ 1,1202

flanggiereⁿ 1,1202

Flanggūseⁿ 1,1202

Flantūseⁿ 1,1202

flingg 1,1202

Flinggeⁿ 1,1202

flinggeⁿ 1,1202

G(e)flängg 1,1202

g(e)flanggig 1,1202

g(e)fling(g) 1,1202

g(e)flint 1,1202

verflankt 1,1203

Flänseⁿ 1,1203

flänsleⁿ 1,1203

Flieggeⁿ 1,1203

flienggeⁿ 1,1203

flöisleⁿ 1,1203

Flungeⁿ 1,1203

flünggeleⁿ 1,1203

Flunggi 1,1203

pfleisleⁿ 1,1203

Pflungg 1,1203

Flienggeⁿ II 1,1203

Funggi (II) 1,1203

Flungg(eⁿ) 1,1203

flunggeⁿ 1,1203

Lūsflinteⁿ 1,1204

Rollflinteⁿ 1,1204

Flänteⁿ 1,1204

flänteⁿ 1,1204

Flänti 1,1204

Fläntschleⁿ 1,1204

Flinseⁿ 1,1204

Flinteⁿ 1,1204

Fliⁿseⁿ 1,1204

flänzeⁿ 1,1205

Flāratsch 1,1205

fläreⁿ 1,1205

Flärreⁿ 1,1205

Flipp N. 1,1205

Flipper 1,1205

erflärreⁿ 1,1206

flärreⁿ 1,1206

Fliri 1,1206

Flōr 1,1206

Floramor 1,1206

Floren 1,1206

florenzen 1,1206

Floribus 1,1206

floriert 1,1206

flörin 1,1206

Florio 1,1206

Florium 1,1206

Karfiol 1,1206

Kauliflor 1,1206

Leidflor 1,1206

Summerflor 1,1206

flärggeⁿ 1,1207

Flartsch 1,1207

Flarz 1,1207

Florenzer 1,1207

Florēt 1,1207

Flȫri N. 1,1207

Florīn 1,1207

Fluri N. 1,1207

verflarzeⁿ 1,1208

Flartscheⁿ 1,1208

flartscheⁿ 1,1208

Flarzeⁿ -ä- 1,1208

flarzeⁿ 1,1208

g(e)flarzet 1,1208

überflartscheⁿ 1,1208

b(e)flarzen 1,1209

Pflirzeⁿ 1,1209

verpflartschet 1,1209

verflarzet 1,1209

Flärtsch 1,1209

Flärtscheⁿ 1,1209

Flärtscher 1,1209

Flartschi 1,1209

flartschig -ä- 1,1209

Flarzi 1,1209

flarzig 1,1209

Flasadeⁿ 1,1209

Flasader 1,1209

Flirz 1,1209

Flirzeⁿ 1,1209

flirzeⁿ 1,1209

Flirzi 1,1209

Flurz 1,1209

flurzeⁿ 1,1209

flürzeⁿ 1,1209

flasaderin 1,1210

flǟseleⁿ 1,1210

flaserig 1,1210

Flauseⁿ 1,1210

flauseⁿ 1,1210

Flausi 1,1210

flausig 1,1210

Flausleⁿ 1,1210

flessig 1,1210

Flīss 1,1210

g(e)flausig 1,1210

flīsseⁿ 1,1211

g(e)flissen 1,1211

hō(ch)g(e)flissen 1,1211

u(n)g(e)flissen 1,1211

fläsmeⁿ 1,1212

Fliess 1,1212

fliesseⁿ 1,1212

flismeⁿ 1,1212

flīsshaft(ig) 1,1212

flīssig 1,1212

flīssigen 1,1212

flīsslich 1,1212

g(e)flissenlich 1,1212

e(n)tfliessen 1,1213

verfliessen 1,1213

Flōrz 1,1213

Flōss 1,1213

Flōz 1,1213

herfliessen 1,1213

Bachfliessi 1,1213

zerfliessen 1,1213

flȫzeⁿ (II) 1,1214

flȫrzeⁿ 1,1214

flȫschen 1,1214 u.

flōs(s) 1,1214

Flōsseⁿ 1,1214

flōsseⁿ 1,1214

flȫsseⁿ 1,1214

Flossen 1,1214

abflȫzeⁿ 1,1215

verflȫzeⁿ 1,1215

Verflȫzung 1,1215 o.

flȫssleⁿ 1,1215

Flȫssling 1,1215

Flȫzer 1,1215

Flȫzeteⁿ 1,1215

Fluss 1,1215

zerflȫzeⁿ 1,1215 o.

Überfluss 1,1216

Halsfluss 1,1216

Flüss 1,1217

flusseⁿ 1,1217

Hauptfluss 1,1217

hauptflüssig 1,1217

Lëberfluss 1,1217

Lībfluss 1,1217

Mānetfluss 1,1217

Nërveⁿfluss 1,1217

Bërgfluss 1,1217

Brunne(n)fluss 1,1217

Būchfluss 1,1217

Salzfluss 1,1217

Schifffluss 1,1217

Schnē(w)fluss 1,1217

Stichfluss 1,1217

Sündfluss 1,1217

Wasserfluss 1,1217

Windfluss 1,1217

Zuefluss 1,1217

Cunterflüss 1,1218

Sǖ(w)flüss 1,1218

überflüssig 1,1218

u(n)flüssig 1,1218

flüsseⁿ 1,1218

Flüssi 1,1218

flüssig 1,1218

flüssleⁿ 1,1218

Flāsch 1,1219

Flasch -ä- 1,1219

Fläsche(n) I 1,1219

Flaschenett(li) 1,1219

Pflāsch 1,1219

Fläsche(n) II 1,1219

Ladfläschen 1,1220

Mäderfläscheⁿ 1,1220

Milchfläscheⁿ 1,1220

Ölfläscheⁿ 1,1220

Bandelierfläscheⁿ 1,1220

Bulferfläscheⁿ 1,1220

Schaubfläscheⁿ 1,1220

Schlegelfläscheⁿ 1,1220

Trankfläscheⁿ 1,1220

ūffläschneⁿ 1,1220

Weidfläscheⁿ 1,1220

Zündfläschen 1,1220

Fëldfläscheⁿ 1,1220 A

fläschleⁿ 1,1220

Fläschler 1,1220

fläsch(n)eⁿ 1,1220

Flesch 1,1220

Flesche 1,1220

Auge(n)fleisch 1,1221

Eitelfleisch 1,1221 A

Fallfleisch 1,1221

Vëhlifleisch 1,1221

Fëdere(n)fleisch 1,1221

Fleisch 1,1221

Fūlfleischli 1,1221

Hamme(n)fleisch 1,1222

Hänelifleisch 1,1222

Hauptfleisch 1,1222

Heide(n)fleisch 1,1222

Herrgottsfleisch 1,1222

Huffleisch 1,1222

Jungfrauwe(n)fleisch 1,1222

Chächelifleisch 1,1222

Kafelfleisch 1,1222

Chaflerfleisch 1,1222

Chalbfleisch 1,1222

Keibenfleisch 1,1222

Chesselifleisch 1,1222

Choge(n)fleisch 1,1222

Chrǟje(n)fleisch 1,1222

Chrȫnlifleisch 1,1222

Chuefleisch 1,1222

Möcklifleisch 1,1222

Munifleisch 1,1222

Mur(w)fleisch 1,1222

Mūsfleisch 1,1222

Ü(n)se(r)-Herrgotts-Fleisch 1,1222

Binde(n)fleisch 1,1223

Blättlifleisch 1,1223

Brāte(n)fleisch 1,1223

Brātfleisch 1,1223

Büchse(n)fleisch 1,1223

Rieme(n)fleisch 1,1223

Rindfleisch 1,1223

Rossfleisch 1,1223

Säcklifleisch 1,1223

Schālfleisch 1,1223

Schërfleisch 1,1223

Singfleisch 1,1223

Stǖrfleisch 1,1223

Sū(w)fleisch -ǖ- 1,1223

Dickfleisch 1,1223

Tōte(n)fleisch 1,1223

Tüchelfleisch 1,1223

Tǖfelsfleisch 1,1223

Wīberfleisch 1,1223

Wildifleisch 1,1223

G(e)ragelfleisch 1,1223

fleischächtig 1,1224

fleischeⁿ 1,1224

fleischeleⁿ 1,1224

fleischhaft 1,1224

fleischig 1,1224

fleischin 1,1224

Fleischlichi 1,1224

Flīsch 1,1224

flīsch 1,1224

Flȫsch 1,1224

Flȫscheⁿ 1,1224

g(e)fleischet 1,1224

g(e)fleischig 1,1224

Wīssfleisch 1,1224

Zigǖnerfleisch 1,1224

Sū(w)flāt 1,1225

U(n)flāt 1,1225

fläsch 1,1225

Flāt 1,1225

flispereⁿ 1,1225

flistereⁿ 1,1225

flösch 1,1225

Flūscheⁿ 1,1225

flǖscheⁿ 1,1225

G(e)flāt 1,1225

erflattereⁿ 1,1226

Flatt 1,1226

Flattereⁿ 1,1226

flattereⁿ 1,1226

Flatterer 1,1226

flattiereⁿ 1,1226

Flattierer 1,1226

flattier(er)isch 1,1226

g(e)flattierig 1,1226

unflǟteⁿ 1,1226

unflǟteleⁿ 1,1226

U(n)flǟter 1,1226

unflǟt 1,1227

flǟt 1,1227

flǟteⁿ 1,1227

flǟtereⁿ 1,1227

flǟtig 1,1227

Flattȫr 1,1227

erflättereⁿ 1,1228 u.

flǟkli(ch) 1,1228

flǟklings 1,1228

flǟtigeⁿ 1,1228

flǟtiglich 1,1228

Flättach(eⁿ) 1,1228

flättacheⁿ 1,1228

Flättacher 1,1228

Flättacht 1,1228

Flätter 1,1228

Flättereⁿ 1,1228

flättereⁿ 1,1228

G(e)flätter 1,1228

Pfletter 1,1228

unflǟtig 1,1228

Pflätter 1,1228

pflätterig 1,1229

Flauteⁿ II 1,1229

Fläuteⁿ II 1,1229

Flauti (II) 1,1229

verflättereⁿ 1,1229 o.

verflauteⁿ 1,1229

Flätterliⁿg 1,1229

Flauteⁿ I 1,1229

flauteⁿ -äu- 1,1229

Fläuteⁿ I 1,1229

Flauter 1,1229

Flautereⁿ 1,1229

flautereⁿ 1,1229

flauterig 1,1229

Flauti (I) 1,1229

Fläuti 1,1229

g(e)flätterig 1,1229

fläuteⁿ 1,1230

fläutleⁿ 1,1230

Fletterschen 1,1230

Fliedmeⁿ 1,1230 A

Fliesmeⁿ 1,1230

Flieteⁿ 1,1230

Flittereⁿ 1,1230

flittereⁿ 1,1230

flitterleⁿ 1,1230

Flȫteⁿ 1,1230

flȫteⁿ 1,1230

Flott 1,1230

flott 1,1230

flotteⁿ 1,1230

Flotteⁿ I 1,1230

Chalberflotteⁿ 1,1231

Rëge(n)flotteri 1,1231 M.

ūfflottereⁿ 1,1231

Flotteⁿ II 1,1231

Pflūt(eⁿ) 1,1231

Flutteⁿ (II) 1,1231

a(n)flotteⁿ 1,1231

a(n)flutteⁿ 1,1231

verflottereⁿ 1,1231

flötötsch 1,1231

flottereⁿ 1,1231

Flotteri 1,1231

flotterig 1,1231

flötterleⁿ 1,1231

Flötterli 1,1231

Flūt 1,1231

Flūteⁿ 1,1231

Flutteⁿ I 1,1231

Griessflūteⁿ 1,1231

verpflūteⁿ 1,1232

flūteⁿ 1,1232

Flutter 1,1232

Fluttereⁿ 1,1232

fluttereⁿ -ü- 1,1232

Nëstflutter 1,1232

Nëstflütteri 1,1232

Pflüttereⁿ 1,1232

Pflutter -ü- 1,1232

Pflatsch I 1,1233

Wëlle(n)flatz 1,1233

Flätsch I 1,1233

pflutterig -ü- 1,1233

Band 1, Einträge 10000 bis 12000 von insgesamt 12875; die Ausgabe ist sortiert nach Spalte.

Seite: 1 2 3 4 5 6 7

Klicken Sie auf die Bandnummer um im entsprechenden Band-Register blättern zu können:

Sortieren nach:


©Schweizerisches Idiotikon, Zürich

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok