Grammatisches Register zum Schweizerischen Idiotikon

Die untenstehenden Lemmata gehören zur jeweiligen grammatischen Kategorie. Durch Klicken auf das Lemma gelangen Sie zum entsprechenden Wörterbuchartikel. Die Kategorie 4.3.2 hat 5589 Einträge.

  4.3.2.1. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -acht, -ëcht, -echt (vgl. -lacht usw., -icht)
āderecht 1,88
bërlocht 4,1593Komm.:bërlëcht
birgächt(ig) 4,1573
blassëcht 5,151
blāterëcht 5,203
blātereⁿtolecht 12,1688
bodmëcht 4,1032
bogacht(ig) 4,1060
bollacht(ig) 4,1171
büchelëcht 4,1098
buggelëcht 4,1089
būssëcht(ig) 4,1746
chältëch 3,242Komm.:vgl.
chisecht 3,523
chrinnecht 3,827
chrōnecht 3,830
chröspelecht 3,866
dornächt(ig) 13,1642
drüesächt(ig) 14,1346
eggacht 1,159
eselëcht 1,521
ëssacht 1,528
farbacht 1,989
fladerächtig 1,1170
fūlächt(ig) 1,790
g(e)hārecht(ig) 2,1510
g(e)hürnacht 2,1631
g(e)hürschacht 2,1641
gël(w)acht -ä- 2,294
gēracht 2,402
gilgecht 2,232
glatzecht 2,657
grindacht 2,769
grittecht 2,826
haldëcht 2,1173
hog(e)racht 2,1086
holëcht 2,1156
hudelacht 2,998
hūfëcht(ig) 2,1050
knurrecht 3,757
koderecht 3,151
kugelëcht 3,187
küttelecht 3,577
kützlecht 3,606
lëttacht(ig) 3,1489
lüemächt 3,1271
mauwecht(ig) 4,607
miessecht 4,469
mollëcht(ig) 4,174
mosig -ö- 4,472Komm.:mosëcht (Anm.)
muerecht -üe- 4,387
narrëcht(ig) 4,782
ortacht 1,488
pfnüs(e)lig 5,1275Komm.:pfnüslëcht
pfützächt(ig) 5,1211
pöschëcht 4,1767
runz(e)lacht(ig) 6,1166
runzelëcht(ig) 6,1166
sägächt 7,437
sandëcht(ig) 7,1114
scharecht 8,1099
schattacht(ig) 8,1494
schattacht(ig) 8,1494Komm.:schattëcht(ig)
schërbächt 8,1231
schiltächt 8,745
schimmlig 8,773Komm.:schimmlecht
schlimmknieecht 3,776
schlipferëcht(ig) 9,626
schlotteracht 9,787
schlumpecht 9,564
schmëtteracht 9,1028
schnaderächt 9,1075
schottacht 8,1529Komm.:schottëcht
schottacht 8,1529
schram(m)achtig 9,1618Komm.:schrammecht
schrof(f)achtig -ä- 9,1575
schūdellëcht 8,280
schūderëcht(ig) 8,280
schüepecht(ig) 8,1031Komm.:schüeppacht
schüepecht(ig) 8,1031
schūmacht(ig) 8,779
schwarzëcht 9,2208
schwëbelecht 9,1727
schwīnacht 9,1910
schwum(m)acht -ä- 9,1876
sparrecht 10,419
speichelecht 10,30
sprëg(e)lächt(ig) 10,859
sprig(e)lecht(ig) 10,863
stacklecht 10,1564
stänglecht 11,1117
star(r)ëcht 11,1199
star(r)ëcht 11,1199Komm.:starracht
staubacht(ig) -ä- 10,1072
steinëcht(ig) 11,927
stotzacht(ig) 11,1866
stotzacht(ig) 11,1866Komm.:stotzächt
strāmecht 11,2247
strīffacht 11,2141
strīmacht(ig) 11,2257
strobelëcht 11,1931
strūbëcht 11,1942
stuckë(ch)t 10,1838
stūnacht 11,942Komm.:stūnëcht
stūnacht 11,942
sumpfecht 7,993
sunnëcht(ig) 7,1100
togächt(ig) 12,1131
tolpacht 12,1756
tolpacht 12,1756Komm.:tolpecht
topfächt 13,979
tōracht 13,1239
torsächt 13,1679
tragig -ä- 14,601
trūbachtig 14,209
trümm(e)lig 14,1035Komm.:trümmlicht (XIV,1036, Anm.)
tschalpiochtig 14,1730
tschalpocht 14,1730
tschäntrocht 14,1755
tschōliocht(ig) 14,1726
tschonggocht 14,1752
tǖfelächtig 12,729
tumōlacht 12,1868
tunkelächt(ig) 13,715
wīssschwanze(ch)t 9,2039
  4.3.2.2. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -eⁿd (Ptc. Präs.) "(ist/steht) im Verhältnis zu" -echt
trägecht 14,466
trǖffen II 14,400Komm.:trǖffecht(-nass) (s. Anm.)
  4.3.2.3. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -bar
achtbar 1,81
ānbar 1,264
augenschīnbar 8,807
b(e)sunderbar 7,1147
brūchbar 5,350
chennbar 3,312
chindbar 3,349
chlagbar 3,635
chostbar 3,548
chundbar -ü- 3,352
dāchtbar 12,369
dankbar 13,622
dienstbar 13,798
dur(ch)schīnbar 8,814
egsbar 1,153
ērbar 1,395
fǟlbar 1,768
fallbar 1,745
fëchtbar 1,667
frävelbar 1,1288
fridbar 1,1284
fruchtbar 1,1273
g(e)schwatzbar 9,2250
g(e)sprǟchbar 10,734
gangbar 2,354
glaubbar 2,589
grüessbar 2,812
handbar 2,1396
hanzelbar 2,1477
heilbar 2,1144
herdbar 2,1597
kriegbar 3,797
lastbar 3,1464
laugenbar 3,1172
Leistiⁿg 3,1471Komm.:‚leistbar.‘ 1543 L Urk. (III,1472o.)
lugenbar 3,1219
lustbar 3,1476
lūtbar 3,1505
lūterbar 3,1515
mangelbar 4,326
milchbar 4,206
muckbar 4,143
opferbar 1,384
pfandbar 5,1144
rāchbar 6,89
reisbar 6,1303
rüchtbar 6,478
schalkbar 8,680
schandbar 8,881
schätzbar 8,1672
schau(w)bar 8,1600
schëltbar 8,718
schërbar 8,1118
schīnbar 8,815
schitterbar 8,1526
schlieffbar 9,161
schrëckbar 9,1609
schǖchbar 8,125
schūderbar 8,282
sëndbar 7,1117
setzbar 7,1603
sichtbar 7,264
strāffbar 11,2090
strītbar 11,2396
stǖrbar 11,1352
sturmbar 11,1501
sunderbar 7,1149
tastbar 13,1976
teilbar 12,1567
tragbar 14,430
trōstbar 14,1394
tūrbar dūrbär 13,1303
u(n)flugbar 1,1181
u(n)lachbar 3,1002
u(n)schallbar 8,536
u(n)schmackbar 9,882
u(n)spazierbar 10,645
unabtrībbar 14,105
unbuessbar 4,1753
unhirtbar 2,1649
unmerkbar 4,408
unrëchbar 6,114
unschadbar 8,160
unzerteilbar(lich) 12,1613
verdienbar 13,177
vogtbar 1,711
  4.3.2.4. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -el
ābel 1,34
chrūsel 3,862
edel 1,91
frävel 1,1286
grisel 2,800
guppel 2,389
heikel 2,1118
heisel 2,1687
ītel 1,602
lützel 3,1570
marfel(ig) 4,400
maugel 4,104
mauggel 4,121
mëttel 4,555
miserābel 4,467
mittel 4,561
munggel 4,332
muttel 4,576
nōbel 4,634
rufel 6,671
troggel 14,675
tröschel 14,1372
übel 1,55
  4.3.2.5. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -em
grīschem 2,815
mäusch 4,503
schlas(s)em -ä- 9,664
  4.3.2.6. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -eⁿ
ëbeⁿ 1,43
eigeⁿ 1,145
enggeⁿ 1,341
fräveⁿ 1,1286
g(e)drung 14,1123Komm.:vgl. Anm.
g(e)foseⁿ 1,1083
g(e)karfangeⁿ 1,858
off(eⁿ) 1,113
urcheⁿ 1,434
  4.3.2.7. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -eⁿlich (vgl. -lich)
a(n)tragenlich 14,497
betragenlich 14,553
betrëffenlich 14,387
betriegenlich 14,625
betrogenlich 14,624
betruge(n)lich 14,664
betwungenlich 14,1823
drängenlich 14,1102
dringeⁿlich 14,1123
dur(ch)dring(en)lich 14,1121
ertragenlich 14,512
fürtrëff(en)lich 14,385
g(e)drung(eⁿ)lich 14,1111
g(e)trogeⁿli(ch) 14,619
g(e)trǖw(en)lich 14,1646
hōchtrag(end)lich 14,471
taugenlich II 12,1099
tōteⁿlech 12,483
tragenlich -ä- 14,564
tratzlich 14,1665
trëffeⁿlich 14,388
trotzenlich 14,1672
trugeⁿlich -ü- 14,666
trutzenlich 14,1678
trūwenlich 14,1620
u(n)getwungenlich 14,1822
u(n)verteilenlich 12,1604
u(n)vertrag(en)lich 14,536
u(n)widertrīblich 14,156
übertrëff(en)lich 14,375
ūftraglich 14,488
unbedrossenlich 14,1317
unertrībenlich 14,131
unvertrībenlich 14,146
ūsdruckeⁿli(ch) 14,816
ūstraglich -ä- 14,520
verdrossenlich 14,1316
vertrībenlich 14,146
wolvertraglich 14,536
zuetrëffenlich 14,388
  4.3.2.8. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: ,-enlich‘ (< -iglich?)
missstā(n) 11,701Komm.:‚minnenclich.‘ Reinfr. (XI,702o.)
Stichliⁿg I 10,1313 Komm.:‚schalkenclich.‘ 1476, Z RB. (X,1314u.)
Stūcheⁿ II 10,1317Komm.:‚minnenclich.‘ Hadl. (X,1317u.)
  4.3.2.9. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -er
under III [II] 1,327
āber ǟ- 1,39
after 1,124
ander 1,302
äter 1,589
auger 1,142Komm.:vgl.
bēfer 4,1041
bifer 4,1043
bīster 4,1795
bitter 4,1856
busper 4,1776
chīster 3,545
chlīcher 3,622
ëneʳ 1,265
flucher 1,1162
fluger 1,1181
g(e)heiser 2,1687
gusper(ig) 2,483
häuer 2,848
heister 2,1764
heiter 2,1768
helser 2,1215
hixer 2,1829
kauscher 3,531
lōgger 3,1232
lȫter 3,1501
lūster 3,1480
lūter 3,1513
mager 4,102
mauger 4,105
meser 4,459
mopper 4,350
mucker 4,143
mūder 4,88Komm.:(oder Rückbildung < mūderig?)
munter 4,344
musper 4,509
nider 4,670Komm.:(Bed. 3)
nüechter 4,664
nuefer -üe- 4,681
ober 1,51
ofer 1,115
pläder 5,17
poster 4,1800
rapper 6,1187Komm.:vgl. Anm.
sämper 7,990
schëtter 8,1501
schitter 8,1524
schmauger 9,867
schmëcker 9,912
schmeider 9,852
schmulter 9,937
schnager 9,1169
schnäpper 9,1245
schnauper 9,1246
schnīfer 9,1156
schnueper -üe- 9,1251
schǖchter 8,158
schwanger 9,1968
schwīfer 9,1764
seiger 7,483
sicher 7,174Komm.:vgl.
sitter II 7,1470
sōber 7,63Komm.:vgl.
sūber 7,63
sumber 7,989Komm.:vgl.
sunder I 7,1130
sunder II 7,1140
u(n)äscher 1,567
u(n)asper -ä- 1,571
vo(r)der 1,996
  4.3.2.10. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -ersch
zuetäppisch -persch 13,933
  4.3.2.11. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -et
blȫsselet 5,159
bränz(e)let 5,767
bratschet 5,1016
engget 1,341
g(e)trümmlet 14,1035
pflumpfet 5,1248
pfnoseret 5,1273
pfotzeret 5,1209
platschet 5,232
räuch(e)let 6,101
rugglet 6,793
  4.3.2.12. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -haft
althaft 1,206
bërhaft 4,1477
bestandhaft 11,1015
bëttelhaft 4,1836
bëtthaft 4,1833
bleichhaft 5,8
blībhaft 5,5
blȫdhaft 5,27
blūghaft 5,41
bōshaft 4,1726
brësthaft 5,852
bū(w)haft 4,1961
chalthaft 3,242
chegelhaft 3,183
cheibhaft 3,105
chērhaft 3,441
chlaghaft 3,638
chlapperhaft 3,664
chleffelhaft 3,632
chlei(n)haft 3,654
chlepfhaft 3,679
chlüpfhaft 3,684
chüehaft 3,97
chummerhaft(ig) -ü- 3,303
diensthaft 13,802
dünnhaft 13,287
dūrhaft 13,1303
ē(w)haft 1,7
eigenhaft 1,146
ekelhaft 1,165
ele(n)dhaft 1,178
ērhaft 1,393
fabelhaft 1,636
fǟlhaft 1,768
fleischhaft 1,1224
flīsshaft(ig) 1,1212
frësshaft 1,1328
g(e)chindelet 3,350Komm.:chindhaft
g(e)samthaft 7,914
g(e)schändhaft 8,899
g(e)schwindhaft 9,1964
gǟggelhaft 2,169
gatthaft 2,502
gäuggelhaft 2,174
gëlbhaft 2,294
gëlthaft 2,281
glückhaft(ig) 2,623
grashaft 2,798
grundhaft 2,778
güggelhaft 2,195
habhaft 2,928
handhaft 2,1401
hebhaft 2,939
hërzhaft 2,1660
hundhaft 2,1435
hūshaft 2,1745
junghaft 3,48
keckhaft 3,123
könnendhaft 3,325
lagerhaft 3,1171
langhaft 3,1335
lasterhaft 3,1466
laugenhaft 3,1172
lëbhaft 3,973
lībhaft 3,981
līdenhaft 3,1092
lugenhaft 3,1219
lugghaft 3,1236
lütschelhaft 3,1571
manghaft 4,326
mannhaft 4,291
meisterhaft 4,537
mittelhaft 4,563
mūlhaft 4,183
munnihaft 4,318
nagerhaft 4,696
nasshaft 4,793
nerhaft 4,786
nōthaft 4,860
plāghaft 5,35
rǟsshaft 6,1279
rätschhaft 6,1853
rëbhaft 6,47
rëgeⁿhaft 6,728
rinderhaft 6,1035
ringhaft 6,1071
rodhaft 6,621
rogeⁿhaft 6,759
rottenhaft 6,1786
rūchhaft 6,187
samen(t)haft 7,916
samhaft 7,908
satzhaft 7,1582
schadhaft 8,178
schalkhaft 8,684
schamhaft 8,763
schickhaft 8,526
schlëckerhaft(ig) 9,514
schlëckhaft 9,515
schmackhaft 9,883Komm.:vgl. Anm.
schmërzhaft 9,1001
schōnhaft 8,865
schrëckerhaft 9,1617
schrëckhaft 9,1617
schūderhaft 8,283
schwǟrhaft 9,2090
schwätzhaft 9,2262
seldhaft 7,850
sērhaft 7,1268
sësshaft 7,1386
sighaft 7,488
sitzhaft 7,1785
skrupelhaft 10,20
spasshaft 10,515
spāthaft -ǟ- 10,597
sperrhaft 10,442
spīshaft 10,546
sprätzhaft 10,977
spriesshaft 10,945
spurhaft 10,477
stabhaft 10,1052
standhaft 11,1035
starchhaft 11,1448
statthaft 11,1803
stotzighaft 11,1880
streichhaft 11,1980
stumphaft 11,467
stǖrhaft 11,1376
sündhaft 7,1165
sunneⁿhaft 7,1102
talhaft(ig) 12,1344
tätschhaft 13,2159
teilhaft(ig) 12,1618
tieffhaft 12,629
tōrhaft 13,1247
traghaft -ä- 14,599
tratzhaft 14,1664
troch(eⁿ)haft 14,271Komm.:(-haft an Adjj. iSv. ein wenig)
trölerhaft 14,929
trōlhaft 14,903
trōsthaft 14,1420
trüeihaft 14,723
trǖwhaft 14,1649
tschäugghaft 14,1712
tschǖgghaft 14,1721
tuckhaft 12,1282
tǖfelhaft 12,737
tugendhaft(ig) 12,1135
tunkelhaft 13,715
tūrhaft II 13,1312
u(n)stërnhaft 11,1534
u(n)trūʷhaft 14,1621
verstandhaft 11,1036
vorteilhaft(ig) 12,1512
z(e)underūfhaft 1,121
  4.3.2.13. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -ich
einich 1,280Komm.:vgl.
g(e)karfangeⁿ 1,858Komm.:g(e)karfangech?
  4.3.2.14. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -icht (vgl. -acht usw.)
baumicht 4,1251
blonicht 5,106
chogelicht 3,186
häpfachtig 2,1491Komm.:heficht
hog(e)racht 2,1086Komm.:hogericht
hudelacht 2,998Komm.:hudelicht
kuetätschicht 13,2139
muerecht -üe- 4,387Komm.:müericht
nassblüemicht 5,95
rufëchtig 6,671Komm.:ruficht
salzicht 7,899
sandëcht(ig) 7,1114Komm.:sandicht
schäbicht 8,22
schalicht 8,548
schatticht 8,1495
schifericht 8,380
schiltächt 8,745Komm.:schilticht
schlappicht 9,617
schleppicht 9,619
schlifericht 9,158Komm.:vgl. Anm.
schnappicht 9,1242
schüepecht(ig) 8,1031Komm.:schüeppicht
schwirblicht 9,2149
skransicht 10,20
stëchicht 10,1285
stërnicht 11,1539
stirnig 11,1544Komm.:stirnicht
storricht 11,1246
stotzacht(ig) 11,1866Komm.:sotzicht
strālicht 11,2214
stränglicht 11,2309
stūnacht 11,942Komm.:stūnicht
sumpficht 7,993
toblicht 12,122
togächt(ig) 12,1131Komm.:dogicht
trūbicht 14,209
tuf(f)steinin 11,900Komm.:(‚-igt‘)
tummlich 12,1855
überschlägicht 9,253
  4.3.2.15. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -ig
a(n)dǟchtig 12,359
a(n)g(e)schickig 8,502
a(n)hällig 2,1129
a(n)rüchig 6,192
a(n)rüeftig 6,715
abredig 6,558
abschwīffig 9,1764
abspänstig 10,380
allmǟrig 4,362
anächtig 1,81
ari(g) 1,387
augeⁿschīnig 8,807
b(e)hūftig 2,1051
b(e)rǟmerig 6,887
b(e)rǟmig 6,888
b(e)stǟtig 11,1834Komm.:vgl. Anm.
balȫrig 4,1145
bändig 4,1339
bar(r)hämmig bä- 2,1271
barfig 4,1547
batschierig 4,1930
batzig I 4,1963
bauslig 4,1666
beistrig 4,1793
bettrisig 6,1372
bichtig 4,1010
billig 4,1167
bindig 4,1355
binnig 4,1309
bireⁿbinzig 4,1412
bīsenig 4,1685
bissig 4,1696
bitzig 4,1987
bläderig 5,19
blanig 5,106
blǟsterig 5,172
blauderig 5,20
blickig 5,63
blöschig 5,162
bluderig 5,30
blüderig 5,31
blueterig 5,223
blunschig 5,123
blutschig 5,236
blutzig 5,297Komm.:vgl. Anm.
bōlig 4,1179
brämsig 5,615
brändig 5,686
brǟschig 5,823
brǟtig 5,889
bratschig 5,1016
brieggerig 5,533
bruederig 5,424
brūschig II 5,827
brüttig 5,1007
būderig -ǖ- 4,1037
budig 4,1038
būlig 4,1185
bumserig 4,1267
bumsig 4,1267
bündig 4,1366
bursterig 4,1609
busig I 4,1743
busig II -ü- 4,1749
büspig 4,1777
butzig 4,2027
būwig 4,1961
chalbig 3,225
chäppig 3,398
chillig 3,207
chindelig 3,350
chīsig 3,524
chīstig 3,545
chittig I 3,569
chittig II 3,569
chlat(e)rig 3,701
chlausig 3,697
chläusig 3,697
chnollborzig 4,1640
chnorzig -ö- 3,761
chnosig -ö- 3,761
chnüpplig 3,746
chnüsig 3,762
chnütter(l)ig 3,769
chögig 3,186
cholderig I 3,238
chostspilig 10,192
chräpfig 3,845
chrasig 3,851
chritzig 3,937
chrōspelig -ȫ- 3,866
chrus(e)lig 3,863
chü(n)ftig 3,361
chündig 3,360
chuspig 3,534
chustig -ü- 3,556
dānig 13,17
dǟsig 13,1750
dëmerig 12,1802
dīnig 13,129
dōtelig 13,2075
drīfältig 1,821
dūchig 12,217
dūdelig 12,496
dur(ch)nechtig 4,664
durstig 13,1687
ei(n)leit(ig) 3,1490
ei(n)litzig 3,1567
ei(n)schnäppig 9,1245
eigeⁿliebig 3,986
eigeⁿschierig 8,1144
einig II 1,280Komm.:vgl.
einmüetig 4,587Komm.:+ Zssen
einzig 1,358
emsig 1,242
entig 1,356
fǟlig 1,770
fänzig 1,877
faslig I 1,1058
fīeligrannig 2,744
fisig 1,1077
fitschig 1,1142
fittig 1,1135
fitzig 1,1154
flad(e)rig 1,1170
flarzig 1,1209
flaserig 1,1210
flätscherig 1,1235
flatschig 1,1234
flätschig 1,1235
flauderig -äu- 1,1172
flausig 1,1210
flessig 1,1210
flüderig 1,1176
flutschig 1,1241
flutterig -ü- 1,1233
flützig 1,1241
frasig 1,1317
frǟssig -ē- 1,1319
freidig 1,1273
fürbändrig 4,1340
fǖrig 1,951
g(e)chätschig 3,578
g(e)chluntschig 3,662
g(e)chnotterig -ö- 3,767
g(e)chüttig 3,577
g(e)fǟrig 1,886
g(e)hī(j)ig 2,1111
g(e)hīerig 2,1111
g(e)hūf(t)ig 2,1051
g(e)karfangeⁿ 1,858Komm.:g(e)karfanktig
g(e)krafanglig 3,788
g(e)lächt(e)rig 3,1047
g(e)lānig 3,1282
g(e)lāpig 3,1351
g(e)ligerig 3,1216
g(e)meisterig 4,537
g(e)mulderig 4,212
g(e)mūlig 4,183
g(e)musch(e)lig I 4,506
g(e)musch(e)lig II 4,507
g(e)muschig 4,506
g(e)mǖsig 4,483
g(e)nändig 4,768
g(e)näpperig 4,773
g(e)nifelig 4,679
g(e)nirig 4,786
g(e)nīschig 4,832
g(e)nolpig 4,719
g(e)nüechtig 4,665
g(e)nǖtig 4,873
g(e)ragelig 6,719
g(e)rägelig 6,722
g(e)schäftig 8,413
g(e)schamäuzelig 8,766
g(e)schauderig 8,194
g(e)schiderig 8,275
g(e)schir(r)ig 8,1182
g(e)schlaferig 9,119
g(e)schlumperig 9,565
g(e)schlurpig 9,661
g(e)schlurzig 9,664
g(e)schmeissig II 9,1022
g(e)schmuckig -ü- 9,921
g(e)schmürzig 9,1007
g(e)schnǟbig 9,1071
g(e)schnäppig 9,1245
g(e)schnēwerig 9,1383
g(e)schniblig 9,1072
g(e)schnurrig II 9,1288
g(e)schnuslig 9,1338
g(e)schrumpflig 9,1621
g(e)schwab(e)lig 9,1718
g(e)schwatzig 9,2250
g(e)spassig -ä- 10,515
g(e)stabetig 10,1050
g(e)stabletig 10,1055
g(e)steckig 10,1604
g(e)stubrig 10,1194
g(e)süessgig 7,1411
g(e)walt(s)mëntig 4,344
gablig 2,61
gǟchtȫdig 12,470
gǟggig 2,169
gājig 2,199
gallig (I) 2,204
gallig (II) 2,205
galmig 2,233
gammerig -ä- 2,298
gammig 2,299
gasplig 2,482
gätschig 2,559
gattig 2,502
gaufig 2,128
gäuggelig 2,174Komm.:?
gebrëstig 5,855
gedǟchtig 12,378
geduldig -t- 12,1769
geschwüllig 9,1845
gieschig 2,480
gietig 2,507Komm.:?
gilperig 2,234
gisp(e)lig 2,482
glimpfig 2,628
gloggig 2,619
gluetig 2,655
glumpfig 2,628
glumsig 2,630
gluxig 2,657
gnīpig 2,670
gottlobig -ö- 3,994
gottsdǟchtig 12,378
gotzig 2,580
grämpig 2,739
grampolierig 2,739
grandig I 2,756
grandig II 2,757
gränzig 2,786
grätzig 2,835
grīdig 2,705
griesgrämmig 2,732
grodlig 2,706
grummelig 2,735
grumsig II 2,741
grūsig 2,808
gudlig 2,124
gültig 2,290
gumperig -ü- 2,314
gūtlig 2,535
häderig 2,983
haftig -ä- 2,1059
hageⁿbüssig 4,1750
haldig 2,1177
häserig 2,1679
hasplig 2,1763
hässig 2,1672
hātschig 2,1799
hautsch(l)ig 2,1800
heilig II 2,1148
hellig 2,1143
hemdpflunggig 5,1250
hërzschlämperig 9,563
hi(n)leitig 3,1499
hieig 2,857
hirrig 2,1569
hōchstrǟssig 11,2367
höldig 2,1184
holdsëlig 2,1184
hoppeⁿhǖssig 2,1753
horbrig 2,1593
hottig 2,1772
huestig 2,1767
huetig 2,1797
hupig 2,1488
hǖrig 2,1585
hurtig 2,1653
hüstig 2,1766
hütigstägsig 12,1084Komm.:vgl. Anm.
hüttig 2,1780
hützetägig 12,1069
hǖwelig 2,1825
huzig 2,1839
īndǟchtig 12,377
juheiig 2,855
kiftig 3,179
kütschig 3,580
laffeⁿstützig 11,1921
lafig 3,1109
landrüchtig 6,478
lanzig 3,1346
lappig -ä- 3,1349
lārtschig 3,1386
lärtschig 3,1387
laschig 3,1458
lästig 3,1464
lātscherig -ǟ- 3,1529
lātschig 3,1529
lätschig 3,1533
latzig 3,1548
läutschig 3,1536
ledig 3,1076
leinig (II) 3,1284
lidi(g) 3,1094
litzig 3,1567
lobig 3,996
löff(e)lig 3,1156
lȫtig 3,1502
lubig 3,997
luenzig 3,1348
luf(e)li(g) 3,1156
lufterig 3,1161
luftig 3,1161
lumperig 3,1282
malitzig 4,169
manzig 4,346
massleidig 3,1084
mastig 4,510
mauderig 4,83
mäudig 4,84
mīggerig 4,123
mittlig 4,565
müejig 4,139
muemig 4,231
muffig -ü- 4,95
mufzig 4,96
mülbig 4,192
mullig 4,184
munderig 4,323
mündig 4,323
munnig II 4,318
mürdig 4,399
muselig 4,484
mūserig 4,483
musterig 4,546
mutschig 4,604
nīdig 4,669
nisserig 4,816
nissig 4,816
noggig -ö- 4,710
nǖ(w)mëlcherig 4,197
nuggelig 4,711
nunnig 4,766
nusig 4,831
nǖtsöllig 7,782
oberschlächtig 9,44Komm.:+ Zssen
ölbröbig 5,306
pappig 4,1415
pfiffig I 5,1086
pfiserig 5,1186
pflätschig 5,1266
pflichtig 5,1217
pflotschig 5,1267
pfluderig 5,1220
pflüderig 5,1221
pflūsterig 5,1264
pflütscherig 1,1241
pfniserig 5,1273
pfnisterig 5,1277
pfnoserig 5,1273
pfnudlig 5,1271
pfölig 5,1095
pfȫsig 5,1188
pfunggig 5,1164
pfūschig 5,1193
pfūstig 5,1200
plämpelig 5,101
platschig 5,232
plattig 5,201
polderig 4,1204
popperig 4,1423
prachtig 5,392
quältschig 5,1300
raisig 6,1286
rǟmig 6,889
rämselig 6,956
rämsig 6,956
ramsig I 6,955
randig II 6,1026
rantschig 6,1157
räppig II [I] 6,1185
rapplig 6,1185
rastig 6,1502
rätschig 6,1853
raukig 6,799
raupig 6,1189
räusig (II) 6,1287
redsälig 6,585
reisig 6,1325
richtig 6,464
rīdig 6,589
rigelig 6,752
rinderig 6,1035
ris(e)lig 6,1367
rollig 6,880
ronig -ö- I 6,1015
ronig -ö- II 6,1015
ros(s)ig -ā- 6,1443
rōstig 6,1522
ruewig -üe- 6,1902
rugelig -ü- 6,763
rümmlig 6,927
rumȫrig 6,929
rumpfig 6,952
rünnig II 6,1021
ruppig 6,1198
rǖssig II 6,1454
rǖwig 6,1889
sǟlig 7,695
sǟssig 7,1377
satzig 7,1582
schabäuzig 8,10
schabeitig 8,10
schäbig -a- 8,22
schalkig 8,686
schämerig 8,765
schanig 8,793
schëlfig 8,672
schër(r)ig 8,1143
schickig 8,526
schidig I 8,269
schīdig II 8,275
schiebig 8,81
schierig 8,1193
schiferig 8,380
schiffrig 8,377Komm.:vgl. Anm.
schifig 8,380
schimmlig 8,773
schīsserig 8,1349
schlabig 9,5
schlamāschig 9,544
schlampampig 9,556
schlamperig 9,558
schländerig 9,573
schlanggig 9,587
schlarggig 9,645
schläs(s)mig 9,667
schlëckerig 9,515
schlichtig 9,78
schlīmerig 9,548
schlipferig 9,626
schlipp(e)rig 9,619
schlodig 9,86
schluferig 9,179
schlummerig 9,553
schlumpig 9,565
schlǖnig II 9,572
schlutzig 9,820
schmächtig 9,848
schmarotzig 9,971
schmatterig 9,1027
schmausig 9,1009
schmäusig 9,1009
schmeidig 9,852
schmërwig 9,983
schmuslig 9,1026
schmutzig 9,1055
schnablig 9,1070
schnāggig (I) 9,1174
schnittig 9,1366
schnuderig -ü- 9,1148
schnüfig 9,1168
schnürpfelig 9,1325
schnurpfig 9,1325
schnusig -ü- 9,1338
schōnig 8,865
schretig 9,1674
schrumpfig 9,1621
schǖchig 8,144
schuderig I 8,281
schuderig II 8,283
schūdig 8,281
schuesterig 8,1487
schuldig 8,661
schūmig 8,781
schūrig I 8,1207
schūrig II 8,1207
schwǟbelig 9,1716
schwattig 9,2241
schwellig 9,1834Komm.:vgl. Anm.
schwīdig 9,1756
schwirblig 9,2149
schwirig 9,2142
schwumm(e)lig 9,1877
seiferig 7,344
singerig 7,1206
sottig -ö- 7,1472
spälig 10,111
spalstig 10,205
spaltig -ä- 10,220
spän(n)ig I 10,274
spän(n)ig II 10,287
spättig II 10,588
spätzig 10,658
späuzig 10,667
spazierig 10,649
spe(k)taklig 10,107
spis(s)ig 10,559
spīsig 10,546
spöttig 10,629
sprissig 10,940
spunig 10,341
stabig -ä- 10,1054
stackig I 10,1559
stackig II 10,1559
stag(g)ig 10,1487
stagerig 10,1486
stǟtig 11,1839
stei(n)risig 6,1372
stichig 10,1309Komm.:+ Zssen
stichlig 10,1313Komm.:+ Zss.
stickelig 10,1669
stickig 10,1672
stitig 11,1842Komm.:?
stob(e)rig -ö- 10,1101
stor(r)ig -ö- 11,1246
stȫrig 11,1274
störnig 11,1546
strābig 11,1923
sträbig 11,1925
strǟlig 11,2231
strāmig 11,2248
strapazig 11,2313
strätschig 11,2417
stüberig 10,1194
stunzig 11,1144
stürmig -u- 11,1519
stürrig 11,1377
stürzig II 11,1576
stutzig -ü- 11,1897
sülchig 7,848
sǖmerig 7,969
sūmig -ǖ- 7,966
sǖnig 7,1105
surrmummlig 4,228
sūsig 7,1392
süttig 7,1475
tagig 12,1084
talpig 12,1753
tampfig -ä- 12,1910
tanggelig 13,602
targgig 13,1565
tätscherig 13,2159
tätschig 13,2160
taumig 12,1800
tifig 12,603
tisig 13,1796Komm.:vgl.
tȫdemig 12,484
tokterig 12,1300
tolpig 12,1757
tratzig 14,1664
trätzig 14,1668
träumig 14,989
trotzig 14,1672
trünkig 14,1218
trūrig 14,1290
trutzig 14,1678
tschalfig 14,1728
tschampig 14,1737
tschanggelig 14,1747
tscharggig 14,1793
tschäuggig 14,1712
tschump(e)lig 14,1741
tuftig I 12,743
tuftig II 12,747
tüftig II 12,749
tügelig 12,1137
tuggelig 12,1195
turmelig 13,1617
türmig 13,1617
tuselig 13,1843
tūsselig 13,1816
tutzig 13,2285
u(n)schländig 9,573
u(n)schlündig 9,577
u(n)schlündrig 9,577
u(n)taugig 12,1104
überränzig 6,1165Komm.:vgl.
ūfruerig -üe- 6,1246
ūfrüssig 6,1450
umfachig 1,642
ung(e)rīmig 6,904
unig 1,298
urplützig 5,297
ūsfündig 1,851
verdriessig 14,1309
verspǟtig 10,598
vollmündig II 4,324
wāndǟchtig 12,378
widerbürstig 4,1612
widerspänstiglich 10,380
wītschächig 8,111Komm.:vgl. Anm.
  4.3.2.15.1. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -ig: Denomm.
a(n)müetig 4,582
a(n)schlegig 9,219
a(n)sprǟchig 10,734
a(n)sprüchig 10,852
a(n)ständig 11,978
abhändig 2,1409Komm.:+ Zssen
ǟbig 1,42
abschlägig 9,201
abschleiter(ig) 9,767
abständig 11,971
abtrittig 14,1515
äggig 1,155
alefänzig -a- 1,172
allmächtig 4,66
allmännig 4,293
alterig 1,207
altförmig 1,1017
āmächtig 4,65
ǟmig 1,211
anderlǖtig 3,1520
ängstig 1,339
ankig 1,345
anteilig 12,1482
apelūrig -ǖ- 1,362
äppelig 1,362
arbe(i)tselig 1,424
arflig 1,444
armüetig 1,457
armuetselig 1,458
artig ä- 1,476
äscherig 1,567
äschig 1,567
ǟssig 1,500
astig 1,577
äuwig 1,5
aventǖrig 1,105
b(e)schlüs(s)ig 9,746
b(e)schutzig 8,1723
b(e)ständig 11,1016
bābig 4,919
bächig I 4,955
bänderig 4,1339
bandig 4,1334
bännig 4,1283
bannschätzig 8,1661
bappeⁿtüpfig 13,994
bärig (II) 4,1453
bārig 4,1436
bärmüeterig 4,595
bartig 4,1616
batzig II -ä- 4,1974
bäumelig 4,1252
bäumig 4,1252
bauschig I 4,1761
bëcherig 4,968
bëchig 4,965
bedǟchtig 12,369Komm.:+ Zssen
bedürftig 13,1555
beinerig 4,1306
beinig 4,1306Komm.:(Bedd. 2, 3)
benglig 4,1376
benzig 4,1411
bëre(n)mutzig 4,619
bëre(n)talpig 12,1751
bërgig 4,1564
bettligerig 3,1214
biestig 4,1796
birgig 4,1573
bīsig 4,1685
bīständig 11,1023
blächig 5,50
blafuderig 5,32
blāstig -ǟ- 5,170
blāterig 5,209
blätterig -e- 5,188
blitzig 5,295
blȫdmägig 4,101
blotschig 5,235
bluetdurstig 13,1686
bluetig 5,223
bluetschuldig 8,655
bluetschwīnig 9,1924
blütterig II 5,217
bockig 4,1136
böckig 4,1137
bodegränig 4,1020
bödig 4,1033
bȫggig 4,1086
bogig -ö- 4,1069
bollig 4,1174
bolsterig -ö- 4,1220
börtig 4,1631
brǟchig 5,312
brāmig 5,601
brǟmig II 5,606
brandig 5,682
bräntig II 5,753
brastig I 5,833
brastig II 5,834
breitlaffig 3,1107
breitschinig 8,837
breitspurig 10,477
brëttig 5,912
brockig 5,564
broggārig 5,533
brōtig -ȫ- 5,991
bruedermannig 4,275
brüeijig 5,557
brünstig 5,751
brüstig I 5,861
brüstig II 5,864
brūtig 5,1003
bǖchig 4,976
büchlig 4,1099
bueberig 4,947
buebig 4,947
bugg(e)lig 4,1090
bumplig 4,1265
bundschüehig 8,481
bürtig 4,1635
būsbaggig 4,1075
bützig 4,2029
būzig 4,2003
chäferig 3,162
chaiserig 3,515
chǟsig 3,513
chātig 3,559
chatzeⁿschwänzig 9,2032
chatzeⁿtrittig 14,1526
chäuderig 3,148
chëchsilberig 7,841
cheibig 3,105
chērhälsig 2,1209
chërnig 3,468
chilchg(e)nȫssig 4,822
chirnig 3,469
chlobig 3,620
chlötig 3,703
chneblig 3,717
chnodig -ö- 3,736
chnöllelig 3,741
chnollig 3,741
chnǖ(w)ig 3,776
chnürp(e)lig 3,758
chnürrig 3,758
chnüttlig 3,769
choderig 3,151
cholderig II 3,238
chollig -ö- 3,209
cholmeisig 4,466
chöpfig 3,418
chraftig 3,789
chräftig 3,789
chrällelig 3,809
chrämpfig 3,825
chrapfig 3,844
chratzig 3,932
chrätzig 3,932
chrinnig 3,828
chrīspelig 3,865
christallig 3,869
chrottig -ö- 3,882
chrüpplig 3,842
chrūti(g) 3,917
chrǖzerig 3,945
chūderig -ǖ- 3,153
chummerig -ü- 3,303
chǖtig 3,572
chūzig 3,604
dāchig 12,172
därmig 13,1606
deischig 13,1895
dicknäsig 4,802
diebig 12,114
dienstig 13,803
dienstmüetig 4,585
dinghofig 2,1034
doggimǖserig 4,480
dolig 12,1656
dornig -ö- 13,1644
drāstig 14,1375
drātig -ǟ- 14,1446Komm.:(Bed. 2)
drëckig 14,768
drīdrātig 14,1447Komm.:Zsbildung
drīlädig 3,1071
drīschäftig 8,400
drīssgnäpfig 4,776
drīssgseiglig 7,482
drīstrichig 11,2041
drīträchtig 14,297
drītrëttlig 14,1494Komm.:Zsbildung
drītrömerig 14,1018Komm.:Zsbildung (von Subst., im Pl.)
drītruesig 14,1344Komm.:Zsbildung
duldmüetig 4,584
dǖmig(eⁿ) t- 12,1832
dünnsölig 7,770
dürftig 13,1556
eggig 1,159
ei(n)fächig 1,642
ei(n)füdlig 3,1030
ei(n)hüftig 2,1052
ei(n)liecht(r)ig 3,1056
ei(n)mädig 4,75
ei(n)örtig 1,488Komm.:+ Zssen
ei(n)räderig 6,496
ei(n)schwänzig 9,2045
ei(n)silbig 7,838
ei(n)strichig 11,2041
ei(n)törig 13,1292
ei(n)türig 13,1408Komm.:(usw.)
eigenschätzig 8,1642
eigeⁿmächtig 4,66
eindärmig 13,1600
einhürnig 2,1632
einsëchig 7,138
einträchtig I 14,292
endig 1,318
engerig 1,336
engg(e)läusig 3,1422
epfelmüesig 4,490
epfelschnitzig 9,1415
erbschätzig 8,1652
ērdürstig 13,1685
ēreⁿchüblig 3,112
ērschätzig 8,1651
ēwig 1,609
fädig 1,676
falgig 1,808
fär(r)ig 1,903
fätschig 1,1140
fäusig 1,1068
fertig I 1,1040
fertig II 1,1040
fëttig 1,1133
fī(e)ndselig 1,847
fiderig 1,681
fieberig 1,637
finessig 1,837
finnig 1,839
firstig 1,1024
flëckig 1,1191
flīssig 1,1212
flȫ(h)ig 1,1184
flüssig 1,1218
fölig 1,786
fȫnig 1,845
fotz(e)lig -ö- 1,1156
franschmüet(ig) 4,583
fratzig 1,1343
freudig 1,1276
fridschätzig 8,1654
frīterig 12,860Komm.:frītägerig
frostig 1,1336
fü(n)förtig 1,487
fuchsig 1,660
fuederig 1,685
fūlblëtzig 5,290
fürbündig 4,1360
fürsäckig 7,620
fürschlägig 9,232
fürständig 11,1003Komm.:vorständig
fürtig 1,1045
fǖstig 1,1125
g(e)ǟderig 1,89
g(e)bündig 4,1361
g(e)chlǟfterig 3,634
g(e)chlotzig 3,708
g(e)chnopfig -ö- 3,753
g(e)chnublig 3,718
g(e)chrüselig 3,864
g(e)flanggig 1,1202
g(e)flänzig 5,1257
g(e)gaggelārig 3,1362
g(e)hāggig 2,1096
g(e)halmig 2,1202
G(e)halt 2,1218Komm.:(Bed. 1h: drǖ-ge-hälterig)
g(e)halünggelig 2,1131
g(e)halunggig 2,1131
g(e)hērig 2,1551
g(e)holzbockig 4,1130
g(e)hungerschluckerig 9,540
g(e)hürstig 2,1641
g(e)hǖsig 2,1749
g(e)jächig 3,5
g(e)jättig 3,84
g(e)jogglig 3,29
g(e)lauchig 3,1008
g(e)lumpig 3,1282
g(e)mächig 4,20
g(e)mangig 4,326
g(e)māsig 4,436
g(e)mȫdig 4,88
g(e)muesig 4,495
g(e)mugerig -ü- 4,114
g(e)mundig 4,323
g(e)nāggig 4,702
g(e)nëblig 4,633
g(e)nōtluegerig 3,1229
g(e)rämig 6,893
g(e)rǖtig 6,1817
g(e)salbig 7,817
g(e)schleierig 9,3
g(e)schletterig 9,762
g(e)schluechtig 9,83
g(e)schluttig 9,798
g(e)schmeissig I 9,1021
g(e)schmīdig 9,854
g(e)schof(e)rig 8,381
g(e)schōflig 8,381
g(e)schrachig 9,1571
g(e)schüblig 8,91
g(e)schwulstig 9,1849
g(e)schwūmig 9,1869
g(e)sënig 7,1012
g(e)söckig 7,685
g(e)spänstig 10,380
g(e)spatzig 10,657
g(e)sprǟchig 10,737
g(e)stadig 10,1333
g(e)stagelig 10,1486
g(e)staltig 11,366
g(e)stirzlig 11,1554
g(e)strüppig 11,2319
g(e)stunggelig 11,1120
g(e)sū(w)ig -ǖ- 7,1514
g(e)sugglig 7,520
g(e)suppig 7,1253
g(e)wundernasig 4,802
gǟchtäuffig 12,561
galaffig 1,100
gallig (II) 2,205
gältig -e- 2,238
gänserig 2,375
ganzschäftig 8,400
gätterig 2,505
gebrǟmig 5,600
geggschōsig 2,175
geiffig 2,129
geistig 2,491
gelggeschosig 2,232
gëltstrǟffig 11,2087
gerichtshändlig 2,1399
gērig 2,403
gesellig 7,730
gichtig (II) 2,114
giftgällig 2,204
giftig 2,136
girig 2,407
gīti(g) 2,506
glandrig I 2,631
glatzig 2,657
gleichig 2,592
gleserig 2,647
gletscherig 2,656
glīchförmig 1,1017
glidmǟssig 4,439
glidnig 2,606
glückselig 2,624
gnǟdig 2,663
gott(e)shǖsig 2,1710
gottig 2,523
grängglig 2,780
grasig -ä- 2,798
grǟtig 2,822
grätschig 2,830
grauggig 2,726
grēb(e)lig 2,687
grienig 2,748
griffig 2,720Komm.:(Bedd. 1, 2)
grindig 2,769
grippelig 2,788
grobānig -ǟ- 2,690
gröschig 2,816
grōssgrindig 2,766
grōsshansig 2,1472
grundig -ü- 2,778
grüschig 2,817
gü(s)elig 2,477
güetig 2,557
guetmännlig 4,257
guetmüetig 4,583
guetschlägig 9,234
guettuechig -tuechin 12,284
guferig 2,133
güllig 2,224
gǖnig 2,335
gurāschig 2,409
gustig -ü- 2,493
Hage(n)butz(eⁿ) 4,2008Komm.:Bed. 2, hage(n)bützig
halbbettig 4,1823
halbschöppig 8,1021
halbviertelig 12,1494
hampflig 2,1304
händschuehig 8,474
handvöllig -o- 1,785
hārig 2,1511
haseⁿschartig 8,1309
hauptflüssig 1,1217
hauptig -äu- 2,1501
häuwig 2,1815
heinëblig 4,632
heitampfig -ä- 12,1906
hemdermelig 1,459
hemdglunggig -ü- 2,634
henneⁿlīchig 3,1016
hërdig 2,1602
hēreⁿbǖtelig 4,1920
herrentöllig 12,1674
herrig 2,1551
hërzig 2,1661
hërzschlegig 9,237
hilfig 2,1197
hinderdǟchtig 12,366
hinderfützig 1,1158
hindersätzig 7,1555
hirnmüetig 4,584
hitzig 2,1834
hȫchristig 6,1512
hōchschwänzig 9,2045
hōchträchtig 14,292
hoffärtig -e- 1,1033
höfig 2,1041
hogerig 2,1087
honorig 2,1364Komm.:vgl.
hornig -ö- 2,1628
hublig 2,950 o.
hǖfig 2,1052
hundshǟrig 2,1513Komm.:+ Zssen
hungerig 2,1449
hunzig 2,1478
hūstuechig -tuechiⁿ -üe- 12,296
hǖtemörgerig 4,405
hūtig 2,1777
inbrünstig 5,749
inländig 3,1312Komm.:+ Zssen
īnständig 11,982
irrselig 1,411
īsig (II) 1,547
īsig I 1,536
jāmertalig 12,1330
jǟrig 3,67
jästig 3,79
jüdig 3,14
kachelig -ä- 3,118
kärtig 3,487
kilbig 3,247
kilchspelig 10,191
kleinfrüchtig 1,1273
kramanzig 3,818
kropfig -ö- 3,849
krotzig 3,937
lägelig 3,1169
lägerig 3,1171
lama(r)schig 1,467
langstilig 11,248
latschārig 3,1529
lättig 3,1484
laubflëckig 1,1189
läubrig 3,958
laucherig 3,1008
laugig 3,1172
lëbtägig 12,904
lëcherig 3,1009
leidig 3,1085
leiig 3,949
lībig 3,981
liebergöttig 2,523
linggitätzig 13,2261
līschig 3,1460
līsig 3,1423
listig 3,1474
lolchig 3,1263
lüftig 3,1162
lǖgāsig 1,507 u.
lüllig 3,1263
lümpelig 3,1282
lūnig -ǖ- 3,1295
luntsch(el)ig 3,1346
lūsig 3,1455
lustig 3,1478
lǖtig 3,1527
lützelig 3,1571
lützig 3,1572
mā(n)schīnig 8,811
mächtig 4,67
mailänderig 3,1303
mǟlig 4,154
malterig 4,214
mämmig 4,226
manne(n)volchig 1,804
mannig 4,292
mannlehig 3,1238
märchig 4,393
marchig 4,401
marfel(ig) 4,400
marflig 4,399
märzig 4,432
maserig -ä- 4,446
mǟssig 4,441
meiig 4,11
meiseldrātig 14,1444
meisterg(e)schissig 8,1353
mëlbig 4,223Komm.:+ Nebenformen
mëndig 4,320
menschig 4,339
mērschätzig 8,1658
merschūmig 8,778
miesig 4,469
miesig 4,469
milbig 4,223
milchig 4,206
missäugig 1,139
Misslämi 3,1265Komm.:misslähmig
mistig 4,540
mittnächtig 4,656
mitttägig 12,948
molestig 4,174
mȫnig 4,238
mordsmǟssig 4,442 o.
morgig -ö- 4,404
mȫrig 4,379
mosig -ö- 4,472
mōzig 4,614
mueltig 4,217
muerig -üe- 4,387
müessig 4,498
muet(e)rig -üe- 4,596
muetig 4,586
munnig I 4,318
mūsig I 4,481
mūssig 4,483
müttig 4,575
muttig II 4,573
muttig III 4,576
nāchteilig 12,1530
nachtfärtig 1,1035
narrig 4,784
niblig 4,634
niderträchtig 14,293
nīfig 4,680
nördig 4,787
nōtdürftig 13,1550
nōtig -ȫ- 4,860
nüschig 4,835
obsig 1,63
ölig 1,182
ordrig 1,438
partīig 4,1624
pënslig 4,1393
pfädig 5,1053
pfarrig -ä- 5,1174
pfīfferig 5,1085
pfiffig II 5,1088
pflartschig 5,1258
pflotzig 5,1268
pflumpfig 5,1249
pflunschig 5,1250
pfluntschig 5,1251
pflutschig 5,1267
pflutterig -ü- 5,1265
pfnüs(e)lig 5,1275
pfȫlig 5,1095
pfudumpfig 5,1056
pfumpfig 5,1103
pfündig 5,1160
pfunschig 5,1164
pfützig II 5,1211
phantästig 1,875
plochig 5,15
plurpig 5,140
poltig 4,1221
prächtig 5,399
prollig 5,587
protzig 5,1041
pudelig 4,1034
punschig 4,1395
pūrig (II) 4,1525
quartig 5,1310
quärtig 5,1310
rǟchig (III) 6,89
räggelig (I) 6,770
raggig 6,767
rällig 6,864
rāmig 6,885
randig I 6,1023
rankig 6,1138
rappig 6,1181
räppig III [II] 6,1186
rǟti(g) 6,1626
rātschlegig 9,245
rātsig 6,1621
rauftig 6,1053
raxerig 6,1913
rëchtsig 6,319
rëgeⁿrǖdig 6,623
reig(e)lig 6,745
reinig 6,984
ribelig 6,52
rietig 6,1737
rīffig 6,665
rifig 6,666
rindëcht(ig) 6,1036
risig 6,1356
rīsig I 6,1334
rīstig 6,1516
rīterig 6,1729
rittermǟssig 6,1721
rittig II 6,1725
rossig 6,1438
rössig 6,1439
rossläufig 3,1119
rostig 6,1526
rōtbaggig 4,1076
rotzig -ö- 6,1932
rǖ(w)chäufig 3,167
rūb(e)lig 6,72
rub(e)lig 6,73
rūdig -ǖ- 6,624
rueschig 6,1482
ruessig 6,1458
ruffianig 6,672
rufig 6,671
rümpfig 6,954
rūschig -ǖ- 6,1474Komm.:(Bed. 2)
rüselig 6,1454
rutzig II 6,1935
sacktüechig 12,319
saftig 7,368
sakerdiessig 12,35
sakramëntig 7,660
salchig 7,845
salzschedig 8,176
sandig 7,1115
sätzig 7,1602
säumig 7,953
schaff(e)rig 8,343
schǟffig 8,302
schǟfflig 8,304
schalig 8,548
schalūsig -ǖ- 8,556
schartig 8,1309
schätterig II 8,1501
schattig -ä- 8,1496
schatzig 8,1666
schaubig 8,36
schausig 8,1324
schelmig 8,708
schichtig 8,157
schiltig 8,748
schindlig 8,925
schinkig 8,975
schipperig 8,1006
schlammerig 9,542
schlammig 9,542
schlämpig 9,564
schlattig 9,761
schlierig 9,640
schlīmig 9,549
schlufig -ü- 9,183
schlüs(s)ig 9,746
schmalbackig 4,1076
schmalzig 9,957
schmälzig 9,958
schmelig 9,934
schmüderi(g) 9,867
schmurzig 9,1007
schnapsig 9,1269
schnäuzig 9,1391
schnëggeⁿtänzig 13,877
schnēwig 9,1383
schnīderig 9,1137
schōflig 8,381
schoggolādig 8,432
schollig 8,601
schopfig 8,1077
schōpig 8,1016
schöppig 8,1021
schrammerig 9,1619
schrofig 9,1575
schrȫtig 9,1701
schrundig 9,1630
schüehig 8,492
Schuelg(e)nōss 4,822Komm.:schuelg(e)nössig
schüepig 8,1031
schun(d)ig 8,926
schunggig -ü- 8,931Komm.:?
schüpfig 8,1094
schurffig 8,1250
schutzig -ü- 8,1731
schwälmig 9,1848
schwartig 9,2163
schwarzhǟssig 2,1679
schwëblig 9,1729
schweissig 9,2227
schwilig 9,1844
schwīnig I 9,1906
schwülstig 9,1849
schwummig 9,1877
sëchsschūflig 8,392
sēlig II 7,711
sichtig 7,264
siechtägig 12,999
sinnig 7,1069
sītig 7,1459
sittig 7,1467
skänig 10,9
skroflig 10,19
soppig soppnig 7,1227
sorgfältig (Nachtr.) 7,1319
sorgfältig 1,821
sorgfältig 1,821
spanhälsig 2,1209
spǟnig 10,239
spannǟderig 1,88
sparrig 10,420
spattig I 10,584
spattig II 10,587
spëckhälsig 2,1209
spëckig 10,93
spettlig 10,600
spiegelig 10,71
spiesseggig 1,158
spīg(g)elig 10,58
spintig 10,385
spitzhuppig 2,1487
spitzig 10,707
spörig 10,469
sporig 10,472
sporrfëd(e)rig 1,679
spränzelig 10,922
sprossig -ö- 10,949
sprǖ(w)erig 10,973
spuckig 10,105
stachlig I 10,1213
stämmig 11,402
stātig 11,1675
stauberi(g) 10,1091
staubig -äu- 10,1093
steckgrindig 2,768
stëckig 10,1662
stei(n)schlegig 9,246
steinig 11,933
stërnig 11,1539
stettig 11,1811
stierig II 11,1239
stirnig 11,1544
stockig -ö- 10,1781
stöderig 10,1342
stogelig 10,1546
storglig 11,1477
storzig 11,1559
stötzig II 11,1883
strālig 11,2214
strängig 11,2308
stränglig 11,2309
strau(w)ig -äu- 11,2439
streiffig 11,2139
strīmig 11,2258
strūbig 11,1944
strublig 11,1955
strǖchig 11,2044
strumpfsöckig 7,684
struppig I -ü- 11,2317
struppig II 11,2317
stuckig -ü- 10,1843
stūdig N. 10,1362
stumpig 11,467
stündig 11,1082
sturzig 11,1567
sǖ(w)ig 7,1515
süchtig 7,289
sulzig 7,902
summerig -ü- 7,984
sumpfig -ü- 7,993
sūmsälig 7,969
sündig 7,1165
sunnig 7,1103
sunntagig sunntig 12,1033Komm.:vgl. Anm.
sūrniblig 4,633
sūrriblig 6,51
taffet -iⁿ -ig 12,549
tägig 12,1085
talggig 12,1733
tǟlig 12,1398
talpatschig 12,1756
tänsig 13,737
tantschig 13,836
tāschig 13,1855
tāstig 13,1976
tǟtig 13,2038
tatschig 13,2120
taubig 12,94
tauʷig 13,2223
teigig -gg- 12,1117
teilgenȫssig 4,822
teilig I 12,1619
teilig II 12,1619
tërminig 13,1612
tilltäppig 13,926
tintig 13,824
tittelig 13,2066
tōdschlegig 9,249
töggelig 12,1182
tolggig 12,1741
tōrig 13,1249
tossnig 13,1809
totschig 13,2171
totterig 13,2080
trächtig I 14,301
trallig 14,876
tränkig 14,1157Komm.:(Bed. b)
trëttig 14,1492Komm.:Zsbildung (Bed. 2)
tribelig 14,180
tribig 14,181
triftig 14,405
tropfschlegig 9,250
truesig 14,1344
tschalig 14,1723
tschäuggig 14,1712
tschifig 14,1697
tschoffig 14,1701
tschōlig 14,1726
tschorsig 14,1798
tschǖggig 14,1721
tschūpig 14,1776Komm.:(Bed. a)
tublig 12,156
tuechig -üe- 12,339
tuelig -üe- 12,1710
tǖflig 12,740
tuftig II 12,747
tünstig 13,812
tūschig 13,1934Komm.:s. Anm.
u(n)gastig 2,485
u(n)muetig 4,583
u(n)schampfig 8,782
u(n)spātig 10,584
u(n)spunnig 10,340
u(n)tǖfelig 12,714
übelständig 11,971
überbissig 4,1696
überdrüssig 14,1330
überhirnig 2,1615
übermüetig 4,582
übernächtig 4,663
übernutzig 4,891
überschwallig -ä- 9,1812
überschwänkig 9,1999
überstänglig 11,1118Komm.:vgl. Umdeutung
ufe(n)tǖrig 1,124
ūfsätzig 7,1538
ūfschlegig 9,211
umschlegig 9,212
umständig 11,974
unbünstig 4,1396
underdienstig 13,778
underjöchig 3,8
undersätzig 7,1543
undertǟnig -ā- 13,13
ung(e)bǟrdig 4,1540
ungestüemiglich 11,445
unständig 11,982
urdrüssig 14,1330
ursächig 7,122
urständig 11,984
ūsbündig 4,1359
ūsländig 3,1300
ūsörtig 1,486
ūssätzig 7,1549
ūssichtig 7,247
ūsständig 11,986
ūterig 1,607
vatermǟgig 4,97
vëhsuchtgrubig 2,691
verbünstig 4,1396
verdǟchtig 12,366
verdrüssig 14,1333
verlurstig -ü- 3,1386
vernünftig 4,769
verständig 11,995Komm.:+ Zssen
viereggig 1,159
vierrȫrig 6,1241
vierschäftig 8,400
vierschilterig 8,747
vierschūflig 8,392
vierteilig viertlig 12,1497
viertotzig 13,2273
vierz(i)gnäpfig 4,776
vilmannsig 4,242 o.
vogeltrittig 14,1521
vollfüessig 1,1096
volllȫnig 3,1294
vortägig 12,843
vorteilig 12,1513
weidgenȫssig 4,822
wenigmannsig 4,242 o.
wërchtagig 12,1059
wētägig 12,1053
wetzsteinig 11,921
wībe(r)volchig 1,805
wībertäuffig 12,563
widerdriessig 14,1313
widerdrüssig 14,1335
widerkäufig 3,167
widermüetig 4,585
widersätzig 7,1564
widersprüchig 10,853
windstürmig 11,1495
wintergefröstig 1,1337
wintersātig 7,1423
wolständig 11,1032
wunderfitzig 1,1152
wurmchǟtig 3,559
wurmmëlʷig 4,222
Zan(d)lucker 3,1256Komm.:zan(d)luckig
zëhe(n)schwänzig 9,2045
zuckertäfelig 12,531
zueschleg(ig) 9,252Komm.:vgl. unter 4.1.
zueversichtig 7,248
zugsgenössig 4,825
zweimännig 4,293
zweiräderig 6,496
zweischäftig 8,400
zweischūflig 8,392
zweisëchig 7,138
zweitölderig 12,1728
zweitöldig 12,1728
zweitörig 13,1292
zweiträchtig 14,299
zweitrëttlig 14,1494Komm.:Zsbildung
zweitrömerig 14,1018Komm.:Zsbildung (von Subst., im Pl.)
zweitruesig 14,1344Komm.:Zsbildung
zwiträchtig 14,299
zwölfdublȫnig 12,168
  4.3.2.15.2. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -ig: Stoffadjj.
ahornin 1,161Komm.:ahornig
aspig ä- 1,571
barcheⁿtig 4,1536
bärtig II 4,1622
bäumig 4,1252Komm.:(Bed. 2)
beinig 4,1306Komm.:(Bed. 1)
belzig 4,1226
birchig 4,1537
blëchig 5,8
blī(j)ig 5,3
brōtig -ȫ- 5,991Komm.:(Bed. 1)
buchsig 4,1000
buechig 4,984
chälberiⁿ 3,225Komm.:chälbesche̥g
chātig 3,559Komm.:(Bed. 2)
chërnig 3,468Komm.:(Bed. 1)
chienig 3,320
chnopfig -ö- 3,753Komm.:(Bed. 2)
chūderig -ǖ- 3,153Komm.:(Bed. 1)
chüpferig 3,419
drātig -ǟ- 14,1446
drilchig 14,965
ei(n)bäumig (I) 4,1234
eichbäumig 4,1234
eichig 1,73
elsbireⁿbäumig 4,1243
ērig 1,399
erlig 1,451
eschig 1,568
fiangsig 1,633
fleischig 1,1224
forchig 1,992
g(e)hürnig 2,1632
g(e)nīdlig 4,675
g(e)seipfig 7,1256
glaseⁿ (II) 2,647
grǖssig 2,811
guldig 2,227
hä(n)fig 2,1439
hageⁿdornig 13,1635
halblīnig 3,1284
haseltannig 13,68
haslig 2,1677
heggeⁿdornig 13,1636
hërdig 2,1602Komm.:(Bed. 1)
hölzig 2,1266
höppig 2,1485
hornig -ö- 2,1628Komm.:(Bed. 1)
ī(w)tannig 13,65
īsig (II) 1,547
īʷig 1,613
jipsig 3,56
lëderig 3,1074
leimig 3,1268
lëttig 3,1489
lindig 3,1320
līnig 3,1284
lōsig 3,1426
marflig 4,399
möschig II 4,506
papīrig 4,1417
përsiēnig 4,1599
porzelānig 4,1644
rīsig I 6,1334
rīstig 6,1516
rōttannig -tanniⁿ 13,73
rueschig 6,1482
salzig 7,899
sametig 7,941
Schiebtrucken 14,860Komm.:‚1 tanniger Tisch.‘ 1781/2, BSchw. (Amtsrechn.)
schwarzdornig -ö- 13,1641
sīde(n)sametig 7,941
sīdig 7,308
silb(e)rig 7,842
silberdrātig 14,1445
simelōrig -ȫ- 7,956
tǟlig 12,1398
tannig -ä- 13,80
tobinig 12,129
trōslig 14,1320
wīsstannig -ä- 13,78
  4.3.2.15.3. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -ig: Ableitungen von Pronn., Advv., Partikeln uä.
alldortig 13,1702
ǟnig 1,263
asig II (ä-) 1,504
dānig 13,17
dëneⁿt(ig) 13,122
denig 13,123
dërig 13,1118Komm.:(Synkope in flekt. Form)
dersëlberig 7,836
dersëlbig 7,836
dertig 13,1702
dessig 13,1767
detlig 13,2060
dettig 13,2060
dīnerig 13,129
diserig 13,1795
Dunnigeʳ 13,269Komm.:(dunnig; nur subst.)
dur(ch)ig -nig 13,1469
ē I 1,10Komm.:ērderig I,11u. ( Anm.)
einig I 1,279
emērstig 1,472
ëne(n)für 1,962Komm.:ëne(n)fürig (+ Zssen)
ënerig 1,265
etwanig 1,594
ëxtra 1,624Komm.:ëxtra(n)ig
fërnerig 1,1019
fürig 1,969
gest(e)rig 2,488
hiesig 2,1688
hinachtig -ä- 4,662Komm.:(Adv.)
hinnig I 2,1363
hinnig II 2,1363
ietigeʳ 1,604
jënig 3,45
mīnig 4,315
mor(n)ig 4,420
nächtig I 4,663
nächtig II 4,663
niemālig 4,153
nienerhinig 2,1355
nūnig (II) 4,631
obe(n)durchig 13,1463
obenabig 1,31
sërig 7,1269
sīnerig 7,1017
sīnig 7,1017
sōnig 7,33
sorig 7,1274
ub(e)rig ü- 1,60
un(d)eⁿ 1,323Komm.:undeharig I,324o.
ūsig 1,559
ūsnig 1,559
ūssendurchig -ü- 13,1464
usserig 1,563
vorhinnig 2,1344
vorig I 1,933
  4.3.2.15.4. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -ig: Deverbb.
-färbig 1,991
a(n)bȫrig 4,1511
a(n)fängig 1,860
a(n)fëchtig 1,666
a(n)g(e)schämig 8,758
a(n)g(e)schir(r)ig 8,1180
a(n)heischig 2,1757
a(n)machig 4,43
a(n)reisig 6,1320
a(n)reizig 6,1925
a(n)schībig 8,65Komm.:(Verb nicht belegt)
a(n)setzig 7,1659
a(n)stellig 11,157
a(n)stimmig 11,422
a(n)stȫssig 11,1632
a(n)strängig 11,2304
ablōsig -ȫ- 3,1437
abrītig 6,1680
abschätzig 8,1680
abschlappig 9,617
abschleipfig 9,141
abschlīssig 9,681
abschǖchig 8,140
absërblig 7,1337
abstellig 11,142
abstȫssig 11,1622
abteilig 12,1585
abtrännig 14,1072
abtrüllig 14,950
äferig 1,108
äkig 1,164
āmerig ǟ- 1,218
anhetzig 2,1832
änkelig 1,345
ansëhig 7,562
ansprëchig 10,774
b(e)harrig -ä- 2,1516
b(e)liebig 3,991
b(e)rǟtig 6,1615
b(e)reichig 6,152
b(e)richtig 6,442
b(e)rüerig 6,1267
b(e)schändig 8,898
b(e)schiessig 8,1422
bab(b)elig 4,920
bächig II 4,962
bafflig 4,1039
bǟggelig 4,1078
ballig -ä- 4,1153
bar(r)ig 4,1444
barzig 4,1637
bäu(w)elig 4,1945
bäugerig 4,1054
bauschig II 4,1761
bausterig I 4,1786
bausterig II 4,1786
bauzig 4,1979
bedörfig 13,1539
befël(ch)ig 1,800
bërig (II) 4,1478
bērig 4,1461
bërschig 4,1607
bëtt(e)lig 4,1836
bëtterig 4,1833
bëttig 4,1835
birzig 4,1640
bīs(e)rig 4,1685
bislig I 4,1702
bīssig 4,1693
bīstimmig 11,426
bladerig 5,16
blägerig 5,39
blǟggig 5,44
blǟjig 5,52
blarrig 5,136
blātereⁿstëppiᵍ 11,1146
blǟterlig 5,210
blendig 5,109
blībig 5,5
bloderig 5,23
blu(n)sig 5,123
blüemelig 5,93
blützig 5,298
bochig -ö- 4,971
böckelig 4,1137
borzig 4,1643
bradlig 5,400
brändelig 5,684
brännig 5,637
bränselig 5,744
bränzelig 5,767
branzig 5,762
brātig 5,886
braudlig 5,400
brautschig -äu- 5,1019
brauzig 5,1039
brāwig -ǟ- 5,1033
brieschig (II) 5,825
briggelig 5,530
brinnig 5,646
bröselig 5,812
brosmelig -ö- 5,808
brosmig 5,810
brü(n)selig 5,745
brüchelig 5,378
brūchig 5,364
brǖchig 5,365
brüchig I 5,378
brüchig II 5,382
brudlig 5,412
brüelig 5,594
bruetig -üe- 5,1010
brüllig 5,589
brummlig 5,613
brumsig 5,615
brünstelig 5,751
brünzelig 5,771
brūschig I 5,827
brüsmig 5,815
brüttelig 5,1006
būb(e)lig 4,925
būderig -ǖ- 4,1037
burrig 4,1528
būsig 4,1747
chälberig -a- 3,225
chältig 3,242
charig 3,421
chäuf(ig) 3,174
chautschig 3,579
chennig 3,316
chērig 3,442
chībig I 3,108
chīchig 3,124
chierig 3,444
chiflig 3,177
chirmig 3,464
chirschig 3,478
chlagig 3,638
chlammerig 3,645
chlammig 3,645
chlänkig 3,661
chlapperig 3,664
chlëberig 3,613
chlëbig 3,613
chlepfig 3,679
chlevelig 3,632
chlipperig I 3,665
chlipperig II 3,666
chlotterig 3,703
chlūberig 3,622
chlūbig -ǖ- 3,622
chlūderig 3,625
chlupfig -ü- 3,684
chluppig 3,668
chniepig 3,744
chnolperig 3,742
chnorzerig 3,761
chnottlig 3,767
chögelig -o- 3,186
chönnig 3,325
chotzer(l)ig -ö- 3,599
chrablig 3,779
chrächelig -a- 3,785
chrachig 3,784
chrǟjig 3,806
chranglig 3,832
chranklig 3,836
chrǟpelig 3,842
chräschlig 3,865
chraslig 3,851
chrau(w)ig 3,920
chretzig 3,934
chrugelig -ü- 3,801
chrunklig 3,836
chrüselig 3,864
chüpferlig 3,419
chūpig 3,406
chürmsig 3,464
churrig 3,449
chūtig 3,572
chutz(e)lig 3,606
danknëmig 4,747
däuʷig -au- 13,2235
der(r)ig 13,1026
dienig 13,211
dor(r)ig 13,1262
dörfig 13,1539
drëckelig 14,764Komm.:(Bed. a)
dringig 14,1123
druckig -ü- 14,838
dur(ch)dringig 14,1122
dur(ch)lǖchtig 3,1057
e(n)trüstig 6,1553
erbrëcherig 5,331
ērenᵗbietig 4,1869
erggelig 1,450
ertäubig 12,98
esselig 1,530
ëssig 1,529
ëxaminierig 1,622
fablig 1,636
fǟhig 1,724
fällig -e- 1,762
fallig 1,762
farig -ä- 1,902
fāsig 1,1058
faslig II 1,1063
ferig 1,918
fischelig 1,1106
fiselig 1,1076
fiserig 1,1077
fisperig 1,1111
flauterig 1,1229
floderig 1,1173
flotschig 1,1238
flotterig 1,1231
flüchtig 1,1167
fluderig 1,1175
folgig -ö- 1,813
frëssig 1,1328
frettig 1,1339
fridbrëchig 5,341
fuerig 1,976
fueterig 1,1139
fürchtig 1,994
futterig 1,1136
g(e)bërzig 4,1640
g(e)bismelig 4,1701
g(e)bristig 5,856
g(e)bürig 4,1532
g(e)challig 3,193
g(e)chär(r)ig 3,430
g(e)chlāpig 3,662
g(e)chlāpig 3,662Komm.:g(e)chlāpelig
g(e)chlopfig 3,682
g(e)chnëtig 3,766
g(e)erg(g)elig 1,449
g(e)flackig 1,1187
g(e)flätterig 1,1229
g(e)flattierig 1,1226
g(e)füerig 1,986
g(e)geissig 2,465
g(e)gluggig 2,621
g(e)hältig 2,1242
g(e)huderig -ü- 2,1001
g(e)hutzig 2,1838
g(e)karfanglig 1,858
g(e)leggig 3,1201
g(e)leiti(g) 3,1496
g(e)lërnig 3,1385
g(e)letzig 3,1568
g(e)lidnig 3,1094
g(e)lotterig 3,1504
g(e)lutzerig 3,1570
g(e)murg(g)ig 4,406
g(e)nätschig 4,878
g(e)nerig 4,786
g(e)nësig 4,805
g(e)nistig 4,845
g(e)nüegig 4,702
g(e)rātig 6,1610
g(e)räuchelig 6,101
g(e)rauchnig 6,101
g(e)rëgnig 6,732
g(e)rīselig 6,1335
g(e)rodig 6,621
g(e)roglig 6,760
g(e)ruesselig -üe- 6,1457
g(e)schacherig 8,109
g(e)schändig 8,899
g(e)schargerig 8,1251
g(e)schërig 8,1139
g(e)schlauffig 9,129
g(e)schlīcherig 9,15
g(e)schliffig 9,158Komm.:vgl. Anm.
g(e)schmërwelig 9,983
g(e)schmǖchelig 9,847
g(e)schnauʷlig 9,1372
g(e)schnotterig 9,1368
g(e)schnūfig 9,1165
g(e)schosselig 8,1472
g(e)schränzig 9,1651
g(e)schrattig 9,1673
g(e)schreckig 9,1607
g(e)schreiig 9,1463
g(e)schwankig 9,2001
g(e)schwiempelig 9,1879
g(e)schwindig 9,1955
g(e)sëhig 7,586
g(e)sorig 7,1274
g(e)ständig 11,1007
g(e)torstig 13,1683
gǟbig 2,62
gāg(e)lig 2,137
gāgerig (I) 2,138
gāgerig (II) 2,140
galst(e)rig 2,236
gangg(e)lig 2,364
gänggelig 2,364
gānig 2,326
gännig 2,327
gappig 2,388
gaulig I 2,208
gaumig 2,306
gehillig 2,1153
geinig 2,328
gëllig 2,209
gëltig 2,281
geriechig 6,173
gewaltherrschig 2,1636
gibig 2,96
gichtig (I) 2,110
gīpsig 2,395
gīrig 2,407
glandrig II 2,631
glänzig 2,639
glar(r)ig 2,640
glästig -e- 2,652
glastig 2,651
gläubig 2,589
glinzelig 2,639
glīssig 2,649
glīsterig 2,652
glitsch(er)ig 2,656
glitzerig 2,658
glitzig 2,658
glostig 2,652
glüejig 2,621
gluggerig 2,621
gnäpperig 2,669
gnappig 2,668
gniexlig 2,676
gniggig 2,665
gnirbig 2,673
gnīst(er)ig 2,675
gnürzig 2,674
gōpig 2,389
grächig 2,702
gradig 2,703
gragūrig 2,723
grämsig 2,740
grannig -ä- 2,743
grāplig 2,787
grǟwelig 2,833
griffig 2,720Komm.:(Bedd. 3, 4)
griggig 2,727
grimmig (II) 3,820
grīnerig 2,747
grippig 2,788
grittig 2,828
grochsig 2,703
grōssschepfig 8,1053
grüblig 2,692
grüen(t)schelig 2,785
gruenig 2,756
grumsig I -ü- 2,741
grūpig 2,791
gǖdig 2,125
guetmeinig 4,312
guggerig 2,190
gumpig 2,315
gunnig 2,334
guslig 2,475
güssig 2,478
guxig 2,572
häbig 2,930
häckig 2,1114
häldig 2,1181
hallig 2,1129
hangig 2,1445
hängig 2,1447
harschig 2,1634
hau(w)ig 2,1814
hautig 2,1768
hebig 2,940
heilig I 2,1145
hērig 2,1554
hertbeizig 4,1986
herūsnëmig 4,745
himmelspëhig 10,83
himpig 2,1301
hinderhäbig 2,915
hinderhaltig 2,1236
hinderschleichig 9,527
hinderschlīchig 9,14
hindersinnig 7,1061
hindersitzig 7,1774
hinderstellig 11,178
hinderstellig 11,178Komm.:+ Anm. ‚-stelles‘ (-ig im Wechsel mit Stamm -ja)
hirtig 2,1652
hōchhüpfig 2,1494
holeiig 2,1158
hopperig 2,1484
hȫrig 2,1578
hotterig 2,1773
hötterig 2,1774
hudlig 2,1005
hülpig 2,1205
hūrig 2,1583
hurschig 2,1638
hūshäbig 2,929
hūsig 2,1745
hutzerig 2,1838
ī(n)bildig 4,1201
ī(n)richtig 6,413
ī(n)teilig 12,1588
īchtig 1,83
irrig 1,410
jamslig 3,43
jastig 3,79
jaudlig 3,11
jäukig -au- 3,36
jëchtig 3,9
jūchsig 3,10
jüschlig 3,77
kīcherig 3,124
krotzelig 3,937
lächerig 3,1003
laferig 3,1109
lampelig -ä- 3,1274
lampig 3,1275
lämpig 3,1277
ländig 3,1312
landrüefig 6,714
läpelig 3,1351
laschelig 3,1457
lǟssig 3,1415
lästerig 3,1466
lätterig 3,1488
laufig 3,1143
läufig 3,1147
lëbig 3,973
lëckig 3,1249
līdig 3,1093
lingig 3,1338
löd(e)lig 3,1101
lodelig 3,1100
lȫntig 3,1345
lorggig 3,1382
lotsch(g)ig 3,1537
lottelig 3,1503
lötterlig 3,1504
lotzig -ö- 3,1568
lummerig 3,1269
luntsch(el)ig 3,1346
lüpfig 3,1361
lūrig 3,1377
mädelig 4,76
mäggelig 4,120
mǟjig 4,136
mäuchelig 4,59
mauglig 4,105
merkig 4,409
minderhaltig 2,1242
misshëllig 2,1141
misstrūwig -ǖ- 14,1619
mithëllig 2,1142
mitstimmig 11,423
mitteilig 12,1609
möchtelig 4,70
modlig 4,87
mögelig 4,107
mögig 4,113
mōglig 4,107
mūderig 4,89
müechtelig 4,71
müerelig 4,387
mufflig 4,95
mūggig 4,126
mumm(e)lig 4,229
munggig 4,333
munschelig 4,340
müpfig 4,352
murg(g)elig 4,406
murrig 4,386
mūschig 4,507
mūtig 4,570
nā(ch)dänkig 13,675
näusig 4,804
nëstig 4,841
nietig 4,853
niffig (I) 4,678
niffig (II) 4,679
niggelig 4,709
niggerig 4,709
niggig 4,709
nöggelig 4,710
nopperig 4,774
noschig 4,833
parig 4,1430
patschig -ä- 4,1929
pfīffig 5,1085
pfilig 1,777
pfladerig 5,1218
pfneistig 5,1276
pfodlig 5,1053
pfudlig 5,1056
pfupferig 5,1168
pfurrig 5,1180
pfuschig 5,1193
pfūsig 5,1192
pfutschig 5,1204
pfützig I 5,1211
pifflig 4,1042
pīstig 4,1794
plampig 5,100
plǟrig 5,139
platzig 5,254
prëssierig 5,788
prigelig 5,517
pütschig 4,1941
quātschig 5,1316
räblig 6,28
rǟchelig 6,93
räggelig (II) 6,771
raggerig 6,767
rǟggig 6,770
ragig 6,719
rammlig 6,897
rämmlig 6,897
ramsig II 6,957
ränkig 6,1141
rännig 6,969
ranzelig 6,1161
ranzig 6,1160
ränzig 6,1161
räpfig 6,1199
rapsig 6,1217
rärrig 6,1224
rasig 6,1282
räubig I -au- 6,35
rauchig 6,100
rauchnig 6,101
räukelig 6,799
rausig (II) 6,1287
raussig 6,1287
rauzig 6,1921
rāwig 6,1873
rāwlig 6,1874
raxig 6,1913
rëchig 6,114
rëdi(g) 6,587
redig 6,577
regierig 6,737
reistig 6,1510
reizig 6,1926
rērig 6,1227
richig 6,168
ringbǖnig 4,1318
ringhaltig 2,1242
rinnig 6,1012
ririg 6,1227Komm.:vgl. Anm.
rīsig II 6,1344
rissig 6,1378
rītig 6,1708
rittig I 6,1721
ritzig I 6,1929
ritzig II 6,1931
rȫrlig 6,1242
rost(e)rig 6,1526
rȫtsch(e)lig 6,1854
rottlig 6,1795
rüchlig 6,193
ruckig -ü- 6,861
rüerig 6,1268
rǖmig 6,926
rumplig 6,942
rumpūs(s)ig 6,943
runggelig 6,1131
rupfig -ü- 6,1215
rūschig -ǖ- 6,1474Komm.:(Bed. 1)
rūssig 6,1449
rüstig 6,1556
rutschgig 6,1863
rutschig -ü- 6,1861
rutzig I 6,1935
säugig 7,441
schabäuzelig 8,10
schǟchig 8,110
schäderig 8,192
schädig 8,181
schǟfferig 8,302
schaffig 8,343
schallig 8,538
schältig 8,718
schanig 8,793
schänzelig 8,989
scharrig 8,1104
schätterig I 8,1499
schätzig 8,1693
schëferig 8,352
schellig I 8,540 Komm.:?
schellig II 8,553
schīdig I 8,266
schieggig 8,431
schiessig I 8,1448
schiessig II 8,1450
schimpfig 8,790
schindig 8,918
schīnig 8,831
schir(r)ig 8,1182
schīssig 8,1350
schītig 8,1523
schläberig 9,6
schlāfferig -ǟ- 9,114
schlǟffig 9,118
schlahig 9,500
schlampelig 9,556
schlampig 9,559
schlamsig 9,568
schlänzig 9,610
schlappig 9,617
schlärmig 9,650
schlarpig 9,655
schlauderig 9,84
schläunig 9,570
schlaurig 9,638
schlëchthältig 2,1242
schlëckig 9,515
schleglig 9,272
schleiffig 9,148
schleikig 9,529
schleizig 9,810
schletzig 9,803
schliberig 9,7
schlīchig 9,15
schliderig 9,86
schlieffig 9,179
schlif(e)rig 9,160
schlīffig 9,157
schlinggig 9,604
schlipfig 9,628
schlirggig 9,648
schlīssig 9,690
schlitzig 9,817
schlörzig 9,662
schlotterig 9,791
schluderig 9,90
schlüderig 9,91
schlüpfig II 9,637
schmarrelig 9,969
schmatzerig 9,1036
schmatzig 9,1037
schmäuselig 9,1009
schmauslig 9,1009
schmeckig 9,911
schmelzig 9,966
schmëtterig 9,1029
schmidig 9,867
schmir(w)ig 9,996
schmöllelig 9,935
schmurrig 9,974
schmürzelig 9,1007
schnäbelig 9,1070
schnadelig 9,1075
schnaderig -ä- 9,1078
schnagerig 9,1169
schnägerlig 9,1169
schnāggig (II) 9,1178
schnäpfig 9,1254
schnappig 9,1242
schnapplig 9,1244
schnäpselig 9,1269
schnarchlig 9,1317
schnarrig 9,1273
schnärzig 9,1330
schnatterig 9,1343
schnau(w)ig 9,1371
schnäuggig 9,1183
schnausig 9,1334
schnauzig 9,1390
schnellig 9,1231
schnëtzig 9,1399
schnīdig 9,1139
schnieperig 9,1248
schnitzig 9,1422
schnopsig 9,1270
schnȫzig 9,1429
schnüfelig 9,1168
schnüfelig 9,1168
schnupfig 9,1265
schnurrig 9,1286
schnūssig 9,1338
schnūtig 9,1369
schnǖzelig 9,1440
schnūzig 9,1433
schöchlig 8,117
schodlig 8,277
schoppig 8,1027
schrīig 9,1492
schudlig 8,279
schürpfig 8,1305
schwaderig 9,1750
schwadlig 9,1751
schwalbig 9,1846
schwamp(e)lig 9,1879
schwämperig 9,1879
schwänkig 9,2013
schwänzlig 9,2047
schwappelig 9,2049
schwarblig 9,2148
schwatterig 9,2244
schwätzig 9,2262
schwauderig 9,1754
schwëbig 9,1724
schweibig 9,1732
schweiffig 9,1763
schweisselig 9,2221
schwërig 9,2131
schwettig 9,2241
schwīgig 9,1793
schwindlig 9,1956
schwingerig 9,1989
schwīnig II 9,1925
schwirmig 9,2158
schwitzig 9,2280
sēchtig 7,245
seipfelig 7,1255
sëlbständig 11,1026
sërw(e)lig 7,1338
setzig 7,1720
siedig 7,317
singig 7,1207
sitzig 7,1785
spanischbrȫtig 5,985
sparig -ä- 10,410
sper(r)ig 10,442Komm.:+ Zssen
sperzig 10,508
spickig 10,100
spiderig 10,52
spīg(g)elig 10,58
spilig 10,189
spinnig 10,329
spriessig 10,945
springig 10,907
sprudlig 10,857
sprützig (II) 10,1005
spürig 10,488Komm.:+ Abl.
stagg(e)lig 10,1553
stämpfig 11,490
ständig 11,1038
stǟnig 11,753
star(r)ig -ä- 11,1204
starzig 11,1550
statzgig 11,1923
stëchig 10,1283
stëgerig 10,1508
stëlig 11,221
stellig 11,199Komm.:+ Zssen
stimmig 11,428Komm.:+ Zssen
stinkig 11,1140
stir(r)ig 11,1215
stolperig 11,339
stopfig 11,1172
stȫssig 11,1657
stötzig (I) 11,1873
stotzig 11,1873
strablig 11,1925
sträblig 11,1925
strǟssig 11,2368Komm.:(nur Adv.)
strauffig 11,2128
strītig 11,2406
stroblig 11,1931
strodlig 11,2052
strolchig 11,2241
strolig 11,2233
strotzig 11,2470
strūbūsselig 11,1944
strud(e)lig -ü- 11,2054
strüelig 11,2240
struflig 11,2144
strumpfig 11,2284
strūssig -ǖ- 11,2384
strüttig 11,2415
stümpfig 11,493
stūnig -ǖ- 11,956
stupfig -ü- 11,1189
stǖrig 11,1376
sturnig 11,1547
stürnig 11,1547
stǖssig 11,1661
sǖ(w)elig 7,1515
suechig -üe- 7,233
süffig 7,359
sünggelig 7,1209
sǖrelig 7,1285
sürmig 7,1330
sürmlig 7,1331
surrig 7,1293
tabäkelig 12,60
tǟggelig 12,1141
tammelig 12,1788
tampig 12,1886
tänterlig 13,818
tänzelig 13,909
tanzig -ä- 13,907
tǟpelig 13,923
tāpig 13,922
tappig 13,930
tapplig 13,931
tǟstig 13,1976
tätschlig 13,2163
tatterig 13,2055
taubelig -äup- 12,88
täubig 12,103
tedelig 12,458
tobig 12,127
tȫnig 13,227Komm.:+ Zssen
tōtelig -ȫ- 12,483
tötschig 13,2174
tötterlig 13,2081
trabig 14,51
träbig 14,52
trächtig II 14,317
tralpig 14,968
tränkig 14,1157Komm.:(Bed. a)
trätschig 14,1558
trätschlig 14,1559
trätzelig 14,1667
trëttig 14,1492Komm.:(Bed. 1)
trībig 14,166
tribig 14,181
trieffig I 14,400
trieffig II 14,401
trinkig 14,1183
triⁿsig 14,1227
trōlig 14,904
trȫlig 14,931
trollig 14,936Komm.:(Bed. 1)
tropfig 14,1277
trottig 14,1533
trüe(i)jig 14,724
trümpelig 14,1052
trumpig -ü- 14,1051
trūʷig 14,1621
trüⁿsig 14,1230
tschāggig 14,1708
tschippūserig 14,1765
tschuntlig 14,1755
tschūpig 14,1776Komm.:(Bed. b)
tuckig 12,1277
tüechtig II (d-) 12,429
tüeig 13,460
tüenelig 13,460
tüftelig 12,744
tummlig 12,1865
turstig II 13,1689
tǖschig 13,1964
tusmig 13,1851
tǖsselig 13,1825
tütschig 13,2192
u(n)hältig 2,1242
u(n)hëllig 2,1142Komm.:+ Zssen
u(n)schluckig 9,540
u(n)stil(l)ig 11,274
u(n)tȫdig -t- 12,490
übeltröuʷig 14,1621
übereinstimmig 11,422
überginnig 2,329
überstellig 11,144
überstellig 11,144Komm.:+ Anm. ‚-stelles‘ (-ig im Wechsel mit Stamm -ja)
überstützig 11,1912
überūsschwänkig 9,2012
üebig 1,62
ūfb(e)gërig 2,404
ūfbrönnig 5,627
ūfbrünnig 5,642
ūflüpfig 3,1359
ūfpfützig 5,1211
ūfreisig 6,1316
ūfrüstig 6,1550
ūfstȫssig 11,1626
unbedänkig 13,682
unersättig 7,1431
unī(n)stellig 11,161
unūssetzig 7,1678
unūssetzlich 7,1678
unverdäuwig 13,2234
unverrichtig 6,432
unzerteilig 12,1613
urbietig 4,1881
ūsrichtig 6,425
ūsschänzig 8,989
ūsspilig 10,184
ūsstellig 11,165
verdienig 13,177
verirrig 1,410
verminnig 4,315
vernüegig 4,701
verschlündig 9,577
vertueig -üe- 13,418
vilmanglig 4,328
vollleisten 3,1471Komm.:voll-leistig
vorbetrachtig 14,314
vorstēig 11,684
widerrüeffig 6,712
wolhabig 2,928
woltrūʷig 14,1621
zesamensträngig 11,2305
zipfeltrüllig 14,959
zuedienig 13,193
zuemachig 4,49
zuerǟtig 6,1616
zueredig 6,576
zuerītig 6,1694
zueständig 11,1034
zweidǖtig 13,2109
  4.3.2.15.5. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -ig: Ableitungen vom Ptc. (Präs. oder Prät.)
g(e)stabetig 10,1050Komm.:(vgl. 1.2. Anlautserweiterung)
g(e)stabletig 10,1055
übertǟnig 13,102
  4.3.2.15.6. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -ig: -erig
dönst(äg)erig 12,1049
druckerig 14,837
fīndrātig 14,1447Komm.:(vgl. drātig XIV,1146)
frīterig 12,860Komm.:frī-tägerig
g(e)späserig 10,519Komm.:(spässerig)
g(e)staberig 10,1052
hütmittägerig 12,948
samstägeri(g) 12,1008
springerig 10,906
tänzerig 13,909
tipferig 13,977
träumerig 14,989
zīstägerig 12,1067
  4.3.2.15.7. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -ig: Erweiterung mit -ig (s. auch mehrfaches Suffix)
a(n)dänkig 13,638
a(n)gedänkig 13,640
abächtig 1,33
āberig 1,40
abschweiffig 9,1763
alberig 1,210
alleinig 1,275
anderig 1,311
apartig 1,361
b(e)sund(e)rig 7,1149
bärig (I) 4,1435
barzetig 4,1637
bisig 4,1700Komm.:(Adv.)
blackig 5,54
blindig 5,113
blōssig -ȫ- 5,159
bluetrunsig -ü- 6,1155
blutscheⁿdig 5,236
blüttig 5,218
borzetig 4,1643
brackig 5,559Komm.:?
breitscheissig 8,1325
busperig 4,1776
chīsterig 3,545
chögig 3,186Komm.:vgl. Anm.
chrankig 3,835
chuelig 3,214
chūmig 3,288
därst därstig 13,1682
ei(n)äugg(ig) 1,139
ei(n)fältig 1,818
ei(n)hell(ig) 2,1140
ei(n)schir(r) 8,1144
eignig 1,146
engächs 1,75
engstig 1,340
ër(n)stig 1,466
fërn 1,1019
finsterig 1,874
flämschig 1,1199
flǟtig 1,1227
frattig 1,1337
fruetig -üe- 1,1340Komm.:(vgl. Anm. zu un-fruet I,1340)
füechtig 1,670
g(e)heidig 2,985
g(e)heiig I 2,851
g(e)heiselig 2,1688
g(e)hǖrig 2,1588
g(e)lūsterig 3,1480
g(e)ramig 6,895
g(e)rëchtig 6,230
g(e)rëchtsig 6,237
g(e)redig 6,519
g(e)schīdig 8,265
g(e)schmachtig 9,848
g(e)schmarxig 9,996
g(e)schmeiderig 9,852
g(e)schmuechtig 9,851
g(e)schnäp(p)erig 9,1246
g(e)schnauperig 9,1246
gängig 2,361
garig 2,398
geilig 2,211
gilbig 2,296
glänzig 2,639Komm.:?
glīchig 2,602
grimmig (I) 2,734
groblōs 3,1429Komm.:groblōsig
gruenig 2,756
grūsamig 2,812
guetig 2,555
gusper(ig) 2,483
halbig 2,1171
hǟlig 2,1131
hartbeissig 4,1681
heis(e)ram 2,1688
heisel 2,1687
heister 2,1764
hëllig 2,1139
helserig 2,1215
hërzlōs(ig) 3,1430
hilwig 2,1244
hinde(r)ruggs(n)ig 6,790
hunger(s)tōd 12,481
ī(n)dänkig 13,639
keierig 2,851
keinig 3,319
lǟw -ā- 3,1538
lūtbrächtig 5,394
magerlüen(ig) 3,1296
malāderig 4,166
malz(ig) 4,166
mauchig -äu- 4,57
mauggelig 4,121
meineidig 1,93
meisterlōsig 3,1431
mël(ch)ig 4,193
mithinnig 2,1350Komm.:vgl.
mollig I 4,173
möschig I 4,504
mǖchig 4,63
müechtig 4,71
muetlōsig 3,1432
munggelig 4,332
mütsch 4,604
mutt 4,570
mutzig 4,621
nǟchstig 4,641
nächtig I 4,663
nackeⁿt 4,713
nǟhig 4,641
nǖtg(e)rëchts(ig) 6,230
nǖtguets(ig) 2,546
nǖtnutzig 4,889
nǖtrëchtsig 6,237
obig 1,54Komm.:vgl.; (Adv.)
off(eⁿ) 1,113
plǖg(g)ig 5,42
rǟchig I 6,92
rǟchig II 6,93
rarig 6,1222Komm.:?; vgl. Anm.
rǟssig 6,1280
rëchtig 6,312
reischig 6,1462
reitig 6,587
röschig 6,1472
rōtbrächtig 5,395
rȫtschig 6,1855
rǖchig 6,191
sanftig -ä- 7,1173
sättig 7,1431
schärffig 8,1246
schëggig 8,427
schellig I 8,540 Komm.:vgl. Anm.
schërbig 8,1231
schitterig 8,1526
schlëchtig 9,67
schmälig 9,930
schnueperig 9,1252
schwärzig 9,2213
schweissrünsig 6,1155
seigerig 7,485
siechig 7,203
sīnig 7,1017
sȫdig 7,322
sövlig 1,776Komm.:vgl.
subtilig 7,97
sund(e)rig 7,1157
tanggig -ä- 13,603
timmerig -mb- 12,1810
tōd 12,471
toppig 13,947
tǖfelächtig 12,729
tǖfelhaft 12,737
tumpfig -ü- 12,1923
tüppig -u- 13,965
tuss(e)mangig -ū- 13,1850Komm.:vgl. Anm.
tūssig 13,1819Komm.:vgl.
u(n)guetsig 2,546 o.Komm.:vgl.
überal(l) 1,169Komm.:vgl. überal(l)igs
umschweiffig 9,1763
ung(e)hǖr(ig) 2,1587
ung(e)rëchtsig 6,230
ungeschlachtig 9,37
ur 1,420
urcheⁿ 1,434
ūsschweiffig 9,1763
verfluecht(l)ig 1,1164
vierg(e)egget(ig) 1,159
voll 1,779Komm.:(Bed. 9bβ)
völlig 1,785
vord(e)rig 1,998
vorig II 1,934
wītschweibig 9,1732
wītschweiffig 9,1763Komm.:auch IX,1759 (Schachzabelb.)
wolfeilig 1,774
  4.3.2.15.8. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -ig: flekt. Form erweitert mit -(n)ig
g(e)schmuecht 9,849
tunkel 13,710
  4.3.2.16. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -iⁿ
chrīdiⁿ 3,787
glästin 2,652
hurdin 2,1605
jǟrin 3,67
manniⁿ 4,292
vogeltrëttiⁿs 14,1493Komm.:(hierher?; vgl. Anm.)
vogeltrittiⁿ 14,1521
  4.3.2.16.1. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -iⁿ: Stoffadjj.
-farbin 1,989Komm.:vgl.
abdëchsin 12,348
affolterin 1,106
agsteini(n) 11,810
ahornin 1,161
arbiⁿ 1,421
ärzin 1,498
aspiⁿ 1,571
äuwin 1,5
bächin 4,964
bagiⁿ 4,1053
bajin 4,1100
balsambäumin 4,1243
barcheⁿtiⁿ 4,1536
bärgin 4,1549
barillin 4,1444
bärtiⁿ 4,1622
bäumiⁿ 4,1252
baumrundiⁿ 6,1039
beinin 4,1307
beinschrōtin 9,1699
belzi(n) 4,1226
berwerīn 4,1637
binziⁿ 4,1412
birchig 4,1537
blëchig 5,8Komm.:blëchiⁿ
Bluetruet(eⁿ) 6,1836Komm.:bluetrüetiⁿs
bluetsteinin 11,875
böcki(n) 4,1137
brȫtin 5,991
brǖschiⁿ 5,830
būchbaumiⁿ 4,1243
buchsbäumiⁿ 4,1243
buchsiⁿ 4,1000
buebensammetin 7,941
buechiⁿ 4,984
buratin 4,1528
bursatin 4,1606
bǖschin 4,1769
caffin 3,159
Calamander 3,193Komm.:calamanderin
chachliⁿ 3,120
chälberiⁿ 3,225
chërniⁿ 3,468
chienin 3,320
chirsbäumiⁿ 4,1239
Chnöpfiⁿs 3,754Komm.:chnöpfiⁿ
chöltschin 3,247
chriesiⁿ 3,484
chüderiⁿ 3,154
chüejin 3,98
chüpferiⁿ 3,419
damasti(n) 12,1791
diamantīn 12,33
dicktüechiⁿ 12,331
dinklin 13,687
dornin -ö- 13,1644
drātiⁿ -ǟ- 14,1447
drëckiⁿ 14,770
drilchiⁿ 14,965
drogetin 14,660
ebheuwin 2,1816
edeltüechiⁿ 12,265
eichbäumin 4,1234
eichiⁿ 1,73
eige(n)tüechiⁿ 12,265
eijeⁿtänⁿiⁿ 13,65
elzenbäumin 4,1234
engelsatiⁿ 7,1433
entliⁿ 1,356
ërdiⁿ 1,437
ēri(n) 1,399
erli(n) 1,451
eschiⁿ 1,568
fädin 1,676
fēchin 1,643
fëderreitiⁿ 6,1663
fëlwin 1,822
fisi(n) 1,1080
flächsiⁿ 1,1165
fladerin 1,1170
flasaderin 1,1210
fleischin 1,1224
florētsīdiⁿ 7,307
flörin 1,1206
fochenzin 1,655
forchin 1,992
frīburgtuechin 12,311
füchsin 1,660
fǖrin 1,951Komm.:vgl.
g(e)schir(r)iⁿ 8,1182
gaderelliⁿ 2,121
Gallis 2,206Komm.:vgl.
galzin 2,296
gänsiⁿ 2,375
gärni(n) 2,426
geissiⁿ 2,465
girstiⁿ 2,432
gitziⁿ 2,579
glesiⁿ 2,647
goggiⁿ 2,177
grāwtuechin 12,285
grepiⁿ 2,788
guettuechig -tuechin 12,284
guldiⁿ 2,227
häb(e)riⁿ 2,936
hageldörnin 13,1634
hagendornin 13,1635
halblīnig 3,1284Komm.:halblīniⁿ
halbtüechin 12,287
hanfiⁿ 2,1439
hǟrin 2,1513
harnischblëtzin 5,277
harressin 2,1516
harztuechiⁿ 12,295
häsiⁿ 2,1670
hasliⁿ 2,1677
heilböckin 4,1130
hëlfenbeinin 4,1300
hërdiⁿ 2,1602
heuwin 2,1822
holderin -ö- 2,1190
hölziⁿ 2,1266
hörniⁿ 2,1630
hüeneriⁿ 2,1378
hürnin 2,1632Komm.:vgl.
hūstuechig -tuechiⁿ -üe- 12,296
īgin 1,149
Ilm 1,193Komm.:‚kein illmis.‘ 1571, Gl Bergw.-Ordn. (I,193M.)
irchin 1,434
īsi(n) 1,547
īʷiⁿ 1,613
kamelotti(n) 3,248
kammertüechin 12,299
kastrīn 3,541
kǟtin 3,559
krallin 3,809
krōnrassin 6,1284
kürbsin 3,457
landtuechiⁿ -üe- 12,305
lānin 3,1282
lauberbäumin 4,1240
lëderiⁿ 3,1074
leimiⁿ 3,1268
lindbastiⁿ 4,1781
lindbäumiⁿ 4,1241
lindiⁿ 3,1320
līniⁿ 3,1284
lōrtannin -ä- 13,69
lüntschiⁿ 3,1321
macheierin 4,56
magöllin 4,104
mansestriⁿ 4,335
Marderchëleⁿ 3,199Komm.:marderchëlin
märderin 4,396
margīnin 4,403
marmern 4,418Komm.:?
mätziⁿ 4,613
Melgeⁿ II 4,212Komm.:mailgiⁿ
mëlʷbaumiⁿ 4,1242
milchiⁿ 4,206
mȫrin 4,379
morin 4,381
möschg(iⁿ) 4,504
möschiⁿ 4,506
mueterin 4,596
multummiⁿ 4,184
nördlingtuechin 12,306
papīriⁿ 4,1417
pergamëntiⁿ 4,1566
përsiēniⁿ 4,1599
pfǟ(u)win 5,1205
plüschin 5,162
porzelāniⁿ 4,1644
purperlin 4,1599
ratīniⁿ 6,1629
rëckholterin 2,1189
rēhin 6,105
rinderiⁿ 6,1036
rindiⁿ 6,1036
rīstiⁿ 6,1516
roggiⁿ 6,774
rȫrin 6,1241
rōrstäbin 10,1045
Rȫselin 6,1406Komm.:(nur Subst.)
rōsīin 6,1406
rössin 6,1439
rōtbärgin 4,1548
rōttannig -tanniⁿ 13,73
rubīniⁿ 6,76
saijetīn 7,593
salzin 7,899
sametiⁿ 7,941
sand(e)lin 7,1116
särīⁿ 7,1263
satängtürggiⁿ 13,1587
schāf(f)lëderiⁿ 3,1073
schǟffiⁿ 8,302
scham(e)lotin 8,766
scharlachin 8,1259
schätteriⁿ 8,1501
schaubiⁿ -äu- 8,36
schersiⁿ 8,1305
Schillertaffet 12,548Komm.:schiller-,taffet(in)‘ XII,549
schindlin 8,925
schinin 8,838
schmälziⁿ 9,958
schoggelādiⁿ 8,432
schueffin 8,396Komm.:vgl.
schǖfeliⁿ 8,393
schürleziⁿ 8,1269
schwarzdör(n)iⁿ 13,1641
schwarztuechin 12,328
schwëbelin 9,1728
schwëlchiⁿ 9,1847
schwīnbergin 4,1549
schwīniⁿ 9,1907
sīdenrupfin 6,1204
sīdiⁿ 7,308
sigewīiⁿ 7,508
silberdrātin 14,1445
silberiⁿ 7,842
simelōriⁿ -ȫ- 7,956
simlin 7,955
steiniⁿ 11,937
stierin 11,1239
strau(w)i(n) -äu- 11,2440
stumpe(n)sīdiⁿ 7,308
stüpflin 11,1191
stuppiⁿ -ü- 11,1150
sturziⁿ -ü- 11,1567
subtilin 7,97
sǖwin 7,1516
taffet -iⁿ -ig 12,549Komm.:taffetiⁿ
tǟli(n) 12,1398
tannfüechtin 1,668
tanniⁿ -ä- 13,81
tāschetin 13,1857
tërzenëllin 13,1714
toppelsteinin 11,903
trōsliⁿ 14,1320
trōsniⁿ 14,1320
tuechiⁿ -üe- 12,339Komm.:+ Zss.
tuf(f)steinin 11,900
tulliⁿ 12,1698
urferi(n) 1,445
urspunniⁿ 10,340
vierdrātin 14,1443
vierstrichiⁿ 11,2041
wībe(r)völchin 1,805Komm.:vgl.
wiflingtuechin 12,333
wīsstanniⁿ -ä- 13,78
ziegeldächin 12,187
zūnsparrin 10,419
  4.3.2.17. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -is, präd.
sturmis 11,1501
  4.3.2.18. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -isch
a(n)gränzisch 2,786
a(n)hängisch 2,1448
a(n)schämerisch 8,758
aberhäm(i)sch 1,41
abnëmerisch 4,734
äbtisch 1,64
alamōdisch 4,87
älb(i)sch (I) 1,186
älb(i)sch (II) 1,212
alefänzisch 1,172
altchöpfisch 3,418
altfränkisch 1,1309
altvätlisch 1,1132
altvättisch 1,1132
anklëbisch 3,613
antiquitätisch 1,350
appelönisch 1,362
ärgernüssisch 1,446
autoritätisch 1,590
aventǖrisch 1,105
bābisch 4,919
bǟpstisch 4,1428
bar(i)sch 4,1434
bar(r)häm(mi)sch 2,1271
bargäuggisch 2,174
bestialisch 4,1793
bīggisch 4,1080
bilderisch 4,1200
birgisch 4,1573
blitzisch 5,295
bōlisch 4,1179
bompagäggisch 4,1262
brieggerisch 5,533
büebisch 4,947
bumperjǟggisch 3,25
bündisch 4,1367
bundsgenössisch 4,825
burgundisch 4,1588
chaiserisch 3,515
chäpperisch 3,404
cheglisch 3,183
cheibisch 3,105
chlē(w)bletterisch 5,188
chlei(n)hēr(isch) 2,1555
chnöpfisch 3,754
chnūpisch 3,746
chogisch 3,185
chuedrëckisch 14,753
conterfetisch 3,376
dämisch 12,1798
darstellisch 11,196
dēwerisch 13,2238
dēwisch 13,2238
diebisch 12,115
dommerisch 12,1817
dörffisch 13,1511
dörplisch 13,1679
duggeⁿmūserisch 4,480
ē(w)brüchisch 5,381
eg(g)iwōggisch 1,160
einisch 1,283
empȫrisch 4,1510
englisch I 1,335
englisch II 1,336
erbärmisch 4,1595
erbrëcherig 5,331Komm.:erbrëcherisch
ēre(n)ruerisch 6,1248
erzisch 1,498
fagüngglerisch 1,686
fartalisch 1,1037
fatalisch 1,1126
faukisch 1,726
fëchtpössisch 4,1733
fëtzeⁿfänderisch 1,832
fī(e)ndisch 1,846
finessisch 1,837
flattier(er)isch 1,1226
frankrīchisch 1,1310
frankrīchisch 6,158
fransisch 1,1311
franzȫsisch 1,1313
frätzisch 1,1343
fräuʷisch 1,1254
fü(n)förtisch 1,488
fuerisch 1,976
g(e)füd(i)sch 1,683
g(e)hī(j)ig 2,1111Komm.:gehīerisch
g(e)rëgnerisch 6,732
g(e)schleikisch 9,529
g(e)schnäpperisch 9,1246
g(e)stirnisch 11,1545
gäbisch 2,65
galgisch 2,232
galpisch 2,234
gamperisch 2,311
gappisch 2,388
gaucherisch 2,108
gauchisch -äu- 2,108
gauchlisch 2,108
gaug(g)lerisch 2,172
gäupisch 2,388
gilgisch 2,232
gȫggisch 2,178
gōpisch 2,389
gȫpisch 2,389
gottschändisch 8,900
götzisch 2,582
grämpig 2,739Komm.:grämpisch (letzter Beleg)
gravitētisch 2,708
grētisch 2,826
griesgrämmisch 2,732
grindisch 2,769
grob(i)jänisch 2,690
grobǟnisch 2,690
grützisch 2,841
gǖdisch 2,125
gugelfuerisch 1,972
gümpisch 2,315
güntisch 2,384
häderisch 2,983
hauptmännisch 4,262
häxisch 2,1829
hecherantisch 2,970
heckerisch 2,1118
hēgerisch 2,1084
heglisch 2,1084
heidisch 2,987
heidnisch 2,987
heidūggisch 2,991
heimisch 2,1286
heirisch 2,1568
hellialisch 2,1138
hellisch 2,1138
her(r)isch 2,1552
hewisch 2,1822
himmlisch 2,1295
hinderredisch 6,567
höfisch 2,1041
holhüppeⁿ 2,1489Komm.:holhüppisch
holzböckisch 4,1130
hȫnisch 2,1367
huerisch -üe- 2,1591
hündisch 2,1436
hundsfüdisch 1,682
hǖrāterisch 6,1587
hūserisch 2,1744
ī(n)bildisch 4,1201
idëntisch 1,95
inländisch 3,1312Komm.:+ Zssen
innerländisch 3,1312
innrȫdisch 6,598
irdisch 1,437
irrisch 1,410
jäger(i)sch 3,21
jägisch 3,22
jǟnisch 3,45
kalfakterisch 3,197
kalvinisch 3,238
kanzlīisch 3,379
katolisch 3,561
kilchenbrängisch 5,689
kindbettisch 4,1822
kindsverderberisch 13,1432
kriegisch 3,799
kriminalisch 3,820
küeferisch 3,179
küeg(e)hī(j)erisch 2,1111
küttisch 3,572
lachsnerisch 3,1046
lāmisch 3,1264
länderisch 3,1311
läpperisch 3,1351
latīnisch 3,1485
leonisch 3,950
liebergöttisch 2,523
lökisch 3,1231
löpisch 3,1352
luederisch 3,1106
lümpisch 3,1282
lünd(i)sch 3,1320
lǖnisch 3,1295
lutherisch 3,1518
ma(j)estētisch 4,136
majörisch 4,137
malefizisch 4,167
männisch 4,293
merancholisch 4,375
merisch 4,375
mëssisch 4,450
millionisch -ö- 4,171
misstrūʷisch -ǖ- 14,1619
mittnächtig 4,656Komm.:mittnächtisch
mitttägisch 12,948
mordialisch 4,397
munggisch 4,333
muskatisch 4,509
nā(ch)süecherisch 7,235
nā(ch)süechig 7,234Komm.:nā(ch)süechisch
närr(i)sch 4,785
noggisch -ö- 4,710
nuggedētisch 4,711
nuggisch 4,711
nundedienisch 12,34
oberländisch 3,1300
ȫstrīchisch 6,158
partīisch 4,1625
pensionisch -ö- 4,1395
pestilënzisch 4,1792
pfäffisch 5,1064
pflëgmātisch 5,1243
phantastisch 1,875
pläpp(i)sch 5,128
pöchisch 4,972
podegränisch 4,1020
polǟggisch 4,1181
politisch 4,1184
pompalūsisch 4,1263
pompōsisch -ȫ- 4,1262
pössisch 4,1735
prachtisch 5,392
praktisch 5,574
prängisch 5,690
predierisch 5,408
predierisch 5,408
predigisch 5,408
pröbisch 5,306
propertētisch 5,773
prozedierisch 5,1042
prǖssisch 5,817
pumpernǟggisch 4,702
pūränisch 4,1524
pǖrisch 4,1527
rabauzisch 4,1979
raggerisch 6,767
raggisch 6,767
räpautisch 6,1189
rätzisch 6,1920
rau(w)ǟnisch 6,1870Komm.:vgl. Anm.
räubisch I -au- 6,36
raxerisch 6,1913
rederisch 6,577
regierisch 6,737
reputaziönisch 6,1191
rewoltisch 6,1876
riffianisch 6,672
rīterisch 6,1707
romānisch 6,914
rȫmisch 6,914
rotterisch 6,1792
rottierisch 6,1793
rottisch 6,1793
rüdisch 6,628
rufisch 6,671
rumōrisch -ö- 6,929
russisch 6,1447
sächsisch 7,239
sakramëntisch 7,660
sakrilegisch 7,660
salnitrisch 7,868
schalusīisch 8,556
schätzelisch 8,1673
schelmisch 8,708
schelmsisch 8,709Komm.:vgl. Anm.
schiffisch 8,376
schluderisch 9,90
schlufisch 9,184
schlūraffisch 1,102
schmeichlerisch 9,846
schmǖchlisch 9,847
schnāggisch -ä- 9,1174
schnäppisch 9,1246
schnäuggisch 9,1183
schottisch 8,1528
schrīerisch 9,1492
schuelerisch 8,634
schützisch 8,1748
schwǟb(i)sch 9,1716
schwëbelisch 9,1728
schwīzerisch 9,2273
schwīzisch 9,2273
sëgnerisch 7,471
sëktisch 7,686
sennisch 7,1007
setzisch 7,1720
simpātisch 7,991
skorpiōnisch 10,13
soläm(n)isch 7,782
soldātisch -ǟ- 7,856
soveränisch 7,344
spilerisch 10,189
spöttisch 10,629
spottredisch 6,539
sprëcherisch 10,822
stämperisch 11,446
ständisch 11,1039
stātisch 11,1675
statistisch 11,1816
stërnisch 11,1539
stettisch 11,1815
stiftisch 10,1477
stockisch -ö- 10,1782
storisch 11,1249
stȫrisch 11,1274
störnisch 11,1546
störrisch 11,1247
strālisch 11,2215
stündelerisch 11,1082
stürmisch 11,1520
sǖ(w)isch 7,1516
sultanisch 7,879
sundertrūtisch 14,1549
süppisch 7,1254
sūrniblisch 4,633
sürrisch 7,1293
taliǟnisch -ö- 12,1393
täppisch 13,933
täubisch 12,103
täufferisch 12,599
täuffisch 12,600
telegrafisch 12,1439
testamëntisch 13,1992
tierisch 13,1236
tirannisch 13,1206
töchterisch 12,423
tokterisch 12,1300
tölpisch 12,1759
tȫrisch 13,1253
tragȫdisch 14,612
trimächtisch 14,999
trȫlerisch 14,929Komm.:-(er)isch
trüllerisch 14,957Komm.:-(er)isch
trüllisch 14,960
tschinggisch 14,1750
tǖbisch 12,147
tuckisch -ü- 12,1282
tǖf(e)lisch 12,738
tǖggerisch 12,1200
tumultisch 12,1869
tumultuārisch 12,1869
türggisch 13,1588
türmisch 13,1617
u(n)tǖflisch 12,714
übersēwisch 7,1485
ūfb(e)gërisch 2,404
ūfbrünnerisch 5,642
ūflüpfisch 3,1359
ūfrüerisch 6,1247
ūfrützisch 6,1935
ūfsetzisch 7,1538
umeⁿträgisch 14,492
underländisch 3,1300Komm.:+ Zssen
ungerisch 1,337
ūsbündisch 4,1360
ūsfüereⁿ 1,980Komm.:(Bed. 2 am Schluss, ūsfüerisch)
ūsg(e)lächerisch 3,1003
ūsmacherisch 4,46
ūsrichterisch 6,425
ussrȫdisch 6,599
verböustisch 4,1396
verdalisch 12,1395
verdammtisch 12,1794
verfüerisch 1,983
verleiderisch 3,1085
vermalisch 1,1015
verrǟterisch 6,1604
verschwändisch 9,1946
verspöttisch 10,625
vertueisch 13,419
vertuenderisch 13,419
waggeⁿtalerisch 12,1336
wëttermǟnisch 4,239
widersinnisch 7,1075
widertäufferisch 12,575
widertäuffisch 12,564
zuemachisch 4,49
zwitrachtisch 14,299
  4.3.2.18.1. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -isch: Erweiterung mit -isch
bar(i)sch 4,1434
blǟwisch 5,247
blindisch 5,113
malāder 4,166
rabiatisch 6,12
räuwisch 6,1871
rīnisch 6,998
verrecktisch 6,812 o.
  4.3.2.18.2. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -isch: Synk. > -sch
aberhäm(i)sch 1,41
abländsch 1,42
älb(i)sch (I) 1,186
älb(i)sch (II) 1,212
altfränkisch 1,1309
aventǖrisch 1,105
b(e)händsch 2,1408
bar(i)sch 4,1434
bar(r)hämmig bä- 2,1271Komm.:bar(r)-hämsch
barȫsch 4,1446Komm.:?
bilderisch 4,1200
bȫmsch 4,1268
brabänt(i)sch 5,303
brüpsch 5,774
cheibisch 3,105Komm.:(Bed. 1)
chindisch 3,350
chögsch 3,186 M.Komm.:(unter chȫg, Bed. 2a)
chöltsch Ch- 3,246
chriem(p)sch 3,825
famsch 1,828
fëttisch 1,1133
finsch 1,871Komm.:?
fīntsch 1,876
flämsch 1,1199
fremdisch 1,1300
g(e)füd(i)sch 1,683
g(e)hī(j)ig 2,1111Komm.:gheiersch
g(e)nürr(i)sch 4,787
gängsch 2,369
gȫpisch 2,389
gruensch 2,784
halärsch 2,1129
heimisch 2,1286
hellersch 2,1138
her(r)isch 2,1552
hewisch 2,1822
hȫnisch 2,1367
hȫsch 2,1759
hübsch 2,964
hündisch 2,1436
hünsch 2,1475
jäger(i)sch 3,21
jägsch 3,22
kimsch 3,308Komm.:?
kriegisch 3,799
Lämpersch 3,1278Komm.:vgl.
liemsch 3,1270
lȫntsch 3,1345
löusch 3,1461
lǖbsch 3,998
lünd(i)sch 3,1320
mägersch 4,103
müggerisch 4,143
mürwisch 4,431
närr(i)sch 4,785
nürrsch 4,791
pläpp(i)sch 5,128
pöchisch 4,972
pǖrisch 4,1527
ramsch -ā- 6,959Komm.:?
räubisch II 6,37
rausch 6,1462Komm.:?
räuwisch 6,1871
reisch 6,1462
rīnisch 6,998
ritterisch 6,1720
rȫtsch 6,1854Komm.:?
rüggeⁿbräntsch 5,760
rumōrisch -ö- 6,929
tülsch 12,1761
ūflüpfersch 3,1359
ūfrützisch 6,1935
vogelbrëntsch 5,760
  4.3.2.19. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -lacht, -lëcht, -locht (vgl. -acht usw., -licht)
a(n)lecht 1,260
altlecht 1,206
bitterlacht -ä- 4,1857
bitzelacht(ig) 4,1987
blāwlëcht(ig) 5,245
bleichlacht 5,8
blinzlächt 5,125
blȫdlëcht 5,29
bluttlacht 5,217
böllelëcht 4,1174
bȫslëcht 4,1727
breitlëcht 5,923
brū(n)lëcht 5,650
chalblocht 3,224Komm.:chalblëcht
chaltlächt 3,242
chlei(n)lëcht 3,654
chlotzlächt 3,708
chranklächt 3,835
chüllecht 3,215
dicklacht 12,1273
dörplachtig -lächt 13,1678
dünnlacht 13,289
feisslächt 1,1074
finsterlächt(ig) 1,874
frīlecht 1,1268
g(e)radlëcht(ig) 6,516
g(e)ringlëcht(ig) 6,1068
gäuggelhaft 2,174Komm.:gäuggellocht
gemeinlëcht 4,308
glīchlecht(ig) 2,602
graffelocht 2,708
gräubeⁿlächt(ig) 2,687
grāwlacht(ig) 2,833
groblacht(ig) -ä- 2,690
grōsslacht 2,806
grōssschänklächt 8,971
grüenlacht 2,756
haupt(l)ocht 2,1501
heiterlocht 2,1771
herrschlächt(ig) 2,1636
hertlecht 2,1647
hōchlecht -ȫ- 2,978
hotzelacht(ig) 2,1836
hübschlacht 2,968
junglachtig 3,48
kecklëcht 3,123
klinglecht 3,658
knöpflecht 3,754
knopflocht 3,754
langlëcht -ä- 3,1335
lāwlëcht 3,1539
leidlacht 3,1086
līslächt 3,1423
lodlächt 3,1100
lūterlëcht 3,1516
magerlächt 4,103
munterlëcht 4,345
nasslacht 4,793
niblacht 4,634
nüechtelëcht 4,71
rǟmlëcht 6,889
rau(w)lëcht 6,1871
rëgeⁿlëcht 6,728
ringlacht(ig) 6,1071
ripplocht 6,1196
rȫsenlëcht 6,1406
rȫslëcht 6,1406
röslecht 6,1446
rōtlacht(ig) 6,1773
rȫtlich 6,1784Komm.:rȫtlëcht
rūchlacht(ig) 6,187
ruesslëcht 6,1458
rumpflëcht 6,952
rundlachtig 6,1048Komm.:rundlëcht
salwlocht 7,879
schamlocht(ig) -ä- 8,765
schäutelocht 8,1501
schelmlocht 8,709
schëlwlächt 8,755
schërblächt 8,1235
schīblächt 8,65
schlaulacht 9,1
schȫnlächt(ig) 8,874
schottlächt 8,1529
schwǟrlächt(ig) 9,2090
schwarzlacht 9,2210
spātlacht -ǟ- 10,598
spätzlecht 10,658
spottlächt 10,625
strūchlë(ch)t 11,2043
strupfelocht 11,2323
sūberlächt 7,86
süesslacht -ä- 7,1411
sūrlacht -ä- 7,1284
tanggelocht 13,602
tärrnolocht 13,1014
togelächt 12,1131
trauffenlächtig 14,359
troch(eⁿ)lächt(ig) 14,271
tröpflächt 14,1279
trüeblacht -ä- 14,237
tschampelocht 14,1736
tschängglocht 14,1749Komm.:(vgl. syn. ge-tschängglet XIV,1749)
tschänterlocht 14,1754
tummlacht -lächt(ig) 12,1855
tüpflächt 13,990
  4.3.2.20. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -lich (vgl. -eⁿlich)
a(n)fänglich 1,861
a(n)reislich 6,1320
a(n)reizlich 6,1925
a(n)rüerlich 6,1263
a(n)schau(w)lich 8,1613
a(n)sëh(en)lich 7,561
ablȫslich 3,1437
absaglich -ä- 7,422Komm.:+ Zssen
abscheidlich 8,204
abschläglich 9,201
abschǖchlich 8,140
absunderlich 7,1154
abtlich 1,64
abträglich 14,480
ächtlich 1,81
adelich 1,85
afflich 1,102
akkordierlich 1,164
alllich 1,170
ammali(ch) 1,214
andǟchtiglich 12,360Komm.:(präd.)
angstli(ch) ä- 1,339
appetītlich 1,362
ärgerlich 1,446
ärgstlich 1,450
armüetlich 1,458
artlich 1,478
augenschīnlich 8,808
aventǖrlich 1,105
b(e)chenntlich 3,375
b(e)hüetlich 2,1797
b(e)lachlich 3,1003
b(e)nüeglich 4,701
b(e)rüerlich 6,1267
b(e)schetzlich 8,1687Komm.:!
b(e)schiesslich 8,1422
b(e)schīnlich 8,830
b(e)schutzlich 8,1723
b(e)schwārlich -ǟ- 9,2078
bärlich 4,1435
bärmiglich 4,1596
bärmlich 4,1596
bedāchtlich -ǟ- 12,367
bedänkli(ch) 13,682
bedinglich 13,586
bedingtlich 13,586
bedörflich 13,1539
bedräuwlich 14,1585
bedunklich 13,699
bedǖtlich 13,2107
befindlich 1,849
begirlich 2,407
beschëhenlich 8,441
beschliesslich 9,719
besitzlich 7,1781
besorglich 7,1318
besserlich 4,1679
beständlich 11,1019
bestrǟfflich 11,2117
bestutzlichen -ü- 11,1895Komm.:bestutzlich (so zu lesen statt ‚bestutzlichen‘)
betastlich 13,1980
betrachtlich -ä- 14,312
betrieglich 14,625
betroglich 14,624
betrüebtlich 14,236
betruglich 14,664
betrūrlich 14,1290
betūrlich 13,1311
billi(ch) 4,1167
bislich 4,1702
bīständlich 11,1024
bītäglich 12,955
bitterlich 4,1857
bittlich 4,1854
blīblich 5,5
blȫss(e)li(ch) 5,159
blötz(e)lich 5,295
borlich 4,1509
brëstlich 5,855
brieflich 5,501
brǖchli(ch) 5,366
brüederlich 5,426
buechstäblich 10,1042
bundstäglich 12,960
burgerlich -ü- 4,1585
busperlich 4,1777
chaiserlich 3,515
channtlich 3,371
chindlich 3,350
chläglich 3,638
chlūberlich -ǖ- 3,621
chlupflig 3,684Komm.:(Bed. 2, chlupflich)
chommlich 3,285
chostli(ch) -ö- 3,551
chrieglich 3,799
christeⁿlich 3,868
christlich 3,868
chüderlich 3,154
chumberlich -ü- 3,303
chundlich -ü- 3,352
dänklich 13,684
dieblich 12,115
dienlich 13,212
dienstlich 13,804
disputierlich 13,1975
donnerlich 13,260
dörfflich 13,1511
dräuwlich 14,1587
dringlich 14,1123
dǖtlich 13,2110
e(n)tsetzli(ch) 7,1671
ëbeⁿlich 1,45
ei(n)ȫdlich 1,97
eidli(ch) 1,94
eige(n)lich 1,146
eige(n)tlich 1,147
eigentümlich 1,148
einlich 1,283
einträchtiglich 14,292
ēlich 1,9
endli(ch) 1,317
entsitzlich 7,1765
erbärmiglich 4,1594
erbärmlich 4,1595
erbli(ch) 1,428
erbūwlich 4,1959
erdänklich 13,657
erdultlich 12,1768
ergetzlich 2,575
ergiblich 2,97
ērli(ch) 1,393
erlīdlich 3,1092
ërnstlich 1,466
erscheinlich 8,797
erschiesslich 8,1397
erschrockeⁿli(ch) 9,1613
erschutzlich -ü- 8,1710
erschwinglich 9,1985
ersinnlich 7,1059
ersorglich 7,1307
erspriesslich 10,944
erspürlich 10,486
erstattlich 11,1790
ērstgebürlich 4,1534
erstrītlich 11,2404
erstūnlich 11,951
ertraglich 14,512
fasᵗnächtlich 4,654
fēchtlich 1,646
fī(e)ndlich 1,847
findlich 1,849
fīrtäglich 12,842
förmlich 1,1017
fräuʷlich 1,1254
frävellich 1,1288Komm.:(Bed. 3)
frītäglich 12,860
frȫlich 1,1270
fründli(ch) 1,1307
füeglich 1,703
fürchterlich 1,994
fürdāchtlich -ǟ- 12,366
fürschüblich 8,72Komm.:vgl. Anm.
fürsetzlich 7,1552
fürsichtiglich 7,268Komm.:sicher Adj.?
fürträchtiglich 14,319
fürtrachtlich -ä- 14,316
fürtraglich 14,543
fürtrëff(en)lich 14,385
g(e)bietlich 4,1881
g(e)bürlich 4,1532
g(e)dänklich 13,674
g(e)frauʷenlich 1,1253
g(e)hī(j)erlich 2,1111
g(e)hī(j)ig 2,1111Komm.:geheitlich
g(e)mislich II 4,467
g(e)müetlich 4,587
g(e)nerlich 4,786
g(e)nëslich 4,805
g(e)niesslich 4,817
g(e)nislich 4,814
g(e)nüeglich 4,702
g(e)richtlich 6,343
g(e)satzlich 7,1580
g(e)setzli(ch) 7,1603
g(e)sichtiglich 7,269
g(e)sprǟchlich 10,738
g(e)trogli(ch) 14,619
g(e)turstlich 13,1692
G(e)wërfrid(eⁿ) 1,1283Komm.:gewërfridlich
gämmelich 2,298
gänggilich 2,364
gänglich 2,362
gastgerichtlich 6,354
gastlich 2,486
gattli(ch) 2,502
gäuchlich 2,108
gebirlich 4,1502
gebrëchlich 5,341
geburtlich 4,1635
gedǟchtlich 12,378
gedīhlich 12,1204
gegenberichtlich 6,323Komm.:?
gegenlich 2,145
geistli(ch) 2,492
gemeinlich 4,308
gepörlich 4,1511Komm.:?
getuchtlich 12,429
glaublich -äu- 2,589
glimpfli(ch) 2,628
glückli(ch) 2,624
gottlich -ö- 2,523
grǟschlich 2,814
grēb(e)lich 2,687
grīfflich 2,721
grittlich 2,828
groblich 2,690
grȫsslich 2,807
grüenlich 2,756
grǖs(e)li(ch) 2,809
grǖwlich 2,835
guethȫrlich 2,1580Komm.:+ Zssen
güetiglich 2,557Komm.:(Adj.?)
güetlich 2,557
günstlich 2,378
hablich -ä- 2,928
hagelich 2,1076
handlich 2,1404
hängglich 2,1453
harrlich 2,1516
harschlich 2,1634
hässlich 2,1673
hauptlich 2,1501
häuptlich 2,1501
hauptsächli(ch) 7,123
heblich 2,942
heierlich 2,855
heiklich 2,1118
heimeli(g) 2,1285
heimli(ch) 2,1287
herbërglich 4,1570
herrlich 2,1552
hërzlich 2,1662
hilflich 2,1197
hinderli(ch) 2,1419
hinderschläglich 9,236
hōchfreislich 1,1328
hōchstrǟsslich -ā- 11,2367
hōchtrag(end)lich 14,471
hȫnlich 2,1367
hüg(e)lich 2,1087
hüppelich 2,1490
hūsli(ch) -ǖ- 2,1745
hūsrǟtlich 6,1588
hūsstǖrlich 11,1335
ī(n)traglich 14,500
ieli(ch) 1,22
īli(ch) 1,179
ītellich 1,602
jǟmerlich 3,42
körperlich 3,477
künstlich 3,369
kurlich I 3,447
lächerlich 3,1003
landli(ch) 3,1306
landrëchtlich 6,289
läpperlich 3,1351
lǟsslich 3,1416
lästerlich 3,1466
läufig 3,1147Komm.:(Bed. 3, läuflich)
lëblich 3,974
leidli(ch) 3,1086
leinlich 3,1284
lëslich 3,1420
līblich 3,982
līde(n)lich 3,1092
līdenschaftlich 3,1092
līdlich 3,1093
lieblich 3,992
liederlich 3,1099
līselich 3,1423
lustlich 3,1480
mānetlich 4,238
manierlich 4,295
mannli(ch) 4,292
mǟrlich 4,362
marterlich -ä- 4,426
martlich -ä- 4,426
mäschlig 4,503
meisterli(ch) 4,537
merklich 4,409
minlich 4,315
misslich 4,467
mitttäglich 12,948
mörderlich 4,399
mordlich 4,397
müe(j)elich 4,138
mugli(ch) -ü- 4,115
mundli(ch) 4,322
musterlich 4,547
nā(ch)dänklich 13,675
nā(ch)drucklich 14,825
nā(ch)drucksamlich 14,826
nā(ch)redlich 6,568
nā(ch)sinnlich 7,1062
nā(ch)träglich 14,548
nāchbǖrlich 4,1522
nāchgedänklich 13,674
nāchrichtlich 6,320
nameⁿtlich 4,724
namlich -ä- 4,725
natürlich 4,850
nëbelich 4,633
neisslich 4,813Komm.:vgl.
nidergerichtlich 6,365
niedlich 4,675
nōbel 4,634Komm.:noblich
nōtlich -ȫ- 4,863
nǖ(w)mǟnlich 4,236
nutzlich 4,893
offenlich 1,114
orde(n)li(ch) 1,438
örtlich 1,488
passierlich 4,1660
pässlich 4,1660
përsȫnlich 4,1600
pfafflich 5,1064
pfändlich 5,1152
pfarrlich -ä- 5,1174
pfnüs(e)lig 5,1275Komm.:pfnüslich
pīnlich 4,1308
pläsierlich 5,154
plützlich 5,297
posterlich 4,1801
prachtlich 5,392
praktizierlich 5,579
prëssierli(ch) 5,788
probierlich 5,306
quästionierlich 5,1312
rātlich -ǟ- 6,1616
rëchtlich 6,317
redli(ch) 6,577
reislich 6,1327
reizlich 6,1926
reputierlich 6,1191
richlich 6,168
richterlich 6,461
richtlich 6,478
rīfflich 6,663
rīmlich 6,904
ritterlich 6,1720
rȫslich 6,1407
rȫtlich 6,1784
rucklich 6,861
ruewiglich -üe- 6,1911
rundlich 6,1048
sächenlich 7,126
sakramëntlich 7,660
sǟliglich 7,699
samentlich 7,918
samstäglich 12,1008
samtlich 7,927
satteⁿlich -ä- 7,1430
satzlich 7,1601
schabelich 8,10
schädli(ch) 8,183
schalklich 8,686
schämeⁿlich 8,765
schamlich 8,765
schandlich -ä- 8,883
scharmützierlich 8,1274
schau(w)li(ch) 8,1635
scheidlich 8,262
schenierlich 8,794
schickerlich 8,525
schickli(ch) 8,526
schidlich 8,272
schidlich 8,272
schimpflich 8,791
schīnlich 8,832
schleitlich 9,767
schliesslich 9,725
schlüsslich 9,747
schmāchlich -ǟ- 9,830
schmëckerlich 9,912
schmeiderlich 9,852
schmërzlich 9,1002
schnī(j)erlich 9,1211
schōnlich 8,865
schrëckenli(ch) 9,1615
schrīerlich 9,1492
schǖchlich 8,144
schūrlich 8,1207
schǖzeⁿlich 8,1755
schǖzli(ch) -ū- 8,1755
schwachlich -e- 9,1740
schwārlich -ǟ- 9,2085
schwärzlich 9,2214
schwesterlich 9,2235
schwīglich 9,1793
sëh(en)lich 7,584
sëlblich 7,837
sichtlich 7,270
sinnlich 7,1075
sittlich 7,1469
sorglich 7,1320
söttlich 7,1473
spǟtlich 10,598
spīslich 10,547
spottli(ch) -ö- 10,625
spriesslich 10,945
sprüchlich 10,853
standlich 11,1037
starchlich 11,1448
stǟtiglich 11,1841
stātlich 11,1676
stǟtlich 11,1842
stattlich 11,1804
stëchlich 10,1285
stërbli(ch) 11,1424
stiftlich 10,1477
stimmlich 11,428
stoberlich 10,1101
stolziglich 11,389
stolzlich -ö- 11,389
strǟffli(ch) 11,2119
stränglich 11,2307
strītbarlich(en) 11,2399
stucklich 10,1843
stumpflich -ü- 11,492
stundlich -ü- 11,1081
stutzlich -ü- 11,1899
sǖberli(ch) 7,88
sumelich 7,971
sūmlich 7,967
sunderheitli(ch) 7,1156
sündli(ch) 7,1166
sünlich 7,1091
sunnentäglich 12,1033
sǖrlich 7,1286
tadlich 12,431
tägli(ch) -lig 12,1087
talschäftlich 12,1344
tǟtlich -ā- 13,2043
tauglich 12,1099
testamëntierlich 13,1991
testamëntlich 13,1992
tierlich 13,1236
tobelich 12,123
töchterlich 12,423
tȫdemlich 12,484
tōdlich 12,483
tȫdlich 12,490
tōrlich -ȫ- 13,1249
trachtlich 14,316
traglich -ä- 14,564
trāglich 14,409
tratzlich 14,1665
trëfflich 14,388
trībenlich 14,159
trieglich 14,628
trinklich 14,1183
trochenlich 14,271
tropflich 14,1278
trōstlich -ȫ- 14,1429
trotziglich 14,1672Komm.:(Adv.)
trotzlich 14,1672
trueblich -lig 14,222
trüeblich 14,237
truglich -ü- 14,666
trumpierlich 14,1061
trūriglich 14,1294
trūrlich 14,1294
trūtlich 14,1549
trutzbarlich 14,1676
trutziglich 14,1678
trutzlich 14,1678
trūʷlich I 14,1620
trūʷlich II -ǖ- 14,1650
tuenlich 13,458
tǖfellich 12,740
tuggeⁿlich 12,1196
tummlich 12,1855
u(n)a(n)sprëchlich 10,774
u(n)b(e)griffenlich 2,719
u(n)b(e)haglich 2,1078
u(n)dinglich 13,510
u(n)fürsëhenlich 7,578
u(n)g(e)chenntlich 3,375
u(n)g(e)schaffenlich 8,326
u(n)g(e)sprëche(n)lich 10,822
u(n)g(e)staltlich 11,361
u(n)quǟmlich 5,1300
u(n)schameⁿlich 8,763Komm.:oder Adv.?
u(n)scheidenlich 8,255
u(n)sprëchlich 10,822
u(n)ständiglich 11,982Komm.:(Adj.)
u(n)ständlich 11,982
u(n)stīglich 10,1536
u(n)trǖʷlich -lig 14,1641
u(n)tǖfeli(ch) 12,714
u(n)tūrlich 13,1312
u(n)ūftuenlich 13,385
u(n)verdāchtlich -ǟ- 12,364
u(n)verschirmlich 8,1297
u(n)verschliesslich 9,703
u(n)verschmërzlich 9,1001
u(n)vertrag(en)lich 14,536
u(n)widertrīblich 14,156
u(n)zerbrëchlich 5,338
u(n)zertrännbarlich 14,1077
u(n)zertrännlich 14,1077
überdriesslich 14,1308
übernächtlich 4,664
überschwänglich 9,1967
überschwänklich 9,1999
übersëh(en)lich 7,548
übertrëff(en)lich 14,375
überūsschwänklich 9,2012
üblich 1,56
üeblich 1,62
ūfbringlich 5,713
ūfbūwlich 4,1958
ūferbūʷlich 4,1960
ūfsätzlich 7,1539
ūftraglich 14,488
umständlich 11,974
umtueⁿlich 13,388
unabtilgglich 12,1735
unabtrīblich 14,105
unanständlich 11,980
underdienstlich 13,779
underhaltlich 2,1243
underscheid(en)lich 8,255Komm.:+ Zssen
unerfochtlich 1,666
unersättlich 7,1431
unerschätzlich 8,1682
unersetzlich 7,1674/5
unersiglich 7,589
unfēllich 1,768
ungestüemlich(en) 11,445
unhanzlich 2,1477
unhindertrīblich 14,150
unkieslich 3,525
unlislich 3,1423
unmenschlich 4,339
unrëchenlich 6,127
unruemlich 6,931
unūfträglich 14,488
unūssetzlich 7,1678
unūsstǖrlich 11,1370
unvertrīblich 14,146
unvordänklich 13,666
unwiderbringlich 5,734
unwidersprëch(en)lich 10,813
unzerteillich 12,1614
ūsbündlich 4,1360
ūsdinglich 13,571
ūsdrucklich -ü- 14,816
ūsschimpflich 8,789
usserlich 1,563
ūssprëchlich 10,782
ūstäglich 12,822
ūstraglich -ä- 14,520
vätterlich 1,1131
vëhlich 1,652
verächtlich 1,81
verbärmlich 4,1595
verbindlich 4,1353
verblichlich 5,9
verbottlich 4,1901
verbrǖchlich 5,362
verbündlich 4,1368
verdāchtlich -ǟ- 12,362
verdammlich 12,1795
verdänklich 13,665
verdauʷlich 13,2234
verderblich 13,1433
verdienlich 13,177
verdienstli(ch) 13,783
verdriesslich 14,1309
verdrüsslich 14,1335
verērlich 1,398
vergëssli(ch) 2,454
vergriff(en)lich 2,717
verirrlich 1,410
verkleinerlich 3,654
verlängerlich 3,1337
verletzlich 3,1563
vermanlich 4,294
vernüeglich 4,701
verpfuilich 5,1048
verrǟterlich 6,1604
verschmǟchlich 9,840
versëh(en)lich 7,575
verspottlich 10,625
versprëchlich 10,807
verspürlich 10,487
verständlich 11,998
verstūnlich 11,954
versüenlich 7,1109
vertraglich 14,535
vertrūʷlich 14,1611
vertuenlich -üe- 13,419
visierlich 1,1078
vorbetrachtlich 14,315
vornäcklich 1,163
vortraglich 14,538
widerdriesslich 14,1313
widerlandsfridlich 1,1282
widerrüefflich 6,712
widersetzlich 7,1714
widerständlich 11,1031
wolvertraglich 14,536
zerschidlich 8,255
zerstȫrlich 11,1271
zerstreuʷlich 11,2463
zīstäglich 12,1067
zuedienlich 13,193
zuetraglich 14,562
zuetrūʷlich 14,1620
  4.3.2.20.1. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -lich (vgl. -eⁿlich): Flexion in Adjj. auf -lich (-lecher, -leger > -ener)
schandlich -ä- 8,883
  4.3.2.20.2. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -lich (vgl. -eⁿlich): Erweiterung mit -lich
a(n)dänklich 13,638
besinntlich 7,1068
g(e)sundlich 7,1139
sänftlich 7,1174
schleitlich 9,767
schwachlich -e- 9,1740
schwārlich -ǟ- 9,2085
schwärzlich 9,2214
sinniglich 7,1075
sunderlich 7,1158
tapferlich 13,976
vertrūwiglich 14,1611
  4.3.2.20.3. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -lich (vgl. -eⁿlich): Ableitungen von Advv., Pronn.
ablich 1,33
änli(ch) 1,259
dur(ch)einänderlich 1,308
etli(ch) 1,590
g(e)fārlich -ǟ- 1,882
iedlich 1,95
ieli(ch) 1,22
innenklich 1,294
innerlich 1,295
suslich 7,1403
ūflich 1,124
  4.3.2.20.4. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -lich (vgl. -eⁿlich): -klich
schōnklich 8,865
  4.3.2.21. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -licht (vgl. -lacht usw.)
dicklacht 12,1273
grislicht 2,801
lāwlëcht 3,1539Komm.:lāwlicht
mieglicht 4,106
radschībelicht 8,56
schwätterlicht 9,2244
trūblich(t) -ǖ- 14,210
  4.3.2.22. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -lig
a(n)mächelig 4,43
a(n)schämeⁿlig 8,758
ablig 1,33
abschǖli(g) 8,140
afflig ä- 1,102
affruntierli(g) 1,106
affruntli(g) 1,106
älpelig 1,196
ältelig 1,206
augeⁿspringligeⁿ 10,907
b(e)rǟmlig 6,888
bāb(e)lig 4,919
bǟjelig 4,1100
bämperlig 4,1261
bäs(s)lig 4,1665
bauschlig 4,1761
beiglig 4,1056
bitzelig 4,1987
bläutschelig 5,233
bopplig 4,1422
brännlig 5,637
bratschelig 5,1012
brinnlig 5,646
brixelig 5,1037
brotschelig 5,1025
brü(n)selig 5,745
brǖntschelig 5,746
brüslig 5,815
buebelig -üe- 4,945
bünschlig 4,1395
büntlig 4,1368
bus(e)lig -ü- p- 4,1743
bus(s)lig (II) 4,1749
butzlig (II) 4,2028
butzlig I 4,2011
būzelig 4,2003
charchlig 3,457
chäuflig 3,174
cheibelig 3,104
chīdlig 3,150
chislig 3,524
chlupflig 3,684
chnauschlig 3,743
chnǖ(w)lig 3,777
chnütter(l)ig 3,769
chöderlig 3,151
chögelig -o- 3,186
chopfelig 3,417
chöppelig 3,405
chotzelig -ö- 3,599
chotzer(l)ig -ö- 3,599
chrǟmelig 3,813
chramǖselig 3,819
chritz(e)lig 3,936
chrottelig 3,881
dāchig 12,172Komm.:tāchtlig
dämelig 12,1798
dȫschelig 13,1933
drīblettlig 5,189
drīlig 14,38
dūchlig 12,217
dǖmlig 12,1834
ei(n)legglig 3,1201
erblech(l)ig 3,1237
fīnelig 1,837
finzelig 1,877
fiserlig 1,1077
fitzelig 1,1153
fitzlig 1,1153
fīzelig 1,1153
fröst(e)lig 1,1337
füechtelig 1,670
fürchtelig 1,994
g(e)chindbettelig 4,1819
g(e)foslig (I) 1,1083
g(e)foslig (II) 1,1083
g(e)gaggelig 2,167
g(e)hangglig 2,1453
g(e)haslig 2,1677
g(e)hei(e)lig 2,1111
g(e)herrelig 2,1550
g(e)hödelig 2,993
g(e)hodli(g) 2,993
g(e)hǖrātelig 6,1584
g(e)jümpferlig 1,1250
g(e)lëgeⁿlig 3,1203Komm.:?
g(e)mȫrelig 4,379
g(e)moslig 4,436
g(e)mutschelig 4,603
g(e)nislig 4,816
g(e)raglig I 6,719
g(e)rämlig 6,895
g(e)raslig 6,1285Komm.:(Adv.)
g(e)ripplig 6,1196
g(e)schatzelig 8,1666
g(e)schlabelig 9,4
g(e)schlüflig 9,184
g(e)schmarbäuzelig 9,975
g(e)schnauzlig 9,1390
g(e)sümmerlig 7,986
g(e)süpplig 7,1254
gǟggelig 2,169
galäff(l)ig 1,100
gammlig 2,298
gamplig 2,311
gänslig 2,375
gässlig 2,453
gäufelig 2,128
gauflig 2,128
gaugglig 2,172
geiglig 2,147
gël(w)tschelig 2,291
giftelig 2,136
gigelig 2,148
giggelig 2,175
gimmelig 2,307
glärelig 2,640
glīchig 2,602
glidlig 2,606
gȫfelig 2,131
göfflig 2,132
gȫg(e)lig 2,154
gögerlig 2,154
golig -ö- 2,216
gōplig 2,389
gȫplig 2,389
görglig 2,417
grafflig 2,708
gräutschelig 2,830
grummlig 2,735
grüschlig 2,818
güngelig 2,368
gütterlig 2,535
hängelig 2,1445
häpelig 2,1479
hautsch(l)ig 2,1800
heidelig 2,990
heimeli(g) 2,1285
herbstelig 2,1594
hërdelig 2,1601
herrlich 2,1552Komm.:herrlig
herrschelig 2,1635
hīchelig 2,971
hötschelig 2,1799
hotzlig 2,1837
hündelig 2,1436
hūsli(g) 2,1745
jässlig 3,71
knipplig 3,744
knofflig 3,738
knufflig 3,738
köpflig 3,419
kur(r)lig 3,448
lǟbelig 3,1539
līslig 3,1423
lümmelig 3,1269
lumpelig 3,1278
mǟsslig 4,444
miniȫnelig 4,316
möstelig 4,544
müchtelig 4,71
mueslig 4,496
muetlig 4,586Komm.:(Adv.)
muffelig 4,94
munggȫrlig 1,416
muschlig 4,507
mütschlig 4,605
muttlig 4,577
nāchbǖrlich 4,1522
nǟchlig 4,641
narrōlig 4,785
nifflig 4,678
nīflig 4,680
nigglig 4,709
nisselig 4,815
nōblig 4,634
nunnelig 4,766
nǖtelig 4,872
pappelig 4,1414
pfȫsig 5,1188
pläpplig 5,128
plumpelig 5,102
plümpelig 5,104
pos(s)lig 4,1734
quärtlig 5,1310
räschlig 6,1461
raukelig 6,806
rȫselig 6,1406
rösslig 6,1443
rumpflig 6,952
rupplig 6,1198
rützelig 6,1936
schäberlig 8,22Komm.:vgl. Anm.
schafflich 8,343Komm.:schafflig
schämerlig 8,765
schämeⁿlich 8,765Komm.:schämeⁿlig
schandlich -ä- 8,883Komm.:schandlig
schenierlich 8,794Komm.:schenierlig
schërbelig I 8,1231
schërbelig II 8,1235
schīblig 8,66
schickli(ch) 8,526Komm.:schicklig
schlämpämperlig 9,560
schlämperlig 9,563
schlumpelig 9,564
schmeidelig 9,852
schnēwelig 9,1382
schōnklich 8,865Komm.:schōnklig
schōnlich 8,865Komm.:schōnlig
schottlig 8,1529
schrīelig 9,1464
schǖli(g) -ū- 8,144
schurrlig 8,1208
schutzlig -ü- 8,1734
schwäderlig 9,1753
schwämperlig 9,1879
schwätzelig 9,2250
sërlig 7,1269
sibe(n)quintlig 5,1304
singelig 7,1190
spätzlig 10,660
spörlig 10,469
sprätzlig 10,977
sprützlig 10,1006
stäuberli(g) 10,1094
stöcklig 10,1785
stofflig -ö- 10,1458
sū(w)schöttelig 8,1538
süesselig 7,1410
süessgelig 7,1410
togelig 12,1131
tötterlig 13,2081Komm.:vgl.
träblig I 14,52
träblig II 14,55
trueblich -lig 14,222
tschūlig 8,1636
tūsslig 13,1819
u(n)g(e)schaffenlich 8,326Komm.:uⁿ(ge)schafflig
ūfli(g) 1,124
underscheid(en)lich 8,255Komm.:underschidlig
verdāchtlig 12,361
verdammtlig 12,1794
verglīchlig(eⁿ) 2,601
verleideⁿlig 3,1085
verᵉⁿtleidelig 3,1085
zweigämmlig 2,299
  4.3.2.23. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -nocht
tampernocht 12,1885
  4.3.2.24. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -ocht (vgl. -acht usw., -tschocht)
bërlocht 4,1593
bildocht 4,1202
birgächt(ig) 4,1573Komm.:birgocht (s. Anm.)
blassëcht 5,151Komm.:blassocht
blātereⁿtolecht 12,1688Komm.:blātertolocht
bleschocht 5,161
bluemocht 5,92
blūgocht 5,41
blütschocht 5,239
bollacht(ig) 4,1171Komm.:bollocht(ig)
brosemocht 5,807
bud(e)locht 4,1035
cheibachtig 3,104Komm.:cheibocht
chnobelocht 3,717
fitzocht 1,1153
fūlächt(ig) 1,790Komm.:fūlocht
g(e)hornocht 2,1629
g(e)mulderocht 4,212
g(e)ringocht 6,1068
g(e)schlodocht(ig) 9,86
g(e)schnabelocht 9,1068
g(e)stabiocht(ig) 10,1055
gël(w)ocht 2,294
gnappocht 2,668
grindacht 2,769Komm.:grindocht
haldocht 2,1173
herrocht(ig) 2,1553
hotschocht 2,1799
loggelocht 3,1232
mugelocht 4,114
mūggocht 4,126
mutschocht(ig) 4,604
narrëcht(ig) 4,782Komm.:narrocht
pletschucht 5,233Komm.:vgl.
pluntschocht 5,123
püfelocht 4,1049
räbelocht 6,25
rǟmëcht 6,885Komm.:rǟmocht
ränkacht(ig) 6,1138Komm.:ränkocht
renzocht 6,1161
rōstocht 6,1522
ruessocht 6,1458
russocht 6,1451
rützocht 6,1935
sametocht 7,942
sandocht(ig) 7,1114
schelmocht 8,709
schiessocht 8,1451
schiltächt 8,745Komm.:schiltocht
schlabiocht 9,5
schlagocht 9,253
schlamperocht 9,558
schlampocht 9,559
schlappocht 9,617
schlotterocht 9,792
schlotzocht 9,818
schmalocht(ig) 9,925
schnärzocht 9,1330
schnausocht 9,1335
schossocht(ig) 8,1472
schrīocht 9,1492
skänocht 10,9
spātocht 10,599
stackocht 10,1559
stërnicht 11,1539Komm.:stërnocht
stierocht 11,1240
stockocht 10,1782
strālernocht 11,2213
strāmocht(ig) 11,2247
strichocht 11,2042
strīffacht 11,2141Komm.:strīffocht
strodocht 11,2052
sū(w)ocht(ig) -ü- 7,1514
sulzocht 7,902
sūrocht 7,1285
talpocht 12,1753
tänggocht 13,602
tappocht 13,931
tärrocht 13,1014
tatschocht 13,2120
tierocht(ig) 13,1236
tossocht 13,1809
tubelocht 12,154
tūbocht 12,146
tuckocht 12,1277
tückocht 12,1284
tütschiocht 13,2192
verderbocht 13,1436
  4.3.2.25. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -s (präd.)
pums 4,1267
  4.3.2.26. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -sälig, -selig
müeselig 4,139
muetselig 4,586
trüebsälig 14,239
trūrsälig 14,1294
  4.3.2.27. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -sam
arbeitsam 1,425
b(e)huetsam 2,1794
b(e)rātsam 6,1615
bedāchtsam 12,369
bedruesam 14,1344
behaltsam 2,1243
behōrsam 2,1571
berichtsam 6,442
besorgsam 7,1318
betrüebsam 14,236
betrugsam 14,665
blūgsam 5,41
borgsam 4,1576
chundsam 3,352
danksam 13,636
diensam 13,213
dūchsam 12,219
ērsam 1,396
fluchtsam 1,1166
folgsam 1,813
freis(s)am 1,1328
freudsam 1,1276
frommsam 1,1297
frostsam 1,1336
fründsam 1,1307
furchtsam 1,995
fürdersam 1,1001
g(e)hōrsam 2,1569
g(e)hugsam 2,1087
g(e)lëgsam 3,1203
g(e)lindsam 3,1319
g(e)machsam -ä- 4,20
g(e)mei(n)sam 4,308
g(e)nōsssam 4,822
g(e)nuegsam 4,700
g(e)nusssam 4,830
g(e)radsam 6,516
gedultsam 12,1773
gestaltsam 11,367
glaubsam 2,589
gleichsam 2,593
glīchsam 2,603
glücksam 2,624
gruesssam 2,812
grundsam 2,779
grūsam (I) 2,810
grūsam (II) 2,811
handsam 2,1407
hārsam 2,1512
hartsam 2,1646
heilsam 2,1152
hōrsam 2,1569
hōsam I 2,860
hōsam II 2,978
kātsam 3,559
kleinfüegsam 1,701 M.
kummersam(lich) 3,303
landsam (I) 3,1307
langsam -ä- 3,1336
leitsam 3,1497
līchtsam 3,1050
liebsam 3,993
liechtsam 3,1056
lingsam 3,1338
losam 3,1446
mangelsam 4,327
manssam 4,335
merksam 4,409
müesam 4,139
nā(ch)drucksam 14,826
rātsam 6,1618
rëchtsam 6,318
redsam 6,585
reissam 6,1328Komm.:vgl.
ringsam 6,1071
rueʷsam 6,1911
sattsam 7,1430
schwǟrsam 9,2090
sëltsam 7,872
sittsam 7,1470
sorgsam 7,1322
sparsam 10,411
stillsam 11,274
teilsam 12,1624
tōdsam 12,483
trāgsam -ǟ- 14,409
trusam 14,1335
trǖschem 14,1373Komm.:vgl. Anm.; Adj. -em (-sam?)
trǖʷsam 14,1656
tuensam 13,459
tugendsam 12,1136
tusam 13,1840Komm.:s. Anm.
u(n)fuersam 1,971
u(n)g(e)hȫrsam 2,1580
u(n)hilfsam 2,1197
u(n)līdsam 3,1093
u(n)rāchsam 6,89
u(n)verg(e)nüegt 4,701Komm.:vergenüegsam
u(n)vertragsam 14,536
überlëgsam 3,1203
unachtsam 1,81
unbrūchsam 5,364
ung(e)lērsam 3,1369
unlǖtsam 3,1527
  4.3.2.28. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -seⁿ
sëltseⁿ 7,872
  4.3.2.29. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: -tschocht? (vgl. -ocht)
sūwtschocht 7,1514
  4.3.2.30.1. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: mehrfaches Suffix bzw. Suffixerweiterung: -achtig, -ëchtig, -ochtig
āderachtig 1,88
astachtig 1,576
bartächtig 4,1616
bërgachtig 4,1563
bërzëchtig 4,1638
binzachtig 4,1412
birgächt(ig) 4,1573
bitterochtig 4,1857
blā(w)ochtig 5,246
blāstiochtig 5,171
blāterachtig 5,203
blätzechtig 5,285
blonëchtig 5,105
bluetëchtig 5,223
blūgocht 5,41Komm.:blüggochtig
bogacht(ig) 4,1060
bollëcht(ig) 4,1171Komm.:(s. auch Bed. 2)
bratschochtig 5,1016
breitochtig 5,923
bruederochtig 5,424
buesachtig 4,1755
būssëcht(ig) 4,1746
chalberochtig 3,224
cheibachtig 3,104
chlimsächtig 3,649
chlipperachtig 3,665
chnobelochtig 3,717
dornächt(ig) 13,1642
dörplachtig -lächt 13,1678
dringlachtig 14,1123
drucke(n) I 14,783 Komm.:‚viereggachtig.‘ 1540, Zwingliana 1949 (XIV,794)
drüesächt(ig) 14,1346
einzechtig 1,359
ēnerochtig 1,11 M.
essichlëchtig 1,530Komm.:essächtig (vgl. Anm.)
fladerächtig 1,1170
fleischächtig 1,1224
fūlächt(ig) 1,790
g(e)schlodocht(ig) 9,86
gauchachtig 2,106
gël(w)acht -ä- 2,294Komm.:gël(w)achtig
glitzerachtig 2,658
granochtig 2,744
grǟtechtig 2,821
güllachtig 2,224
hǟlachtig 2,1132
halbmānachtig 4,236
haldachtig 2,1173
häpfachtig 2,1491
hārechtig 2,1510
herrocht(ig) 2,1553
hog(e)racht 2,1086Komm.:hogerechtig
hudelacht 2,998Komm.:hudelachtig
hūfachtig 2,1050
knodächtig 3,734
knorrechtig 3,757
lëttacht(ig) 3,1489
lodachtig 3,1100
lǖrächtig 3,1377
māsechtig 4,436
mattächtig 4,551
mauwecht(ig) 4,607
mollëcht(ig) 4,174
mosig -ö- 4,472Komm.:mosachtig, -ëchtig (vgl. Anm.)
muerecht -üe- 4,387Komm.:muerachtig
mutschocht(ig) 4,604
narrëcht(ig) 4,782
obenächtig 1,51
pfnüs(e)lig 5,1275Komm.:pfnüslachtig
pfoserächtig (Nachtr.) 5,1187
pfoserächtig 1,1083
pfützächt(ig) 5,1211
plǖkochtig 5,64
pūrochtig 4,1525
quallechtig 5,1299
ranftachtig 6,1053
ränkacht(ig) 6,1138
räntschachtig 6,1156
rappächtig 6,1173
reinachtig 6,984
rietächtig 6,1737
rīffachtig 6,665
rindëcht(ig) 6,1036
rōrächtig 6,1239
rossochtig 6,1438
rōtochtig 6,1773
rottechtig 6,1791
rotzachtig -ä- 6,1932
rufëchtig 6,671
rundochtig 6,1048
runz(e)lacht(ig) 6,1166
rüselachtig 6,1453
rūtächtig 6,1797
salbächtig 7,808
sandëcht(ig) 7,1114
schāffochtig 8,300
schartächtig 8,1309
schartocht(ig) 8,1309
schattacht(ig) 8,1494
schattacht(ig) 8,1494Komm.:schattëchtig
schiltächt 8,745Komm.:schildochtig
schliferechtig 9,158Komm.:schildochtig
schlīmachtig 9,548
schlīmerächtig 9,548
schlingelochtig 9,586
schlipferëcht(ig) 9,626
schlurzächtig 9,662
schmalocht(ig) 9,925
schmürzelachtig 9,1005
schmürzelachtig 9,1005
schnatterächtig -ä- 9,1341
schnē(w)achtig 9,1382
schnurrechtig 9,1281
schollächtig 8,600
schossocht(ig) 8,1472
schram(m)achtig 9,1618
schrof(f)achtig -ä- 9,1575
schrundachtig -ä- 9,1629
schūderëcht(ig) 8,280
schüepecht(ig) 8,1031Komm.:schüeppachtig
schüepecht(ig) 8,1031
schūmacht(ig) 8,779
schwampelächtig 9,1878
schwarzochtig 9,2210
schwëbelachtig 9,1727
schwilächtig 9,1844
schwum(m)acht -ä- 9,1876Komm.:schwummächtig
silberachtig 7,841
silberochtig 7,844
spiesslechtig 10,578
spitzlachtig 10,710
sprig(e)lecht(ig) 10,863
starchlëcht 11,1448
stattlächt(ig) 11,1804
staubacht(ig) -ä- 10,1072
steinëcht(ig) 11,927
stierochtig 11,1240
stolzlächtig 11,389
stotzacht(ig) 11,1866
stotziglochtig 11,1881
strāmocht(ig) 11,2247
strūbëchtig 11,1942
strūblëcht(ig) 11,1945
strūblocht(ig) 11,1945
stūdächtig 10,1361
stumplecht 11,467
sū(w)ocht(ig) -ü- 7,1514
sud(e)lächtig 7,326
süessochtig 7,1412
summerochtig 7,986
sunnëcht(ig) 7,1100
talpiochtig 12,1753
tāpiochtig 13,922
taubelechtig 12,83
tauʷëchtig 13,2222
tierocht(ig) 13,1236
togächt(ig) 12,1131
tolpelochtig 12,1756
tolpochtig 12,1756
tōrachtig -ȫ- 13,1244
trällachtig 14,877
tralliochtig 14,876
trollachtig 14,932
tropfächtig 14,1273
trotschelachtig 14,1564
truesächtig 14,1341
trughaftig 14,666
trümmlächtig 14,1032
trumpächtig 14,1050
trutschelächtig 14,1566
Trutz 14,1673Komm.:trutzalachtig XIV,1676M. ( Anm.)
tschalpiochtig 14,1730
tschōliocht(ig) 14,1726
tschūpechtig 14,1773
tǖfelächtig 12,729
tunkelächt(ig) 13,715
tüppelächtig 13,969
tusselochtig 13,1848
überachtig 1,61Komm.:?
vilochtig 1,778
  4.3.2.30.2. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: mehrfaches Suffix bzw. Suffixerweiterung: -barig
schīnbarig 8,818
tällbar 12,1420
vogtbarig 1,711
  4.3.2.30.3. Wortbildung: mit erkennbarem Suffix: Adjektive: mehrfaches Suffix bzw. Suffixerweiterung: -barlich
dankbarlich 13,624
dienstbarlich 13,802
kostbarlich 3,548
schīnbarlich 8,818
schmëckberlig 9,912Komm.:schmëckerlich (vgl. Anm.)
trutzbarlich 14,1676
u(n)zertrännbarlich 14,1077
unwiderrüefbarlich 6,712
  4.3.2.30.4. Wortbildung: m