Grammatisches Register zum Schweizerischen Idiotikon

Die untenstehenden Lemmata gehören zur jeweiligen grammatischen Kategorie. Durch Klicken auf das Lemma gelangen Sie zum entsprechenden Wörterbuchartikel. Die Kategorie 4.1.2 hat 742 Einträge.

  4.1.2.1. Wortbildung: mittels Stammbildung (-erweiterung): Substantive: sw. Mask. als substantiviertes Adj.
blind 5,109Komm.:Bed. 1b; vgl. die Anm.
chrank 3,833Komm.:unter Bed. 1
ei(n)falt 1,817Komm.:unter Bed. I 2
einäug 1,139Komm.:(Mal.)
Heimlichfeiss 1,1072 u.Komm.:unter Bed. 2
siech 7,191Komm.:Bed. 2
stumm 11,429Komm.:Bed. 1 aβ; + Zssen
Toll 12,1673
tumm 12,1834Komm.:vgl. die Anm.
u(n)sȫd 7,320Komm.:unter Bed. 2aα
  4.1.2.2. Wortbildung: mittels Stammbildung (-erweiterung): Substantive: Neutrum zu Adjj. (Viehkrankheiten)
Gǟh 2,99 u.
rōt 6,1737Komm.:Sp. 1745 M.
Trǟg 14,409
  4.1.2.3. Wortbildung: mittels Stammbildung (-erweiterung): Substantive: m. Rückbildungen < f.
Gabriōl 2,62
Muem (II) 4,230
  4.1.2.4. Wortbildung: mittels Stammbildung (-erweiterung): Substantive: Rückbildungen aus (vermeintl.) Pl.
Ē(w)gaum(er) 2,304
Riseneⁿ 6,1372
Schmaus III 9,1009Komm.:Schmeiss; vgl. Anm.
  4.1.2.5. Wortbildung: mittels Stammbildung (-erweiterung): Substantive: Rückbildungen zum Dim.
Brǖteⁿ 5,1003
Brǖtsch 5,1027
Schlēgeⁿ 9,273Komm.:Schlahen
Stängel 11,1109Komm.:Zssen zu ... (Gebäck uä.); < Stängli zu Stang?; Sp. 1111 Anm.
Stuelteⁿ 11,335Komm.:Stuelti
Trāntsch 14,680Komm.:Trahen; < Dim. Träntschi
  4.1.2.6. Wortbildung: mittels Stammbildung (-erweiterung): Substantive: Rückbildungen zu Adj., Ptc.
Chrumb 3,822
Massleid 3,1084Komm.:?
Tuck II -ü- 12,1277
Tumm I 12,1850
U(n)gedult II 12,1765
Umstand 11,972Komm.:Bed. 2b
Una(n)stand 11,978Komm.:(Bed. b)
Vierschrōt 9,1685
  4.1.2.7. Wortbildung: mittels Stammbildung (-erweiterung): Substantive: Nom. ag. reiner Stamm (ahd. -o) bzw. analog. Bildungen
Baumbëck 4,1111
Beck (II) 4,1108
Bettseik 7,140
Bīlig 3,1204
Bind N. 4,1342Komm.:vgl.
Blindschlīch 9,8Komm.:vgl.
Bolle(n)bick 4,1117
Brütsch 5,1026
Būchsorg 7,1305Komm.:Bed. 2
Büez II 4,2034
Chripfeⁿdrück 14,783
Deck I 12,1206
Dresch I 14,1349Komm.:
Fassbind 4,1342
Fer 1,904Komm.:?
Fitsch 1,1141
Fries 1,1329Komm.:Bed. 3
Fūlenz 1,790
Fǖrschauʷ II 8,1599
Fürsprëch(er) 10,738
Gäff 2,127Komm.:vgl.
Gastgëb 2,70
Gëlt II 2,275
Giess 2,468
Glüngg I 2,634
Gripp 2,788Komm.:vgl. Anm.
Grūp 2,789Komm.:Bed. 1
Heisch 2,1754Komm.:Bed. 1
Himp 2,1301
Höck 2,1125
Hüet 2,1794
Hülp 2,1205
Lämp 3,1275Komm.:?
Lëde(r)gërwe 2,448
Lueg 3,1220Komm.:Bed. 2
Mannschlegg 9,273
Niengg 4,770
Norgg 4,789
Ofe(n)hock -ö- 2,1121
Rātgëb 2,71
Sag II 7,379
Sāss I -ǟ- 7,1345
Schänk I 8,932
Schǟrschlīff 9,148Komm.:vgl. Anm.
Schepf I 8,1046 Komm.:Bed. 1
Schër II 8,1117
Schërr Tsch- 8,1139Komm.:vgl. Anm.
Schiegg 8,429
Schies(s) 8,1354Komm.:Bed. 1; vgl. Anm.
Schlāf(f) II 9,96Komm.:vgl. Anm.
Schlamp 9,553Komm.:Bed. 2
Schlängg I 9,587Komm.:Bed. 3
Schnëtz II 9,1393Komm.:Bed. 1
Schulthe(i)ss 2,1683
Schütz 8,1734
Schwarb II N. 9,2146Komm.:+ Zss.
Sprāch II 10,727Komm.:?
Stube(n)hock -ö- 2,1122
Talgg 12,1731Komm.:Bed. 2a
Tamp (I) 12,1876
Tangg I 13,599
Tīch II 12,207
Träll I 14,877
Tramp II 14,1039
Tri(n)s II 14,1222
Trump I 14,1049 Komm.:(m., f.)
Tschalp 14,1728Komm.:Bed. 2a
U(n)surp 7,1331
Übelg(e)hȫr 2,1572Komm.:?
Urhab 2,867
Wasserschmeck 9,883
Widersach 7,125
  4.1.2.8. Wortbildung: mittels Stammbildung (-erweiterung): Substantive: sw. Mask. ahd. -n "(ist/steht) im Verhältnis zu" -o
Starn 11,1191Komm.:(Star I); vgl. Anm.
  4.1.2.9. Wortbildung: mittels Stammbildung (-erweiterung): Substantive: Nom. ag. reiner Stamm f.
Brȫl (I) 5,587
  4.1.2.10. Wortbildung: mittels Stammbildung (-erweiterung): Substantive: Nom. act. reiner Stamm m. (Ableitungen von sw. Verben)
Abschreck 9,1603
Dǖt 13,2091
Schlängg I 9,587Komm.:Bed. 1, 2
Schnapp II 9,1236
Schnell I 9,1219
Schwank 9,1995
Schwänk 9,2001
Schweig II 9,1773
Schwer 9,2090
Tschalp 14,1728Komm.:Bed. 1
Tschamp 14,1735Komm.:Bed. 1
Tschargg 14,1791
Tschūt 14,1803
  4.1.2.11. Wortbildung: mittels Stammbildung (-erweiterung): Substantive: Nom. act. reiner Stamm f.
Beck (I) 4,1107
  4.1.2.12. Wortbildung: mittels Stammbildung (-erweiterung): Substantive: Nom. instr. reiner Stamm
Schnëtz II 9,1393Komm.:Bed. 2
Sprützerliⁿg 10,1004
  4.1.2.13. Wortbildung: mittels Stammbildung (-erweiterung): Substantive: Rückbildungen zu Verben m.
A(n)gaff 2,127
A(n)salb 7,803
Abdëchs 12,348
Ablës 3,1416
Abschweiff 9,1757
Absend 7,1117
Aⁿchs 1,300
B(e)rām 6,885
Bach II 4,956Komm.:Bed. 1
Bǟgg 4,1076
Bangg 4,1377
Bantsch II 4,1406
Barz I 4,1637
Barz II 4,1637
Bautsch I 4,1930
Bauz IV 4,1978
Bëck 4,1110
Befëlch 1,798
Beist 4,1793
Beiz (I) 4,1981
Bërsch 4,1607
Bërz 4,1638
Bëx 4,1962
Bick I 4,1115
Bīst 4,1794
Black I 5,54Komm.:?
Blǟgg 5,43
Blick II 5,61
Blinz 5,124
Blitz 5,290
Bluntsch 5,124
Boch 4,969
Bȫgg II 4,1086
Borg 4,1574Komm.:Bed. 2
Borz 4,1640
Brang 5,686
Brāt I 5,870
Bratsch 5,1012
Briegg 5,530
Briesch III [II] 5,824
Briest II 5,856
Brobier 5,304
Brȫl (I) 5,587
Brüel I 5,589
Brüll II 5,588
Brunz I 5,769
Brūs 5,814
Bū(w) 4,1945Komm.:Bed. 1
Buck 4,1139
Buff 4,1045
Bull I 4,1185
Bungg 4,1379
Burz 4,1644
Būss I 4,1745
Butz II 4,2012
Butz III 4,2012
Chapf 3,407
Chēr 3,430
Chīch 3,123
Chirbs 3,456
Chitzer 3,598
Chlams 3,648Komm.:Bed. 1
Chlapf 3,669
Chlëb 3,610
Chleib 3,613
Chlepf I 3,671
Chlipf 3,679
Chlock 3,641
Chlopf 3,680
Chlūb 3,621
Chlupf 3,682
Chlupp 3,666
Chnatsch 3,769
Chnick 3,738
Chnitter 3,766
Chnotter -ö- 3,766Komm.:Bed. 5
Chnupf 3,755
Choch II 3,125
Chrach 3,783
Chrǟj 3,803
Chratz II 3,928
Chrau(w) 3,919
Chretz 3,932
Chritz II 3,934
Chrumpf 3,825
Chūch 3,128
Dänk 13,636
Drǟj 14,688
Dresch II 14,1349
Dunk I 13,688
Entfëlch 1,798
Fāl 1,734
Fall 1,734
Falt -ä- 1,817
Falz 1,823
Fang 1,854
Fass I 1,1048
Fatz 1,1144
Fauk -äu- 1,725
Fauz III 1,1147
Fist 1,1123Komm.:(zu mhd. vīsten)
Fitz 1,1151
Flatsch 1,1233
Flick 1,1192
Flitz 1,1240Komm.:?
Fluech (I) 1,1163
Flutz 1,1240
Fratz I 1,1343
Frëss 1,1320
Frett 1,1338
Fungg -ü- 1,866
Furz 1,1046
Gǟch 2,102
Gagg I 2,165
Gǟgg III 2,168
Gampf 2,318
Gätsch I 2,558
Gautsch I 2,559
Gäutsch III [I] 2,561
Gax I 2,567
Gein 2,327
Gell 2,208
Gēps 2,393
Gīl 2,212
Gimpf 2,320
Gingg 2,365
Gīps 2,394
Gīr II 2,406
Gīx (I) 2,569
Glangg 2,632
Glast 2,650
Glei 2,585
Glitsch 2,656
Glitz 2,658
Gluntsch 2,636
Gnepf 2,670
Gnipf 2,673
Golp 2,234
Gorps -ö- 2,428
Gorx 2,449
Grochs 2,702
Grūp 2,789Komm.:(Bed. 2)
Gūg 2,155
Gugg I 2,178
Gugge(n)hūr -ǖ- 2,1580
Gǖl 2,222
Gump 2,311
Gunn(eⁿ) 2,332
Güns 2,375
Gupf II 2,392Komm.:vgl.
Gutz I 2,582
Güw 2,566
gūx 2,571Komm.:(gūx)
Gux 2,571
Gwīx 2,846
Hack 2,1112
Häl I -ǟ- 2,1133
Hälle(n)mǟgg 4,120
Halt I 2,1216
Hang 2,1439
Hau(w) 2,1801
hēp 2,1479Komm.:(hep)
Hick 2,1118
Hix 2,1829
Hock -ö- 2,1120
Höl 2,1156
Hops 2,1494Komm.:Bed. 1
Hösch 2,1759
Hötsch 2,1800
Hotz II 2,1835
Huest 2,1766
Hupf 2,1492
Hutz -ü- 2,1837
Itruck 1,603
Jag 3,15
Jǟk 3,34
Jūchz 3,10
Juck 3,36
Kopp 3,404
Lach 3,1002
Laff II 3,1106
Läll 3,1258
Lāss 3,1388
Lätter 3,1486
Lauf 3,1111
Lauz 3,1548
Lëck 3,1244
Leg 3,1173
Leib 3,976
Leist II 3,1469
Ling 3,1337
Litz 3,1563
Lotsch 3,1536
Lotz 3,1568
Lueg 3,1220
Luenz I 3,1347
Lupf 3,1354
Lūr I 3,1376
Mau(w) -äu- 4,607
Meis(s) (II) 4,465
Merk 4,407Komm.:Bed. 2
Mȫgg 4,124
Mōz I 4,613
Muchs 4,65
Muel 4,191
Mufz 4,96
Mūgg 4,125
Mūk -ǖ- 4,142
Mupf 4,350
Murgg 4,405
Murpf 4,421
Musch 4,506
Nā(ch)rëch 6,109Komm.:Nāch-(hin-)Rëch
Näps 4,776
Nätsch II 4,877
Niff 4,678
Nōthelf 2,1192
Nuck -ü- 4,714
Nusch II 4,833
Patsch I -ä- 4,1925
Pfauch -äu- 5,1049
Pfingg 5,1163
Pfitz 5,1207
Pflänz I 5,1251
Pflotsch 5,1266
Pfnǟchs 5,1269
Pfnǟgg 5,1271
Pfnast 5,1276
Pfnǟst 5,1276
Pfnitter 5,1277
Pfnuchs 5,1269
Pfūf 5,1088
Pfuff 5,1089
Pfupf 5,1166
Pfurpf 5,1182
Pfurr 5,1178
Pfūs -ǖ- 5,1188
Pfütz 5,1209
Plamp 5,96
Plapp 5,127
Platz I 5,253
Plump 5,102
Plunt 5,123
Plunt 5,123
Prall 5,579
Prass 5,777
Pump 4,1263
Punsch 4,1395
Putsch II [VII] 4,1936
Quittier 5,1314
Ränn 6,960
Ranz 6,1158
Ras 6,1280
Ratschg 6,1862
Rätz I 6,1918
Raub 6,29
Reiz 6,1922
Ritz I 6,1927
Roll I 6,867
Rops 6,1221
Rōsch 6,1464
Rōss I 6,1407
Ruck 6,842
Rülch 6,882
Rülps 6,882
Rülz 6,883
Rumpūs(s) 6,943
Runggūss 6,1130
Rupf 6,1200
Rūsch I 6,1472
Rūss III 6,1447
Rutsch 6,1855
Rutz I 6,1933
Schab I 8,6
Schalt 8,709Komm.:vgl. Anm.
Schänk II 8,935Komm.:vgl. Anm.
Schätter I 8,1497
Schaug(g) 8,423Komm.:?
Schell II 8,549
Schepf I 8,1046
Schick III 8,494
Schiff II 8,373
Schillimäugg(i) 4,122
Schlaps 9,620
Schlëck 9,502
Schleik I 9,516 Komm.:vgl. Anm.
Schleiz I 9,803
Schleiz II 9,803
Schletz 9,800
Schlingg 9,598
Schlipf II 9,621
Schlotter 9,784
Schluck I 9,529 Komm.:?
Schmatz 9,1034
Schmeiz 9,1009Komm.:(Schmeiss)
Schmelz 9,959
Schmëtter 9,1027
Schmitz 9,1037
Schmuck III 9,913
Schmurz II 9,1002
Schnar(r) 9,1270
Schnärz 9,1328
Schnatter 9,1341
Schnau(w) 9,1370
Schnell I 9,1219
Schnëtz I 9,1392
Schnitz 9,1404
Schnuder 9,1145
Schnūp 9,1248
Schnupf -ü- 9,1259
Schnur(r) (I) 9,1280
Schnūs(s) 9,1336
Schnūt 9,1368
Schnūz 9,1430Komm.:Bed. 1
Schnǖz 9,1433
Schopf I 8,1046 Komm.:(Schepf I); vgl. Anm.
Schrā 9,1439
Schränz (I) 9,1639 Komm.:(Schranz I)
Schreck I 9,1601
Schripf 9,1658
Schritz 9,1704
Schupf I 8,1078
Schupf II 8,1091
Schurff 8,1247
Schurg 8,1252
Schūt 8,1538
Schwack 9,1800
Schwänk 9,2001
Schwanz 9,2014
Schwapp 9,2047
Schwëb I 9,1718
Schwell II 9,1820
Schwick 9,1801
Schwitz I 9,2273
Sēcht I 7,242
Sërw 7,1336
Spauz -äu- 10,660
Sprutz 10,978
Suck 7,685
Suech 7,206
Sǖfz(g) 7,370
Sǖfz(g)e(n) 7,370
Sulch -ü- 7,845
Supf 7,1256
Surpf 7,1332
Surr 7,1287
Sūs 7,1388
Täll III 12,1405
Tätter 13,2058
Totter II 13,2077
Trab I 14,44
Tramp I 14,1038 Komm.:Funktion: Nom. act.?
Trapp III 14,1238
Träⁿs(g) 14,1221Komm.:Funktion: Nom. act.?
Tri(n)s I 14,1222
Trōl I 14,885
Trüej 14,718
Trüll II 14,954
Trūw 14,1588
Tschüpp 14,1782
Tuck I 12,1273
Tunk 13,700
Tunz 13,910Komm.:?
Tüpf 13,989
Verein 1,276Komm.:s. Anm.
Vergëb 2,70Komm.:?
Vergëss 2,453
Verheiss 2,1683
Vermög 4,107Komm.:vgl.
Widergëlt 2,280
  4.1.2.14. Wortbildung: mittels Stammbildung (-erweiterung): Substantive: Rückbildungen zu Verben f.
Ar III 1,385
B(e)schwǟr 9,2079
Bach II 4,956Komm.:Bed. 2
Borg 4,1574Komm.:?
Būs II 4,1744
Chlāp 3,662Komm.:?
Fach (I) 1,637
Fächt 1,661
Falg II 1,808
Figg 1,714
Fīr 1,922
Fȫk 1,733
Folg 1,810
Forder 1,998
Frāg 1,1289
Fürch(eⁿ) 1,992
Gungg 2,367Komm.:vgl.
Harr 2,1514
Hetz 2,1832
Īch 1,73
Lēr 3,1366
Lūr II 3,1376
Raps(ch) 6,1217
Rōss II 6,1407
Rȫst 6,1522
Rütz II 6,1935
Schnädergäx 2,568
Schnarrgāx 2,567
Schwitz II 9,2274
Verhȫr 2,1571
Zueg(e)hȫr 2,1572
  4.1.2.15. Wortbildung: mittels Stammbildung (-erweiterung): Substantive: Rückbildungen zu Verben n.
Abrëch 6,108
Ǟz 1,626
B(e)rein(i)g 6,993
Būch II 4,976
Entgëlt 2,279
Fass II 1,1048
Gëlt I 2,238
Loschier 3,1460
Lusier 3,1457
Lūster 3,1480
Mues(s) II 4,499
Pfächt (II) 1,661Komm.:(Fächt)
Verein 1,276Komm.:Bed. 1
Verhȫr 2,1571
  4.1.2.16. Wortbildung: mittels Stammbildung (-erweiterung): Substantive: Rückbildungen zu sw. Verben I mit Rückumlaut
Abstall 11,14
Anstall 11,15
Atz 1,623
B(e)schlutz 9,818
Blūg 5,41
Chnupf 3,755
Chnutsch 3,772
Drǟj 14,688Komm.:(Drā)
Duecht 12,429
G(e)schand 8,881
Hatz 2,1830
Ī(n)tumpf 12,1925Komm.:?
Rann 6,959
Rust I 6,1527
Schank 8,931
Schapf 8,1044
Schlanz 9,608
Schlatz 9,799
Schmāch 9,823
Schmurw 9,996Komm.:vgl. Anm.
Schmutz I 9,1037 Komm.:(Schmitz)
Schnall 9,1215
Schrack 9,1600
Schranz I 9,1639
Schūch 8,117Komm.:vgl. Anm.
Schutt 8,1539
Schwall (II) 9,1807
Schwamm II 9,1854
Schwand 9,1928
Schwank 9,1995
Schwatt 9,2241
Schwatz I 9,2247
Sparz II 10,499
Stack I 10,1558
Trimacht 14,997Komm.:hierher?
Trueb 14,221
Ueb 1,61
Understutz 11,1891
Verdarb 13,1411
  4.1.2.17. Wortbildung: mittels Stammbildung (-erweiterung): Substantive: Ableitungen zu st. Verben, Vokalstufe Präs.
Bëll 4,1158
Biet III [II] 4,1857Komm.:n.
Bind N. 4,1342
Binde(n) 4,1342
Bīss I 4,1686Komm.:II (f.)
Bīss II 4,1686
Bitt 4,1850
Chlieb 3,616
Entlīch 3,1242
Flīss 1,1210
Jës 3,73
Ochse(n)brëch 5,313
Pfīff 5,1068
Pflëg 5,1222Komm.:f.
Rīt I 6,1663 Komm.:f.
Scheid II 8,194
Schlīs(s) 9,667
Schrëck 9,1607
Schrī 9,1463Komm.:?; anders Anm.
Schrīss 9,1658
Schrōt II 9,1681
Schwër 9,2127
Schwīg 9,1779
Schwind 9,1950
Schwing 9,1970
Sitz 7,1722
Stërb 11,1377Komm.:m.
Stink 11,1129Komm.:m.
Stōss 11,1578Komm.:m.
Sūff 7,345
Trag I -ä- 14,412
Trag II 14,429
Trëff (I) 14,362
Trëtt 14,1452
Trīb 14,64
Trieg 14,616
Triff 14,396
Überdriess 14,1308
Verdriess 14,1309
Waldschrīt 9,1674
Widerdriess 14,1310
  4.1.2.18. Wortbildung: mittels Stammbildung (-erweiterung): Substantive: Ableitungen zu redupl. Verben, Vokalstufe Präs.
Blās 5,140
Gang 2,338
Hau(w) 2,1801
  4.1.2.19. Wortbildung: mittels Stammbildung (-erweiterung): Substantive: Ableitungen zu st. Verben, Vokalstufe Prät. Sg.
A(n)facht 1,666
Band 4,1323
Beiss 4,1679
Beit 4,1844
Brast I 5,831
Brast II 5,832
Flaug 1,1176
Flōss 1,1213
Fuer 1,970
Jast 3,77
Lauch I 3,1006
Nām 4,720
Nōss 4,818
Rang III 6,1055
Reis 6,1288
Reiss 6,1327
Sank 7,1210
Sart I 7,1335
Saug 7,438
Schar I 8,1095
Schar II 8,1095
Schar III 8,1096
Schar IV 8,1098
Schar V 8,1100
Schaub -äu- 8,26
Schid I 8,266
Schloss 9,725
Schmeiss 9,1009
Schneit(eⁿ) 9,1344
Schrei 9,1442
Schreiss 9,1658
Schwalch 9,1846Komm.:vgl. Anm.
Schwang 9,1966
Schweig II 9,1773
Schwuer 9,2143
Sprang 10,866
Stank 11,1125
Trank 14,1125
Tratt 14,1448
Trauff -äu- 14,351
Treib I 14,60
Treib II 14,62
  4.1.2.20. Wortbildung: mittels Stammbildung (-erweiterung): Substantive: Ableitungen zu st. Verben, Vokalstufe Prät. Pl.
Āss I 1,497
Bār I 4,1430 Komm.:f.
Biss I 4,1693
Biss II 4,1694Komm.:(n.)
Boll II 4,1170Komm.:m.
Bott I 4,1882
Brāch 5,306
Brust I 5,858
Buck 4,1139Komm.:m.
Bund 4,1355Komm.:m.
Chlumm I 3,647
Flug 1,1180
Fluss 1,1215
Frāss 1,1317
Fucht 1,668
Fund 1,850
G(e)nuss II 4,830Komm.:m.
Gāb 2,52
Griff 2,709
Gült I 2,285
Guss 2,472
Lāg II 3,1163
Lüff 3,1156
Lug I 3,1218
Nām 4,720Komm.:f.
Pfiff 5,1085
Pflāg 5,1221
Rāch 6,87
Ris III 6,1357
Ris IV 6,1373
Riss I 6,1376
Ritt II 6,1709
Ru(nn) 6,1021
Rumpf 6,947
Rung 6,1106
Schiss 8,1350
Schliff (I) 9,157
Schliss 9,692
Schlund 9,575
Schlungg I 9,604
Schlupf 9,630
Schluss 9,741
Schmiss 9,1022
Schnitt 9,1351
Schriss 9,1658
Schritt 9,1676
Schub 8,82
Schütz 8,1734
Schwumm II 9,1869
Schwund 9,1966
Schwung 9,1991
Sprāch I 10,717
Sprung 10,907
Sud 7,324
Suff 7,358
Sunk 7,1215Komm.:?
Surt 7,1336
Sutt 7,1474
Trāff 14,347Komm.:?
Trug 14,661
Überblib 5,4
Übernuss 4,830Komm.:m.
Ūfschrib 9,1560Komm.:+ Zssen
Verglīch 2,601
  4.1.2.21. Wortbildung: mittels Stammbildung (-erweiterung): Substantive: Ableitungen zu st. Verben, Vokalstufe Ptc. Prät.
Bross I 5,800 Komm.:n.
Bruch I 5,367
Schlag 9,185
Schrockeⁿ 9,1607Komm.:Ansatz: Schrëck
Spruch 10,822
Truff 14,402
  4.1.2.22. Wortbildung: mittels Stammbildung (-erweiterung): Substantive: Rückbildungen zu Adjj. auf -ig (vgl. sw. Mask., Typus Blind)
Anmuet 4,582Komm.:(Bed. 2)
Guetmuet 4,583
Heimtuck 12,1277
Sëlbstand 11,1026Komm.:(Bed. b)
U(n)gedult I 12,1765
Übelg(e)hȫr 2,1572
Übermuet 4,582
Umstand 11,972Komm.:(Bed. 2b)
Una(n)stand 11,978Komm.:(Bed. b)
Wunderfitz -fix 1,1151Komm.:Bed. 2


 

©Schweizerisches Idiotikon, Zürich

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok